Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Nemocenské

Definícia/Účel dávky

Nemocenská dávka sa poistencovi poskytuje vtedy, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť“).

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Na nemocenské má nárok:

 • zamestnanec

 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba

 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba

 • fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku 

Lekár zdravotníckeho zariadenia pri zistení pracovnej neschopnosti vystaví Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Potvrdenie je päťdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii.

Poistencovi lekár odovzdá:

 • I. diel potvrdenia – legitimácia dočasne práceneschopného poistenca – týmto dielom sa poistenec preukazuje zamestnancovi Sociálnej poisťovne vykonávajúcemu kontrolu dodržiavania liečebného režimu. Na tomto diele lekár zároveň vyznačuje dátum kontroly. Po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti ho poistenec odovzdá lekárovi.
 • II. diel potvrdenia – žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok – týmto dielom si poistenec uplatňuje nárok na dávku, pričom pred odovzdaním zamestnávateľovi alebo odoslaním Sociálnej poisťovni je povinný vyznačiť:
  • o ktorú dávku žiada (nemocenské a/alebo úrazový príplatok)
  • údaje vo vyhlásení (či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky) a podpísať ho.
 • IIa. diel potvrdenia – žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – týmto dielom si zamestnanec uplatňuje nárok na náhradu príjmu u zamestnávateľa.
 • IV. diel potvrdenia – hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti – po podpísaní vyhlásenia je poistenec povinný bezodkladne zaslať pobočke, ktorá vypláca nemocenské (s výnimkou zamestnanca, ktorého dočasná pracovná neschopnosť trvala najviac 10 dní – ten ho odovzdá zamestnávateľovi).
 • Ostatné diely potvrdenia (I. diel po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti a III. diel pri jej začiatku) je povinný odoslať lekár zdravotníckeho zariadenia Sociálnej poisťovni do evidencie dočasne práceneschopných poistencov.
 • Ak ošetrujúci lekár uzná poistenca za dočasne práceneschopného z viacerých nemocenských poistení, potvrdenie vystaví osobitne pre každé z nich.

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

Vaša otázka  Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku 

Zamestnanec

 • stane sa dočasne pracovne neschopným,

 • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,

 • nemá príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplatený za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období a či ide o príjem za vykonanú prácu),

 • nesleduje sa, či zamestnávateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie.

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba:

 • stane sa dočasne pracovne neschopnou,

 • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,

 • osoba má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. Toto platí najviac za obdobie posledných piatich rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť (výnimkou je, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote). Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky na poistnom sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

 • nesleduje sa, či samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje príjem počas dočasnej pracovnej neschopnosti (neznamená to, že môže osobne vykonávať zárobkovú činnosť – pozri dodržiavanie liečebného režimu v časti Ako sa správať počas PN).

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba:

 • stane sa dočasne pracovne neschopnou,

 • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,

 • osoba má 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti (okrem aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia sa započíta akékoľvek ukončené nemocenské poistenie),

 • osoba má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. Toto platí najviac za obdobie posledných piatich rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť (výnimkou je, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote). Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky na poistnom sa podmienka zaplatenia poistného považuje na účely nároku na dávku za splnenú.

Ochranná lehota

Trvanie:

 • sedem dní po skončení nemocenského poistenia,

 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,

 • v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, trvá osem mesiacov.

Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom


 • vzniklo nemocenské poistenie,
 • vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Vaša otázka  Zobraziť formulár 

 

Výška dávky v roku 2019  

Nemocenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

 • DVZ = podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia. DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.
  • Obmedzenie DVZ – DVZ nesmie byť vyšší ako DVZ určený z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2019 = 62,7288 eura)

 • PDVZ = jedna tridsatina vymeriavacieho základu (VZ), z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (predpokladaný VZ). PDVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.
  • Ak je PDVZ vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ, (t. j. VZ uvedeného v § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z.), ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2019 = 477 eura), PDVZ je suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ (od 1. 1. do 31. 12. 2019 = 15,9000 eura).

  • Výnimka PDVZ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období VZ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, poberania materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina predpokladaného VZ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

  • Obmedzenie PDVZ – tak isto ako DVZ.

