Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ako požiadať o jednotlivé dávky bez návštevy pobočky

Pozor!
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že uvedené formuláre a postupy platia pre legislatívny stav do 26. 3. 2020, vrátane. Sociálna poisťovňa ich bude aj naďalej akceptovať.
Nové formuláre a postupy, ktoré od 27. 3. 2020 rozširujú okruh poistencov oprávnených v krízovom režime požiadať o OČR a PN, pripravujeme a zverejníme v najbližších dňoch.

 

English | Deutsch

Ako požiadať o ošetrovné

(skrátený návod)

 1. Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného dvoma možnými spôsobmi:
  a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné buď vo formáte pdf alebo word:
  Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word)
  b/ zatelefonovať (odporúčame uprednostniť e-mailové alebo poštové podanie žiadosti o dávku, telefonické linky môžu byť preťažené) do pobočky Sociálnej poisťovne (ak je zamestnanec, tak v sídle zamestnávateľa; ak je SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, tak v mieste trvalého bydliska) alebo

 2. Odoslať formulár e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou do príslušnej pobočky a zostať s dieťaťom doma.
  Pozor:
  Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky
  Pozor: Vyplnené formuláre žiadosti posielajte na e-mailové adresy pobočiek, nie pracovísk (tie samostatné e-maily nemajú).

 3. Zamestnanec o tom musí informovať svojho zamestnávateľa.

 4. Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné.

 5. Po skončení konania vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených bodov.

 

Pozor: K žiadosti o ošetrovné treba poslať aj čestné vyhlásenie

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že do príslušnej pobočky musia poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu, a tiež postup, ako ho vyplniť.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu). Čestné vyhlásenie odošlite e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou – kontakty pobočky tu: Kontakty – pobočky.

Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia.

Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

 

Ako vyplniť čestné vyhlásenie

(skrátený návod)

 1. Vyplňte údaje o poistencovi
 2. Doplňte meno a priezvisko dieťaťa/detí, o ktoré sa staráte/ktoré ošetrujete
 3. Údaje o poskytovaní starostlivosti
  a) najskôr vyberte mesiac, za ktorý podávate čestné vyhlásenie, môžete naraz vybrať aj viac mesiacov, ak podávate čestné vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov
  b) ak ste boli s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac vyznačte x prvý riadok
  c) ak ste boli s dieťaťom doma časť kalendárneho mesiaca vyznačte x druhý riadok a doplňte obdobia
  d) Doplňte ostatné dôležité údaje
 4. Ak posielate čestné vyhlásenie poštou alebo ako pdf prílohu emailu, podpíšte ho.

 


 Ako požiadať o nemocenskú dávku

(skrátený návod)

 1. Ak ste osoba, ktorej bola nariadená karanténa úradom verejného zdravotníctva alebo sa vrátila z rizikových oblastí, telefonicky alebo e-mailom kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Ak rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN, vystaví potvrdenie o dočasnej PN, na ktoré zapíše aj vaše telefónne číslo.
  Lekár bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta zašle príslušné diely potvrdenia o dočasnej PN-ke pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa zašle IIa. diel zamestnávateľovi (ak je pacient v právnom postavení zamestnanca).
 2. Poistenec, ktorý je zamestnancom, musí informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.
 3. a/ Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude iniciatívne telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu o dávku s ním spíše žiadosť.
  b/ Ak na potvrdení o dočasnej PN nebude uvedený telefonický kontakt poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom – E-mailové adresy pobočiek SP) kontaktovať poistenec a až potom s ním spíše žiadosť o dávku.
 4. Následne Sociálna poisťovňa začne konanie o dávke a rozhodnutie doručí žiadateľovi.

 


 

Ako požiadať o dôchodkovú dávku

(skrátený návod)

 1. Vyplniť tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok
 2. Vyplnené a podpísané tlačivo zaslať poštou alebo e-mailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca. Kontakty tu: Kontakty – pobočky.
 3. Následne bude poistenca kontaktovať zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý individuálne, v závislosti od konkrétnej situácie, žiadateľa o dôchodok podrobne informuje o ďalšom postupe.
 4. Ak sa poistenec rozhodne doručiť žiadosť osobne, treba ju vhodiť do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa osobným kontaktom.
 5. Sociálna poisťovňa následne začne konanie a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.

 


  

Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti

(skrátený návod)

 • Ak ste zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, o dávku v nezamestnanosti požiadate vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. K nemu priložíte Oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 • Ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie vykonávali zárobkovú činnosť na území iného členského štátu Európskej únie, k žiadosti priložíte aj formulár PD U1 (ak vám ho príslušná inštitúcia Európskej únie vystavila; v opačnom prípade si ho Sociálna poisťovňa vyžiada od príslušnej inštitúcie sama) a doklady preukazujúce výkon práce na území štátu Európskej únie (napr. pracovnú zmluvu, výplatné pásky, atď.).

 • Všetky uvedené dokumenty doručíte pobočke Sociálnej poisťovne nasledovným spôsobom:
  · e-mailom (aj po naskenovaní),
  · poštou,
  · vhodením žiadosti o dávku v nezamestnanosti do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.

  Kontakty na príslušné pobočky nájdete tu: www.socpoist.sk, alebo tu: Kontakty – pobočky.

 • Po doručení začne konanie o dávke a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.

Upozornenie: Zákonné podmienky nároku, všeobecné informácie o dávke v nezamestnanosti a ďalšie formuláre sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

V prípade nezrovnalostí v doručených dokumentoch Vás bude kontaktovať príslušná pobočka Sociálnej poisťovne telefonicky, resp. e-mailom.

 

 


 

Ako požiadať o uplatniteľnú legislatívu PD A1

(skrátený návod)

 1. Vyplňte príslušný formulár tu: Vzory tlačív k formuláru PD A1 a pošlite ho pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska e-mailom alebo poštou, kontakty tu: Kontakty – pobočky alebo využite e-schránku. Vyplnenú žiadosť môžete vhodiť aj osobne do schránky pri vstupe do budovy príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

 2. Ak vyžadujete potvrdenie o podaní žiadosti, uveďte to a pobočka vám ho zašle e-mailom alebo poštou.

 3. V prípade potreby vás zamestnanec Sociálnej poisťovne bude kontaktovať na doplnenie údajov v žiadosti.

 


 

Ako požiadať o dávku garančného poistenia

(skrátený návod)

 1. Zamestnanec platobne neschopného zamestnávateľa požiada o dávku garančného poistenia vypísaním formulára Žiadosť o dávku garančného poistenia a jeho zaslaním na adresu pobočky.
 2. Príslušnou je pobočka podľa sídla zamestnávateľa.
 3. Spôsob doručenia žiadosti o dávku garančného poistenia:
  · e-mailom,
  · poštou,
  · vhodením žiadosti o dávku garančného poistenia do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.
  Kontakty na príslušné pobočky sa nachádzajú tu: www.socpoist.sk alebo tu: Kontakty – pobočky.
 4. Po doručení začne konanie o dávke a vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi.

Upozornenie: Zákonné podmienky nároku, všeobecné informácie o dávke garančného poistenia a ďalšie formuláre sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

V prípade nezrovnalostí v doručených dokumentoch vás bude kontaktovať pobočka Sociálnej poisťovne telefonicky, resp. e-mailom.

 

 


 

Ako požiadať o potvrdenie o vyplatených dávkach

(skrátený návod)

 1. Vyplniť tlačivo Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach 
  Pozor: Nezabudnite vyznačiť, o aký druh potvrdenia žiadate (potvrdenie o nemocenských dávkach, úrazových dávkach, dávke garančného poistenia, o dávke v nezamestnanosti), pričom je možné vybrať aj viac možností súčasne.
 2. Vyplnené a podpísané tlačivo zaslať poštou alebo e-mailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca. Kontakty tu: Kontakty – pobočky.
 3. Sociálna poisťovňa pošle požadované potvrdenie na adresu žiadateľa poštou, mailom alebo do e-schránky, podľa toho, akú možnosť si na tlačive vyznačia.

 


Ako požiadať o potvrdenie o invalidite

Ako požiadať o posúdenie zdravotného stavu (invalidita)

(skrátený návod)

 1. Ak poberateľ invalidného dôchodku potrebuje tlačivo Potvrdenie o invalidite alebo Potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť treba zavolať alebo poslať e-mail do pobočky, kontakty tu: Kontakty – pobočky - alebo využiť e-schránku.
 2. K žiadosti o invalidný dôchodok a k žiadosti o úrazové dávky netreba predkladať tlačivo Prehliadka zisťovacia (tzv. 400-ku), ktoré vypisuje ošetrujúci lekár. Stačí poštou alebo e-mailom poslať príslušnej pobočke odborné lekárske nálezy, spolu s podkladmi zasielanými útvaru dôchodkového poistenia, prípadne útvaru úrazového poistenia pobočky. Kontakt tu: Kontakty – pobočky.
 3. Sociálna poisťovňa následne žiadosť posúdi a vydá rozhodnutie.
 4. V prípade potreby Sociálna poisťovňa bude poistenca telefonicky kontaktovať.

 


Ako – zamestnávateľ – požiada o prístup k elektronickým službám SP

(skrátený návod)

 1. Zaslať Dohodu o používaní elektronických služieb SP pre odvádzateľov poistného do ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne buď poštou, cez e-schránku alebo vložiť osobne do schránky v priestoroch pobočky.
 2. Ak chce zamestnávateľ elektronickou komunikáciou s pobočkou Sociálnej poisťovne poveriť/splnomocniť inú osobu (napr. mzdovú účtovníčku), splnomocnenie je možné poslať aj bez overenia do pobočky buď poštou, e-mailom, cez e-schránku alebo vložiť do schránky v priestoroch pobočky; overené splnomocnenie je ale potrebné predložiť dodatočne. Bezpečnostnú otázku a odpoveď môže zamestnávateľ zaslať e-mailom.
 3. Sociálna poisťovňa následne zašle zamestnávateľovi GRID kartu, slúžiacu na využívanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne, poštou doporučene do vlastných rúk.

Tento postup slúži predovšetkým na prvotné prihlasovanie zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne, ktorý začína zamestnávať svojich prvých zamestnancov a nemá ešte zriadený prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne. V súčasnej problematickej situácii môže Registračný list zamestnávateľa (RLZ) zaslať do Sociálnej poisťovne buď poštou, cez e-schránku alebo osobne vhodiť do schránky v priestoroch pobočky. Môže dočasne priamo pobočke nahlásiť potrebné identifikačné údaje aj telefonicky (IČO, SK NACE, typ vlastníctva, právna forma, deň splatnosti, štatutárny zástupca, nástup 1. zamestnanca do práce), avšak dodatočne je potrebné doložiť RLZ. Ide o povinné údaje z tlačiva RLZ, na základe ktorých pobočka zamestnávateľa prihlási a pridelí mu variabilný symbol (údaj potrebný pre zriadenie prístupu k elektronickým službám Sociálnej poisťovne). Pobočka zaeviduje zamestnávateľa a potrebné informácie mu zašle do e-schránky zriadenej na ÚPVS, mailom alebo poštovou prepravou.

V prípade potreby kontaktujte pobočky: Kontakty – pobočky, resp. kontakty na e-mailové adresy pobočiek tu: E-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne.

 

 

 

Koronavírus a ošetrovné

Komplexná informácia pre poistencov k 26. 3. 2020

 

Sociálna poisťovňa v poslednom období čelí mnohým otázkam rodičov, ktorí sa ocitli vo výnimočnej životnej situácii spojenej s pandémiou nového koronavírusu. Od počiatku Sociálna poisťovňa reagovala na vzniknutú situáciu promptne a prijala viaceré opatrenia, ktorými sa snaží uľahčiť túto neľahkú životnú situáciu poistencom, ktorí museli zostať doma s deťmi z dôvodu, že všetky predškolské zariadenia, školy a školské zariadenia sú na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR uzatvorené od 16. marca 2020 do odvolania.

