Textová verzia

Odber a analýza vzoriek vzduchu na prítomnosť azbestu