Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ošetrovné

 

Definícia/Účel dávky

Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (vlastného, osvojeného alebo zvereného do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu), chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Na ošetrovné má nárok:

 Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Nárok sa uplatňuje žiadosťou o ošetrovné.

Ide o dvojdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii a ktoré vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti.

Poistencovi lekár odovzdá:

 • I. diel žiadosti – žiadosť o ošetrovné – poistenec je pred jej odoslaním do Sociálnej poisťovne povinný vyznačiť údaje vo vyhlásení (či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky) a zároveň žiadosť podpíše. Zamestnanec tento diel predloží na potvrdenie aj zamestnávateľovi.
 • II. diel žiadosti – potvrdenie o skončení potreby ošetrovania/starostlivosti – poistenec je povinný bezodkladne ho zaslať pobočke, ktorá vypláca ošetrovné.

Ak si poistenec chce uplatniť nárok na ošetrovné z viacerých nemocenských poistení, oprávnený lekár vystaví žiadosť osobitne pre každé z nich.

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

 • Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.
 • Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.
 • Žiadosť o ošetrovné treba predložiť ihneď po vystavení žiadosti.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Zamestnanec

 • potreba osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorých zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou alebo

 • potreba osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku, ak

  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať
 • potreba osobného a celodenného ošetrovania/potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote

 • absencia príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplateného za obdobie poberania ošetrovného (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období a či ide o príjem za vykonanú prácu)

 • nesleduje sa, či zamestnávateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie 

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba

 • potreba osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou alebo
 • osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku, ak
  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať
 • potreba osobného a celodenného ošetrovania/potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote
 • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania/potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Táto podmienka platí najviac za obdobie posledných päť rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla potreba ošetrovania/starostlivosti o dieťa (výnimkou je, ak potreba osobného a celodenného ošetrovania/osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote)
 • nesleduje sa, či samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje príjem počas poberania ošetrovného

Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

 

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

 • vznik potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou alebo
 • vznik potreby osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku, ak
  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať
 • potreba osobného a celodenného ošetrovania/potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote
 • 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti (okrem aktuálneho nemocenského poistenia sa započíta akékoľvek ukončené nemocenské poistenie)
 • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania/osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Táto podmienka platí najviac za obdobie posledných päť rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla potreba ošetrovania/starostlivosti o dieťa (výnimkou je, ak potreba osobného a celodenného ošetrovania/osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote)

Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky na poistnom sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

 

Ochranná lehota

 • trvanie
  • 7 dní po skončení nemocenského poistenia

  • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie

  • v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, osem mesiacov

Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom

 • vzniklo nemocenské poistenie

 • vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky v roku 2019 

Ošetrovné sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) 

 • DVZ = podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia; DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor 

  • obmedzenie DVZ – DVZ nesmie byť vyšší ako DVZ určený z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2019 = 62,7288 eura)

 • PDVZ = jedna tridsatina vymeriavacieho základu (VZ), z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (predpokladaný VZ), PDVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

  • ak PDVZ je vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ, t. j. VZ uvedeného v § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2019 = 477 eura), PDVZ je suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ (od 1. 1. do 31. 12. 2019 = 15,9000 eura)

  • výnimka PDVZ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období VZ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, poberania materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina predpokladaného VZ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky

  • obmedzenie PDVZ – tak isto ako DVZ

  • prípady, v ktorých sa ošetrovné určí z PDVZ (nie z DVZ)

   • ak zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemali v rozhodujúcom období VZ

   • ak zamestnanec, ktorý v aktuálnom nemocenskom poistení pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie, ani v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie u iných zamestnávateľov

   • ak povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v deň vzniku tohto nemocenského poistenia (neprihliada sa na vznik nemocenského poistenia z dôvodu skončenia jeho prerušenia)

   • ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite poistená menej ako 26 týždňov  

Rozhodujúce obdobie

 • ak nemocenské poistenie zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, do dňa, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného

 • ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného

 • ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dôvodu na poskytnutie ošetrovného bolo kratšie ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, v predchádzajúcom kalendárnom roku bolo najmenej 90 dní, okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného (t. j. na vymeriavací základ u toho istého zamestnávateľa sa neprihliada)

 • ak nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniklo

  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného

  • v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného

  • v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného

 • ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo najmenej 26 týždňov a vzniklo

  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného

  • v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného

    
 • ak nárok na ošetrovné vznikol zamestnancovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia

 • pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ a na účely vzniku nemocenského poistenia zamestnanca na zistenie 90 dní nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, sa vznik a zánik prerušenia povinného nemocenského poistenia nepovažuje za vznik a zánik nemocenského poistenia (t. j. po skončení prerušenia povinného nemocenského poistenia sa neurčuje nové rozhodujúce obdobie a 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie sa sleduje od vzniku nemocenského poistenia zamestnanca)

 • na účely určenia rozhodujúceho obdobia sa nemocenské poistenie zamestnanca rovnakého typu u jedného zamestnávateľa, ktoré zaniklo a následne vzniklo nasledujúci kalendárny deň, považuje za nepretržité (§ 20 ods. 1 tým nie je dotknutý)

 • z rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia

Percentuálna výška ošetrovného – 55 % DVZ alebo PDVZ od prvého dňa.

Sumy ošetrovného sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Obdobie poskytovania dávky/Kedy sa nevypláca 

Poskytovanie

 • za kalendárne dni

 • za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej alebo viac fyzických osôb/osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo viac detí len raz a len jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi

   

Obdobie poskytovania

 • nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa

 • nárok na ošetrovné zaniká

  • dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (najviac 10 kalendárnych dní) dňom smrti poistenca 

Vylúčenie nároku na výplatu

 • poistenec nemá nárok na ošetrovné za dni, počas ktorých

  • sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
  • má nárok na výplatu nemocenského
  • má nárok na výplatu materského

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výplata dávky

Spôsob výplaty

 • prednostne na účet príjemcu ošetrovného v banke alebo pobočke zahraničnej banky

 • na žiadosť príjemcu sa ošetrovné vypláca v hotovosti, t. j. prostredníctvom peňažného poukazu na výplatu alebo okresného okruhu – Slovenská pošta, a. s., (pozri Formuláre)

 • na písomnú žiadosť poberateľa ošetrovného sa ošetrovné poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania ošetrovného právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania ošetrovného manžel (manželka) súhlasí (pozri Formuláre

Lehoty na výplatu dávky

 • Dávky sa vyplácajú do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa ošetrovné vypláca (ak sú doklady doručené včas).

Predpoklad výplaty dávky

 • doklady musia byť pobočke Sociálnej poisťovne predložené spravidla do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Vrátenie dávky/Premlčanie

Príjemca dávky je povinný vrátiť ošetrovné alebo jeho časť odo dňa, od ktorého mu nepatrilo alebo nepatrilo v poskytovanej sume, ak 

 • si nesplnil povinnosť uloženú zákonom (napr. nepreukázal rozhodujúce skutočnosti)

 • prijímal ošetrovné alebo jeho časť, hoci vedel alebo mal z okolností predpokladať, že sa vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrilo (napr. ošetrovné mu pobočka vyplatila z vyššieho denného vymeriavacieho základu, ako bol uvedený v rozhodnutí o priznaní ošetrovného) alebo

 • vedome spôsobil, že sa ošetrovné alebo jeho časť sa vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrilo (napr. neoznámil pobočke, že bol nemocensky poistený aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov EÚ)

Ak fyzická alebo právnická osoba nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho sa dávka poskytla neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, je povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy (napr. zamestnávateľ potvrdil nesprávne, vyššie vymeriavacie základy v rozhodujúcom období alebo nezaslal registračné listy fyzickej osoby preukazujúce vznik a zánik prerušenia povinného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období)

Nárok na výplatu ošetrovného alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý ošetrovné alebo jeho časť patrili

 • premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o ošetrovnom a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kontrola

Potreba ošetrovania alebo starostlivosti na poskytovanie ošetrovného v sporných prípadoch je v rámci kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu kontrolovaná posudkovým lekárom sociálneho poistenia (bližšie Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia).


Vaša otázka Zobraziť formulár 


 

Zahraničie a EÚ

Poistencovi môže vzniknúť potreba ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa na území iného členského štátu EÚ a na území štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, príp. nemá uzatvorenú zmluvu. Poistenec si môže uplatniť nárok na ošetrovné.