Vzhľadom na skutočnosť, že informácie sú zverejňované postupne, pripravili sme pre poistencov súhrnnú informáciu, v ktorej sa dozvedia ako si uplatniť nárok na ošetrovné a aké nevyhnutné kroky musia podniknúť, aby im bolo ošetrovné vyplatené. Tieto opatrenia bolo nutné prijať tak z dôvodu, aby si poistenci mohli nárok na dávku uplatniť výrazne zjednodušeným spôsobom (dôležité je eliminovať pohyb poistencov na verejnosti a eliminovať aj kontakt so zamestnancami pobočiek), ako aj z dôvodu, aby im mohlo byť ošetrovné vyplatené za správne obdobie, čím zabránime vzniku preplatkov, ktoré by museli poistenci následne vrátiť.

Postupy uvedené nižšie sú aktuálne pre súčasnú situáciu, t. j. pred účinnosťou zákona, ktorý vo vzťahu k nároku na ošetrovné a nemocenské schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 25. marca 2020. Postupy podľa nového zákona budú platné až odo dňa účinnosti novo prijatého zákona a budeme o nich osobitne informovať.

Prosíme poistencov, aby sa dôkladne oboznámili s doleuvedeným textom. Predídete tým prieťahom v konaní a pri výplate ošetrovného!

 

Aké sú podmienky nároku na ošetrovné?

 1. Osoba, ktorá žiada o ošetrovné, musí byť nemocensky poistená ako zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba alebo byť v ochrannej lehote.

 2. Musí vzniknúť sociálna udalosť, ktorou je

  a) potreba starostlivosti o zdravé dieťaťa do 10 rokov (dieťa do 10 rokov je dieťa, ktoré nedovŕšilo 11. rok života, t. j. dieťa, ktoré má najviac 10 rokov + 364 dní) z dôvodu, že

  · predškolské zariadenie, škola alebo školské zariadenie sú uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu,

  · dieťaťu je nariadená karanténa (nariaďuje hygienik),

  · osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bola hospitalizovaná alebo má nariadenú karanténu (napr. v prípadoch, ak si chce nárok na ošetrovné uplatniť otec z dôvodu, že matka, ktorá sa o dieťa stará, ochorela alebo ak ochorel starý rodič, ktorý sa staral o dieťa alebo pestúnka);

  b) potreba ošetrovania chorého dieťaťa alebo dieťaťa s podozrením na chorobu bez ohľadu na jeho vek.

 3. Poistenec musí poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť alebo ošetrovať chorého osobne a celodenne.

 4. Zamestnanec nesmie mať počas ošetrovania alebo starostlivosti príjem zo zamestnania.

 5. Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.

 6. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí okrem toho splniť aj podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

 7. Ak ste si istý, že tieto podmienky nároku na ošetrovné nespĺňate, neuplatňujte si nárok na dávku, pomôžete tým ostatným poistencom, ktorí čakajú na vyplatenie dávky.

 8. Nárok na výplatu ošetrovného si môže poistenec uplatniť až 3 roky spätne.

 

Počas akého obdobia mi bude poskytované ošetrovné?

Nárok na ošetrovné má poistenec v nasledovnom rozsahu:

 

 1. pri starostlivosti o dieťa do 10 rokov (maximálne 10 rokov + 364 dní)
  a) ak bolo zariadenie uzatvorené na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo riaditeľa, má poistenec nárok na ošetrovné po dobu tohto uzatvorenia, najviac 10 dní;
  b) ak bolo zariadenie uzatvorené na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, má poistenec nárok na ošetrovné po celý čas, po ktorý budú zariadenia v krízovej situácii uzatvorené;
  c) ak bola nariadená karanténa dieťaťu, má poistenec nárok na ošetrovné po dobu nariadenia karantény, najviac 10 dní (ak si rodič bude chcieť uplatniť nárok z dôvodu uzatvorenia školy, platí písm. b));
  d) ak ochorela osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, alebo ak bola hospitalizovaná alebo má nariadenú karanténu, poistenec má nárok na ošetrovné kým je táto osoba chorá, najviac 10 dní.
 2. pri dieťati staršom ako 10 rokov (dovŕšilo vek 11 rokov a viac) má poistenec nárok na ošetrovné kým trvá potreba osobného a celodenného ošetrovania, najviac 10 dní.

