Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Pobočky


   
Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Pobočky Sociálnej poisťovne sú podľa § 124 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne, ktoré spolu s ústredím Sociálnej poisťovne vykonávajú sociálne poistenie. Vecnú príslušnosť pobočky upravuje § 178 zákona o sociálnom poistení. Pobočka Sociálnej poisťovne vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jej pôsobnosti v konaní pred súdmi a pred orgánmi verejnej moci (§ 178 ods. 2). Do vecnej pôsobnosti pobočiek podľa § 178 ods. 1 patrí najmä:

  • rozhodovanie v prvom stupni o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch,
  • o nemocenských dávkach, úrazových dávkach (okrem úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty), o dávke garančného poistenia a o dávke v nezamestnanosti,
  • rozhodovanie o povinnosti poberateľa vrátiť dávku ak dávky, o ktorých pobočka rozhoduje, boli vyplatené neprávom alebo vo vyššej sume;

Pobočku riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti pobočky. Za činnosť pobočky sa zodpovedá generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne.