Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Návod na vyplnenie tých častí daňového priznania SZČO, ktoré sú dôležité pre sociálne poistenie

Vysvetlenie riadkov daňového priznania za rok 2020, ktorých správne vyplnenie je dôležité pre posúdenie vzniku, resp. zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb a na výpočet vymeriavacieho základu.

 

Sociálna poisťovňa (SP) pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb k 1. júlu, resp. 1. októbru kalendárneho roka a k posúdeniu zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb k 30. júnu, resp. 30. septembru kalendárneho roka a pri výpočte vymeriavacieho základu vychádza z údajov, ktoré samostatne zárobkovo činná osoba uviedla vo svojom daňovom priznaní.

 

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok strany daňového priznania).

 

 

 

Strana č. 1

riadok 1 a 21 

Upozorňujeme na správne vyplnenie týchto riadkov, pretože DIČ a rodné číslo slúžia na vašu identifikáciu.

 

Strana č. 3

tabuľka č. 1

Ak účtujete v sústave jednoduchého účtovníctva, vypĺňate túto tabuľku. 

 

 

Strana č. 3

tabuľka č. 1, riadok 1 – 10, stĺpec 1

Na základe údajov uvedených v týchto riadkoch posudzuje SP vznik povinného sociálneho poistenia SZČO k 1. júlu resp. 1. októbru kalendárneho roka (ak SZČO má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) a zánik povinného sociálneho poistenia SZČO k 30. júnu resp. 30. septembru kalendárneho roka (ak SZČO má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania).

 

Strana č. 3

tabuľka č. 1, riadok 6, stĺpec 1 a 2

Fyzické osoby vykonávajúce osobnú asistenciu uvádzajú svoje príjmy a výdavky do tohto riadku. Zároveň upozorňujeme, že vypĺňajú údaje v prílohe č. 3 daňového priznania a musia im venovať rovnakú pozornosť

 

(viď ďalšie vysvetlenia k prílohe č. 3 daňového priznania).

 

  

Strana č. 3

tabuľka č. 1, riadok 9
stĺpec 1 a 2

V daňovom priznaní sa osobitne vykazujú príjmy a výdavky z činnosti športovca a športového odborníka v tabuľke č. 1 v riadku 9.

 

Strana č. 4

riadok 43 a 44

Aj vyplnením týchto riadkov získa SP informáciu o tom, že fyzická osoba účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

  

Strana č. 4

riadok 47 – čiastkový základ dane

Údaj uvedený v tomto riadku slúži SP na výpočet vymeriavacieho základu a teda výšky vašej odvodovej povinnosti.

Strana č. 4

riadok 48

Ak je samostatne zárobkovo činná osoba v strate, určí sa jej vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v sume minimálneho vymeriavacieho základu.

 

Strana č. 9

riadok 97

Vyplnením týchto riadkov SP získa informáciu o tom, že fyzická osoba dosiahla príjmy v zahraničí.

Strana č. 9

riadok 100

Vyplnením týchto riadkov SP získa informáciu o tom, že fyzická osoba dosiahla príjmy v zahraničí.

 

Strana č. 12) a 13)

oddiel XIII

Uvedené príjmy a výdavky zo zahraničia SP potrebuje pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia a na výpočet vymeriavacieho základu u samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnom poistení (nie je určená legislatíva iného členského štátu ani určená slovenská legislatíva z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti vo viacerých štátoch EÚ) a tiež ako podklad na preverenie, či sa v období, za ktoré je daňové priznanie podané, nemala na osobu vzťahovať legislatíva iného členského štátu EÚ v oblasti sociálneho poistenia.

 

Príloha č. 3

riadok č. 1

Vyplnením tohto riadku SP získa údaj o výške príjmu z výkonu osobnej asistencie, o ktorý sa zníži výška príjmu na základe ktorého SP posudzuje vznik resp. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO a ďalej údaj o výške výdavkov z výkonu osobnej asistencie (upozorňujeme, zároveň musí byť vyplnený r. 6 stĺp. 1 v tabuľke č. 1 na str. 3), ktorý použije SP na výpočet vymeriavacieho základu SZČO vykonávajúcich aj činnosť osobného asistenta.

 

Príloha č. 3

riadok 6, stĺpec 1 

Údaj uvedený v tomto riadku použije SP na výpočet vymeriavacieho základu SZČO vykonávajúcich aj činnosť osobného asistenta.

 

Príloha č. 3

riadok 7, stĺpec 1

Údaj uvedený v tomto riadku použije SP na výpočet vymeriavacieho základu SZČO vykonávajúcich aj činnosť osobného asistenta.

 

Príloha č. 3

riadok 13, stĺpec 1

V tomto riadku sa uvádza z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúca na preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2020 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva vychádza sa zo skutočnosti, čo zaúčtoval v danom roku (preddavky, nedoplatky atď.), t. j. vychádza zo sumy poistného na zdravotné poistenie, ktorú zohľadnil vo svojich nákladoch. Tento údaj slúži SP na výpočet vymeriavacieho základu.

Príloha č. 3

riadok 15, stĺpec 1

Ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva, uveďte výšku vašich výnosov v úhrne v tomto riadku, z ktorého SP vychádza pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb k 1. júlu resp. 1. októbru kalendárneho roka (ak samostatne zárobkovo činná osoba má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) a zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb k 30. júnu resp. 30. septembru kalendárneho roka (ak samostatne zárobkovo činná osoba má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania).

 

Príloha č. 3

príznak nad riadkom 15

Upozorňujeme na správne vyplnenie tohto riadku v prípade, ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva, pretože informácia má vplyv na spôsob výpočtu vášho vymeriavacieho základu v sociálnom poistení.