 • ak osobe, ktorá je nemocensky poistená podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, vznikla potreba ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa na území iného členského štátu EÚ, čiže o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa rozhodoval iný lekár ako lekár na území Slovenskej republiky, nárok na ošetrovné si poistenec uplatňuje priamo v pobočke Sociálnej poisťovne predložením:

   • potvrdenia ošetrujúceho lekára vystaveného v inom členskom štáte (preklad takto predloženého potvrdenia nemôže vyžadovať žiadna inštitúcia sociálneho poistenia členských štátov EÚ) alebo
   • formulárov E 115, E 116 a E 001 (ak k formuláru E 115 nie je predložený formulár E 116, ako náhradu za tento formulár môže oprávnená osoba predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára vystavené v inom členskom štáte)

   

 • ak ošetrujúci lekár v členskom štáte, v ktorom vznikla potreba ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa, nevydáva potvrdenie o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa, je potrebné požiadať o vystavenie potvrdenia príslušnú inštitúciu štátu, na ktorého území došlo k vzniku potreby ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa, a táto inštitúcia bezodkladne zabezpečí lekárske posúdenie práceneschopnosti a vystavenie potvrdenia (spravidla na príslušnom papierovom SEDe, príp. vystaví príslušné E-formuláre)

 • podmienky nároku na ošetrovné skúma na základe vnútroštátnych tlačív, resp. príslušných E-formulárov alebo papierových SEDov príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodne o vzniku nároku na túto dávku

 • ak potreba ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa vznikla na území štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, pričom predmetom tejto zmluvy sú i nemocenské dávky (napr. Ukrajina), Sociálna poisťovňa ako príslušná inštitúcia na výplatu nemocenských dávok v Slovenskej republike je v zásade povinná akceptovať potvrdenia a tlačivá vystavené v príslušnom zmluvnom štáte

 • ak potreba ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa vznikla na území štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, avšak tento štát pristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte musí byť osvedčené apostilou – osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom (bližšie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v časti Cestovanie a konzulárne informácie). V prípade tlačiva, ktoré bolo vystavené ošetrujúcim lekárom na území štátu, ktorý nepristúpil k aplikácii uvedeného dohovoru, sa vyžaduje vyššie overenie – superlegalizácia – osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny vo viacerých stupňoch u rôznych orgánov

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Práva a povinnosti

Práva poistenca

 • uplatniť si nárok na ošetrovné a nárok na jeho výplatu

 • požiadať o vydanie potvrdenia o nároku na ošetrovné, nároku na jeho výplatu, vystavenie formulára E 104, ak si uplatňuje nárok na peňažnú dávku v chorobe v inom členskom štáte EÚ, v ktorom je nárok na túto dávku podmienený dosiahnutím určitého obdobia nemocenského poistenia

Povinnosti poistenca/príjemcu dávky

 • v podaniach uvádzať rodné číslo (identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia)

 • poistenec je povinný príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na ošetrovné, nároku na jeho výplatu a po písomnej výzve Sociálnej poisťovne povinnosť preukázať tieto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak neurčila inú lehotu

   • vznik nároku na ošetrovné sa preukazuje najmä predložením I. dielu žiadosti o ošetrovné, rozhodnutia príslušného orgánu o uzavretí školy alebo nariadení karanténneho opatrenia, potvrdenia ošetrujúceho lekára o ochorení osoby/nariadení karanténneho opatrenia osobe, ktorá sa inak o dieťa stará
   • zánik nároku na ošetrovné, príp. na zmenu výšky ošetrovného sa preukazuje najmä predložením II. dielu žiadosti o ošetrovné a oznámením relevantných skutočností (dosahovanie príjmu zamestnanca počas ošetrovania/starostlivosti)
 • príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu

 • do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnej pobočke zmenu mena a priezviska, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka

 • oznámiť Sociálnej poisťovni identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia osoby, z dôvodu ošetrovania alebo starostlivosti ktorej si uplatňuje nárok na ošetrovné (rodné číslo)

Poznámka: Ak sa uplatňuje nárok na ošetrovné tlačivom Sociálnej poisťovne, rodné číslo sa uvádza na žiadosti

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosť ošetrujúceho lekára

 • potvrdzovať dočasnú neschopnosť výkonu zárobkovej činnosti z dôvodu potreby ošetrovania chorého člena rodiny na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou

Povinnosti Sociálnej poisťovne

 • vykonávať nemocenské poistenie v súlade s platnými právnymi predpismi, koordinačnými predpismi EÚ a medzinárodnými zmluvami

 • rozhodnúť o nároku na nemocenskú dávku do 60 dní od začatia konania (doručenia žiadosti o ošetrovné miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne), v mimoriadne zložitých prípadoch predĺžiť lehotu o ďalších 60 dní (povinnosť upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka konania)

 • vyplácať ošetrovné v lehotách určených pobočkou

 • vydávať na žiadosť poberateľa ošetrovného potvrdenie o nároku na dávku, nároku na jej výplatu a o sume ošetrovného

 • na žiadosť vystaviť E-formuláre vzťahujúce sa na dávky v chorobe a materstve

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

(§ 30 až 32, 39 až 43, 54 až 58, 109 až 114, 227 a 235 až 237 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)