 

Ako si môžem uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa do desať rokov?

 1. Ak ide o prípad, kedy sa rodič potrebuje starať o zdravé dieťa z dôvodu, že predškolské zariadenie, škola alebo školské zariadenie bolo uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, nárok si môže uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) zaslaním osobitného formulára buď vo formáte pdf alebo word tu: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word) – e-mailom, poštou alebo vhodením do poštovej schránky pobočky)
  · osobitný formulár môže poistenec vypísať priamo v počítači (je k dispozícii vo formáte word) a priložiť ako prílohu do e-mailu – tento spôsob je najideálnejší,
  · ak klient nemá takúto možnosť, môže si formulár vytlačiť, vyplniť (aj s podpisom), nascanovať a poslať príslušnej pobočke e-mailom alebo originál poštou;
  b) zatelefonovaním do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá s poistencom spíše zápisnicu z ústneho podania – tento spôsob je najmenej spoľahlivý vzhľadom na preťažené telefonické linky Sociálnej poisťovne.
 2. Dôležité!!! Osobitný formulár pošlite iba na jednu e-mailovú adresu do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, najlepšie s označením „Korona“. E-mailové adresy pobočiek nájdete tu: E-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne. Pri zaslaní na rôzne e-mailové adresy sa formulár spracováva dva a viackrát, čo predlžuje jeho spracovanie a aj spracovanie žiadostí ostatných poistencov.
 3. U zamestnanca je príslušnou pobočka podľa sídla zamestnávateľa. U povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je príslušná pobočka podľa miesta trvaného pobytu fyzickej osoby.
 4. Ak ide o prípad, že je dieťa choré (bez obmedzenia veku), bolo mu nariadené karanténne opatrenie (nariaďuje hygienik) alebo osoba, ktorá sa inak o zdravé dieťa do 10 rokov stará, ochorela, nárok si musí rodič uplatniť prostredníctvom tlačiva Žiadosť o ošetrovné (fialové originálne tlačivo), ktoré mu musí vystaviť príslušný lekár. Túto žiadosť zasiela poistenec zaužívaným spôsobom, t. j. po vyplnení a podpísaní vyhlásenia na zadnej strane ju zamestnanec pošle zamestnávateľovi a ostatní poistenci pobočke Sociálnej poisťovne.

 

Ako si môžem uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa staršie ako 10 rokov?

 1. Ak ide o prípad, kedy sa rodič potrebuje starať o zdravé dieťa staršie ako 10 rokov (od veku 11 rokov a viac), ktorého škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, musí kontaktovať ošetrujúceho lekára dieťaťa (telefonicky, e-mailom). Ak ošetrujúci lekár dieťaťa vyhodnotí vzhľadom na mentálne a fyzické schopnosti dieťaťa, že je nevyhnutné jeho osobné a celodenné ošetrovanie napriek tomu, že ide o zdravé dieťa staršie ako desať rokov a choroba sa u dieťaťa ešte nevyvinula, potvrdí formulár Žiadosť o ošetrovné (fialové originálne tlačivo). Dôvodom vystavenia tejto žiadosti bude diagnóza U07.2 podozrenie z infekcie COVID19. Ak poistenec poskytne lekárovi svoje číslo telefónu, lekár ho napíše na Žiadosť o ošetrovné. Vystavenú Žiadosť o ošetrovné zašle priamo lekár Sociálnej poisťovni. Ak poistenec navštívi lekára osobne a ten mu vystaví tlačivo Žiadosť o ošetrovné, žiadosť zasiela poistenec pobočke Sociálnej poisťovne zaužívaným spôsobom, t. j. po vyplnení a podpísaní vyhlásenia na zadnej strane ju zamestnanec pošle zamestnávateľovi a ostatní poistenci pobočke Sociálnej poisťovne.
 2. Ak ide o prípad, že je dieťa choré, nárok si musí rodič uplatniť prostredníctvom tlačiva Žiadosť o ošetrovné (fialové originálne tlačivo), ktoré mu musí vystaviť príslušný lekár pri osobnej návšteve ambulancie, na ktorej dieťa vyšetrí. Túto žiadosť zasiela poistenec zaužívaným spôsobom, t. j. po vyplnení a podpísaní vyhlásenia na zadnej strane ju zamestnanec pošle zamestnávateľovi a ostatní poistenci pobočke Sociálnej poisťovne.

Ako mám postupovať, ak bolo predškolské zariadenie alebo škola uzatvorené aj v týždni od 9. do 15. marca 2020 na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo riaditeľa?

Postupy, ktoré prijala Sociálna poisťovňa vo vzťahu k deťom do 10 rokov (maximálne 10 rokov + 364 dní), sú platné aj na túto situáciu. Teda treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zaslať formulár s vyznačeným dátumom odkedy žiada o dávku, najlepšie e-mailom.

 

Ako mám postupovať, ak som už podal žiadosť o ošetrovné, pričom som uviedol nesprávny dátum, dokedy o dávku žiadam?

 1. Ak už poistenec podal žiadosť o ošetrovné (bez ohľadu na to, či žiadosť podal na situáciu v týždni od 9. do 15. marca 2020 alebo na obdobie od 16. marca 2020), žiadosť nemusí podávať ešte raz, bude akceptovaná na všetky obdobia uzatvorenia zariadenia.
 2. Ak v žiadosti uviedol poistenec dátum, dokedy žiada o ošetrovné a musí zostať doma s dieťaťom dlhšie obdobie, stačí, ak na konci každého mesiaca trvania mimoriadnej situácie zašle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie, ktoré nájdete tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

 

Musím podať žiadosť o ošetrovné opakovane?

 1. V prípadoch, kedy trvá nárok na ošetrovné najviac po dobu 10 dní (napr. dieťa je choré - pozri časť Počas akého obdobia mi bude poskytované ošetrovné?) a sociálna udalosť sa nezmenila (pozri časť Aké sú podmienky nároku na ošetrovné?), musí poistenec požiadať ošetrujúceho lekára o potvrdenie novej Žiadosti o ošetrovné (fialové originálne tlačivo). Ak ošetrujúci lekár vyhodnotí, že potreba ošetrovania alebo starostlivosti po 10 dňoch opätovne vznikla, tlačivo vystaví a poistenec podá opakovane žiadosť o ošetrovné Sociálnej poisťovni. Tento postup je potrebný z dôvodu, že ošetrovné môže v tom istom prípade potreby ošetrovania/starostlivosti vyplatiť Sociálna poisťovňa iba 10 dní (výnimka v období poskytovania ošetrovného, o ktorej rozhodol Ústredný krízový štáb SR, sa vzťahuje iba na situáciu, ak bolo predškolské zariadenie, škola alebo školské zariadenie, ktoré navštevuje dieťa do 10 rokov – max. 10 rokov + 364 dní – uzavreté). Súčasne upozorňujeme, že tento postup je možný iba v krízovej situácii, po pominutí krízovej situácie budú opätovne tieto prípady vyhodnocované ako ten istý prípad potreby ošetrovania/starostlivosti, t. j. po pominutí krízovej situácie aj pri vystavení žiadosti na každých 10 dní sa každá následná žiadosť bude považovať za ten istý prípad a nárok na ošetrovné nevznikne.
 2. Ak sa zmení sociálna udalosť (pozri časť Aké sú podmienky nároku na ošetrovné?), t. j. napr. najskôr rodič ošetroval choré dieťa a potom potreboval poskytovať starostlivosť dieťaťu do 10 rokov (uzavretie materskej školy), opäť musí podať dve žiadosti o dávku. Tu upozorňujeme na skutočnosť, že pri každej sociálnej udalosti sa uplatňuje nárok na ošetrovné iným spôsobom (pozri časti Ako si môžem uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa do desať rokov? a Ako si môžem uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa staršie ako 10 rokov?)
 3. V prípade, ak ide o rodiča, ktorý sa stará o dieťa do 10 rokov veku (max. 10 rokov + 364 dní) z dôvodu, že predškolské zariadenie, škola alebo školské zariadenie boli uzatvorené v súčasnosti už na neobmedzený čas, stačí podať jednu žiadosť, aj keď bude dieťaťu poskytovať starostlivosť prerušovane (vystrieda sa s druhým rodičom, o dieťa sa bude starať v istom období iná fyzická osoba, rodič musel v určitom období ísť do zamestnania a pod.).