 

Prípady, v ktorých sa nemocenské určí z PDVZ (nie z DVZ):

 • ak zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemali v rozhodujúcom období VZ,
 • ak zamestnanec, ktorý v aktuálnom nemocenskom poistení pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie, ani v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie u iných zamestnávateľov,
 • ak povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v deň vzniku tohto nemocenského poistenia (pozn. neprihliada sa na vznik nemocenského poistenia z dôvodu skončenia jeho prerušenia),
 • ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov.

 

Rozhodujúce obdobie:

 • ak nemocenské poistenie zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, do dňa, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť,
 • ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť,
 • ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti bolo kratšie ako 90 dní od vzniku tohto poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné, v predchádzajúcom kalendárnom roku bolo najmenej 90 dní, okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikla dočasná pracovná neschopnosť (t. j. na vymeriavací základ u toho istého zamestnávateľa sa neprihliada),
 • ak nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniklo
  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť,
  • v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť,
  • v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť,
 • ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo najmenej 26 týždňov a vzniklo

  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť,
  • v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.
 • ak nárok na nemocenské vznikol zamestnancovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia,
 • pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ a na účely vzniku nemocenského poistenia zamestnanca na zistenie 90 dní nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, sa vznik a zánik prerušenia povinného nemocenského poistenia nepovažuje za vznik a zánik nemocenského poistenia (t. j. po skončení prerušenia povinného nemocenského poistenia sa neurčuje nové rozhodujúce obdobie a 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie sa sleduje od vzniku nemocenského poistenia zamestnanca),

 • na účely určenia rozhodujúceho obdobia sa nemocenské poistenie zamestnanca rovnakého typu u jedného zamestnávateľa, ktoré zaniklo a následne vzniklo nasledujúci kalendárny deň, považuje za nepretržité (§ 20 ods. 1 tým nie je dotknutý)
 • z rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, a obdobia prerušenia povinného  nemocenského poistenia.

Percentuálna výška nemocenského:

 • od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % DVZ alebo PDVZ,
 • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % DVZ alebo PDVZ.

Obmedzenie sumy nemocenského

 • Nemocenské sa zníži na polovicu, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopný v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok.

Mesačné sumy nemocenského sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

 

Vaša otázka  Zobraziť formulár  

 

 Výplata dávky

Spôsob výplaty:

 • prednostne na účet príjemcu nemocenského v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
 • na žiadosť príjemcu sa nemocenské vypláca v hotovosti, t. j. prostredníctvom peňažného poukazu na výplatu alebo okresného okruhu (Slovenská pošta, a. s., pozri Formuláre),
 • na písomnú žiadosť poberateľa sa nemocenské poukazuje na účet manžela (manželky) v banke, ak má v čase poberania nemocenského právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania nemocenského manžel alebo manželka súhlasí (pozri Formuláre).

Lehoty na výplatu dávky

 • Dávky sa vyplácajú do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca (ak sú doklady doručené včas).

Predpoklad výplaty dávky

 • Doklady preukazujúce nárok na výplatu nemocenského (najmä preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti alebo hlásenie o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti) musia byť pobočke Sociálnej poisťovne predložené spravidla do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

Vaša otázka Zobraziť formulár
 

Obdobie poskytovania dávky/Kedy sa nevypláca

Poskytovanie

 • za kalendárne dni

Obdobie poskytovania nemocenského

 • Nárok na nemocenské vzniká:

  • zamestnancovi
   • od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti

   • pri zániku nemocenského poistenia pred uplynutím 10. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia

   • v ochrannej lehote od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti

     
  • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe – od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti

  • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe – od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti

 • Nárok na nemocenské zaniká:
  • ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr

   • uplynutím 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, t. j. uplynutím podporného obdobia (Do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom. Ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti a poistencovi počas tohto obdobia nevznikla dočasná pracovná neschopnosť, predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa do podporného obdobia nezapočítavajú.)

   • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého bol poistenec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v ktorého dôsledku sa stal dočasne práceneschopným

   • dňom smrti poistenca

 

Ako používať lehotník na určenie podporného obdobia

V stĺpci Začiatok PN vyhľadáte dátum vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

V danom riadku:
- vpravo je dátum uplynutia podporného obdobia (52 týždňov),
- prvý vľavo je dátum, od ktorého sa započítavajú do podporného obdobia predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti (52 týždňov) pred vznikom aktuálnej dočasnej pracovnej neschopnosti,
- druhý vľavo je dátum (26 týždňov), od ktorého sa predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti do podporného obdobia nezapočítavajú, ak nemocenské poistenie trvalo a poistencovi po tomto dátume nevznikla dočasná pracovná neschopnosť,
- lehotník nezohľadňuje prestupný rok.
 

 

Dávka sa nevypláca

 • odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní,

 • v období vyplácania materského.

Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Vrátenie dávky/Premlčanie

Príjemca dávky je povinný vrátiť nemocenské alebo jeho časť odo dňa, od ktorého mu nepatrilo alebo nepatrilo v poskytovanej sume, ak

 • si nesplnil povinnosť uloženú zákonom (napr. nepreukázal rozhodujúce skutočnosti),

 • prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo mal z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila (napr. nemocenské mu pobočka vyplatila z vyššieho denného vymeriavacieho základu, ako bol uvedený v rozhodnutí o priznaní nemocenského) alebo

 • vedome spôsobil, že sa nemocenské alebo jeho časť vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo (napr. neoznámil, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, pri ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, neoznámil pobočke, že je nemocensky poistený aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov EÚ, atď.).

Ak fyzická alebo právnická osoba nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce o nároku na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho sa dávka poskytla neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila, je povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy (napr. zamestnávateľ potvrdil nesprávne, vyššie vymeriavacie základy v rozhodujúcom období alebo nezaslal registračné listy preukazujúce vznik a zánik prerušenia povinného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období).

Nárok na výplatu nemocenského alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý nemocenské alebo jeho časť patrili.

Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o nemocenskom a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kontrola

Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti odbornú úroveň posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom, diagnostický a liečebný proces vo vzťahu k dĺžke trvania dočasnej pracovnej neschopnosti kontroluje posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v rámci výkonu kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu (pozri Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia).

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár sociálneho poistenia a vykonáva určený zamestnanec Sociálnej poisťovne (pozri Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia).    

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zahraničie a EÚ

 • Ak osobe, ktorá je nemocensky poistená podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, vznikla dočasná pracovná neschopnosť na území iného členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky a Lichtenštajnského kniežatstva (ďalej len „členský štát EÚ“), to znamená o dočasnej pracovnej neschopnosti rozhodoval iný lekár ako lekár na území Slovenskej republiky, uplatňuje si nárok na nemocenské priamo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne predložením

  • vnútroštátneho potvrdenia ošetrujúceho lekára vystaveného v inom členskom štáte EÚ alebo

  • formulára E 115, E 116 a E 118; v prípade, ak k formuláru E 115 nie je predložený formulár E 116, ako náhradu za tento formulár môže oprávnená osoba predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára vystavené v inom členskom štáte EÚ,

 • ak ošetrujúci lekár v členskom štáte, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, nevydáva potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, je potrebné o vystavenie potvrdenia požiadať príslušnú inštitúciu štátu, na ktorého území vznikla dočasná pracovná neschopnosť; táto inštitúcia bezodkladne zabezpečí lekárske posúdenie práceneschopnosti a vystavenie potvrdenia, spravidla na príslušnom papierovom SEDe, príp. vystaví príslušné E-formuláre,

 • podmienky nároku na nemocenské skúma na základe vnútroštátnych tlačív, resp. príslušných E-formulárov alebo papierových SEDov príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodne o vzniku nároku na túto dávku,

 • ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla na území štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, pričom predmetom tejto zmluvy sú i nemocenské dávky (napr. Ukrajina), Sociálna poisťovňa, ako príslušná inštitúcia na výplatu nemocenských dávok v Slovenskej republike, je v zásade povinná akceptovať potvrdenia a tlačivá vystavené v príslušnom zmluvnom štáte,

 • ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla na území štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, avšak tento štát pristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte musí byť osvedčené apostilou – osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom (viac informácií na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR v časti Cestovanie a konzulárne informácie). V prípade tlačiva, ktoré bolo vystavené ošetrujúcim lekárom na území štátu, ktorý nepristúpil k aplikácii uvedeného dohovoru, sa vyžaduje vyššie overenie – superlegalizácia – osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny vo viacerých stupňoch na rôznych orgánoch.

Vaša otázka Zobraziť formulár
 

Práva a povinnosti

Práva poistenca

 • uplatniť si nárok na nemocenské a jeho výplatu

 • požiadať o vystavenie potvrdenia o nemocenských dávkach, o nároku na jeho výplatu a jeho sumu (je vhodné špecifikovať účel potvrdenia), o vystavenie formulára E 104, ak si uplatňuje nárok na peňažnú dávku v chorobe v inom členskom štáte EÚ, v ktorom je nárok na túto dávku podmienený dosiahnutím určitého obdobia nemocenského poistenia

Povinnosti poistenca/príjemcu dávky:

 • v podaniach uvádzať rodné číslo (identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia)

  príslušnej pobočke preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie a zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu (po písomnej výzve Sociálnej poisťovne povinnosť preukázať tieto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak neurčila inú lehotu)

  vznik nároku na nemocenské sa preukazuje najmä

trvanie nároku na nemocenské sa preukazuje najmä

  • predložením Preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý vystaví ku koncu kalendárneho mesiaca lekár – je potrebné doručiť ho do pobočky Sociálnej poisťovne včas, najlepšie do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, inak bude nemocenské vyplatené s mesačným oneskorením

zánik nároku na nemocenské a jeho sumu, príp. na zmenu sumy nemocenského sa preukazuje najmä

  • predložením IV. dielu potvrdenia

  • iným dokladom, ktorý ovplyvňuje nárok na nemocenské a jeho sumu (napr. doklad preukazujúci výkon zárobkovej činnosti v zahraničí, právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bol poistenec odsúdený za úmyselný trestný čin, v ktorého dôsledku sa stal dočasne práceneschopným, doklad preukazujúci vznik dočasnej pracovnej neschopnosti v súvislosti s požitím alkoholu alebo zneužitím iných návykových látok)

 • do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu

 • oznámiť príslušnej pobočke ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní (telefonicky, faxom, elektronickou poštou, písomne, zaslaním IV. dielu potvrdenia, osobne)

 • do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnej pobočke zmenu mena a priezviska, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka

 • do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnej pobočke zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava

 • zúčastniť sa na kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti

 • dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti

 • zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej na potvrdení 

Povinnosti zamestnávateľa:

 • zaslať pobočke Sociálnej poisťovne II. diel potvrdenia, ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá dlhšie ako 10 dní, do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

 • predložiť Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, na individuálne vyžiadanie pobočky Sociálnej poisťovne z dôvodu, že neeviduje údaje o zamestnancovi (vymeriavacie základy, registračné údaje) potrebné na posúdenie nároku na nemocenské alebo, ak sa nemocenské určuje z PDVZ 

Povinnosť ošetrujúceho lekára:

 • potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou

Povinnosti Sociálnej poisťovne

 • vykonávať nemocenské poistenie v súlade s platnými právnymi predpismi, koordinačnými predpismi EÚ a medzinárodnými zmluvami

 • rozhodnúť o nároku na nemocenskú dávku do 60 dní od začatia konania (doručenia žiadosti o nemocenské miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne), v mimoriadne zložitých prípadoch predĺžiť lehotu o ďalších 60 dní (povinnosť upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka konania)

 • vyplácať nemocenské v lehotách určených pobočkou

 • vydávať na žiadosť poberateľa nemocenského potvrdenie o nároku na dávku, nároku na jej výplatu a o sume nemocenského

 • na žiadosť vystaviť E-formuláre vzťahujúce sa k dávkam v chorobe a materstve

Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

(§ 30 až 38, 54 až 57, 110 ods. 1, 111 až 114 ods. 1, 235 až 237 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)