 

Ako postupuje Sociálna poisťovňa po doručení žiadosti o ošetrovné?

 1. Ak si poistenec uplatní nárok na výplatu ošetrovného prostredníctvom osobitného formulára – tu: , Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word), pobočka Sociálnej poisťovne (Kontakty – pobočky). začne konanie o nároku na ošetrovné na základe takto doručeného formulára. V prípade potreby bude pobočka Sociálnej poisťovne poistenca kontaktovať aj telefonicky na účely zistenia skutočného stavu veci.
 2. Ak si poistenec uplatní nárok na výplatu ošetrovného telefonicky, pobočka Sociálnej poisťovne spíše zápisnicu o ústnom podaní.
 3. Ak si poistenec uplatní nárok na výplatu ošetrovného prostredníctvom tlačiva Žiadosť o ošetrovné (fialové originálne tlačivo od lekára), ktoré
  1. doručí ošetrujúci lekár dieťaťa priamo Sociálnej poisťovni z dôvodu, že poistenec nebol osobne u ošetrujúceho lekára (o vystavenie žiadosti o ošetrovné požiadal telefonicky)
  · a na Žiadosti o ošetrovné je uvedené číslo telefónu poistenca, zamestnanec pobočky ho bude kontaktovať telefonicky a spíše s ním zápisnicu z ústneho podania,
  · a na Žiadosti o ošetrovné nie je uvedené číslo telefónu klienta, zamestnanec pobočky počká, kým ho bude telefonicky kontaktovať samotný poistenec na účely spísania zápisnice z ústneho podania;
  2. príde priamo od poistenca alebo jeho zamestnávateľa vo forme originálu Žiadosti o ošetrovné, konanie začne na základe takto doručenej žiadosti.
 4. Na základe doručenej žiadosti (osobitný formulár, zápisnica z ústneho podania, originál Žiadosti o ošetrovné) začne pobočka konanie a vydá rozhodnutie o nároku na dávku. Ak bol poistenec doma s dieťaťom aj v týždni od 9. do 15. marca 2020 (rozhodnutie zriaďovateľa alebo riaditeľa zariadenia) a aj v období od 16. marca 2020 (rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR), poistenec dostane jedno rozhodnutie o nároku na ošetrovné.

 5. Pobočka vyplatí dávku poistencovi za príslušný kalendárny mesiac až po doručení čestného vyhlásenia o období skutočnej celodennej a osobnej starostlivosti/ošetrovania dieťaťa (o celodennú a osobnú starostlivosť/ošetrovanie nejde v prípade, ak bolo dieťa v starostlivosti inej osoby alebo ak musel ísť rodič v niektorých dňoch do práce a pod.). Bez doručenia čestného vyhlásenia pobočka dávku nevyplatí napriek tomu, že o nároku na dávku rozhodla.

 

Môžu sa rodičia pri starostlivosti o dieťa vystriedať?

 1. Ak ide o prípady, v ktorých vzniká nárok na ošetrovné iba 10 dní (pozri časť Počas akého obdobia mi bude poskytované ošetrovné?), rodičia sa prestriedať nemôžu, musia požiadať novú žiadosť o ošetrovné.
 2. Ak ide o prípady, v ktorých vzniká nárok na ošetrovné počas trvania krízovej situácie (pozri časť Počas akého obdobia mi bude poskytované ošetrovné?), rodičia sa môžu prestriedať tak ako potrebujú.
 3. V prípade, že sa rodičia chcú prestriedať, každý rodič musí podať jednu žiadosť o ošetrovné a následne až koncom mesiaca predložiť čestné vyhlásenie každý za svoje obdobie starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku (max. 10 rokov + 364 dní).

 

Ako mám vyplniť čestné vyhlásenie o období starostlivosti/ošetrovania?

 1. Na účely výplaty ošetrovného musí poistenec oznámiť príslušnej pobočke skutočnosti rozhodujúce na nárok na ošetrovné (teda aj presný dátum ukončenia starostlivosti o dieťa, resp. dni starostlivosti).
 2. Na tento účel pripravila Sociálna poisťovňa v krízovej situácii Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.
 3. Každý poistenec, ktorý si uplatnil nárok na ošetrovné (stačí jedna žiadosť), musí ku koncu každého mesiaca, v ktorom má nárok na ošetrovné (pozri časť Počas akého obdobia mi bude poskytované ošetrovné?) zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené čestné vyhlásenie. Vyplnené čestné vyhlásenie zašlite čím skôr. Pobočka bude dávky evidovať do informačného systému a vyplácať postupne, po skompletizovaní žiadosti o dávku a čestného vyhlásenia.
 4. Postup pri vyplnení čestného vyhlásenia je nasledovný:
  a) Vyplňte údaje o poistencovi, ak ste zamestnaný, aj údaje o zamestnávateľovi
  b) Doplňte meno a priezvisko dieťaťa/detí, o ktoré sa staráte/ktoré ošetrujete
  c) Údaje o poskytovaní starostlivosti
  · najskôr vyberte mesiac, za ktorý podávate čestné vyhlásenie; môžete naraz vybrať aj viac mesiacov, ak podávate čestné vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov
  · ak ste boli s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac, vyznačte x prvý riadok
  · ak ste boli s dieťaťom doma časť kalendárneho mesiaca, vyznačte x druhý riadok a doplňte obdobia
  · doplňte údaje o poberaní mzdy / náhrady mzdy, ak ste zamestnancom
  · doplňte ostatné dôležité údaje
  d) podpis čestného vyhlásenia
  · ak posiela poistenec originál poštou alebo vhodením do poštovej schránky pobočky, podpis sa vyžaduje;
  · ak posiela poistenec ako prílohu e-mailu vo formáte word, podpis sa nevyžaduje;
  · ak posiela poistenec ako prílohu e-mailu vo formáte pdf, podpis sa vyžaduje.
 5. Príklady vyplnenia čestného vyhlásenia
  a) čestné vyhlásenie poslané za mesiac marec 2020 koncom mesiaca marec 2020

  Príklady vyplnenia čestného vyhlásenia
  b) čestné vyhlásenie poslané za mesiac marec a apríl 2020 spoločne (poistenec neposlal čestné vyhlásenie v mesiaci marec 2020, tak posiela spoločné čestné vyhlásenie)

  Príklady vyplnenia čestného vyhlásenia

Ako mám oznámiť zamestnávateľovi, že som doma s dieťaťom?

 1. Poistenec, ktorý je zamestnancom, informuje o prekážke v práci svojho zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom.
 2. Ak má poistenec k dispozícii originál Žiadosti o ošetrovné (fialové originálne tlačivo) vystavený príslušným lekárom, pošle ho po vypísaní vyhlásenia a podpísaní svojmu zamestnávateľovi.
 3. Ak si poistenec uplatňoval nárok na ošetrovné z dôvodu, že predškolské zariadenie, škola alebo školské zariadenie boli uzatvorené rozhodnutím zriaďovateľa, riaditeľa alebo Ústredného krízového štábu SR, ide o vec verejne známu, t. j. zamestnávateľ pri ospravedlnení prekážok v práci vychádza z tejto skutočnosti, rovnako ako Sociálna poisťovňa.
 4. Skutočnosť, či Sociálna poisťovňa prizná zamestnancovi nárok na ošetrovné, nemá vplyv na ospravedlnenie prekážky v práci na strane zamestnanca, z uvedeného dôvodu Sociálna poisťovňa nebude oznamovať túto skutočnosť zamestnávateľom.

Informáciu budeme priebežne aktualizovať.