Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Postup pri zmene spôsobu výplaty dôchodku, zmene banky alebo účtu

Zmena v spôsobe výplaty dôchodku, ak sa dôchodok vyplácal v hotovosti

Pokiaľ má Sociálna poisťovňa s bankou, do ktorej dôchodca žiada dôchodok poukazovať, uzatvorenú príkaznú zmluvu, Sociálna poisťovňa odporúča, aby žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet v banke bola podaná na tlačive, ktoré je k dispozícii

  • na internetovej stránke Sociálnej poisťovne,
  1. Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke Tlačivo ak prvýkrát žiadate poukazovať dôchodok na účet v banke alebo ak meníte banku
  2. Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke Tlačivo ak žiadate dôchodok poukazovať na účet manželky/manžela

v pobočkách Sociálnej poisťovne,

  • v bankách, s ktorými Sociálna poisťovňa uzatvorila príkaznú zmluvu.

Uvedené tlačivo obsahuje všetky údaje potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla žiadosti o poukazovanie dôchodku na účet v banke vyhovieť.

Toto tlačivo je postačujúce vyplniť a predložiť v príslušnej banke, ktorej zamestnanec potvrdí potrebné skutočnosti a následne ho zaslať Sociálnej poisťovni, ústredie.

 

Sociálna poisťovňa má v súčasnosti uzatvorenú príkaznú zmluvu s týmito bankami:

Československá obchodná banka, a. s., J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Národná banka Slovenska, Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, 365.bank, a. s. (vzťahuje sa aj na 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka), Prima banka Slovensko, a. s., Privatbanka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s. (vzťahuje sa aj na Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a. s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR.

Pokiaľ dôchodca žiada, aby sa mu dôchodok poukazoval na účet v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa neuzatvorila príkaznú zmluvu, Sociálna poisťovňa odporúča, aby dôchodca predložil neformálnu písomnú žiadosť, v ktorej budú uvedené jeho identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresa bydliska vrátane PSČ), číslo účtu v tvare IBAN, dátum a úradne osvedčený podpis. Zároveň je potrebné, aby dôchodca predložil aj hodnoverný doklad o tom, že je majiteľom účtu, na ktorý dôchodok žiada poukazovať (napríklad zmluvu o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že dôchodca je majiteľom účtu).

Pokiaľ dôchodca nevyužije možnosť požiadať o poukazovanie dôchodku na účet v banke na tlačive na tieto účely dohodnutom medzi Sociálnou poisťovňou a bankou, s ktorou má uzatvorenú príkaznú zmluvu, Sociálna poisťovňa môže dôchodok na účet dôchodcovi poukazovať aj na základe neformálnej písomnej žiadosti, v ktorej budú uvedené jeho identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresa bydliska vrátane PSČ), číslo účtu v tvare IBAN, dátum a úradne osvedčený podpis.

Ďalej je potrebné, aby dôchodca predložil aj hodnoverný doklad o tom, že je majiteľom účtu, na ktorý dôchodok žiada poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že dôchodca je majiteľom účtu.

O poukazovanie dôchodku na účet v banke môže dôchodca požiadať aj priamo pred zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorý o tom spíše zápisnicu a ktorému dôchodca zároveň odovzdá doklad o tom, že je majiteľom účtu.

Do termínu, od ktorého sa dôchodok začne poukazovať na účet v banke, sa dôchodok vypláca v hotovosti na pošte. Výplata dôchodku sa v takýchto prípadoch neprerušuje.

K prerušeniu výplaty dôchodku, ktorý sa poukazuje na účet v banke môže dôjsť pri zmene

  • čísla účtu, na ktorý sa má dôchodok poukazovať, alebo
  • zmene banky, do ktorej sa má dôchodok poukazovať.

Zmeny v čísle účtu, na ktorý má byť dôchodok poukazovaný, je potrebné Sociálnej poisťovni oznámiť na tlačive alebo spôsobom uvedeným vyššie. V týchto prípadoch je v záujme dôchodcu, aby zrušil účet v banke až potom, ako mu bol dôchodok prvýkrát vyplatený na zmenený účet.

 

Zmena v spôsobe výplaty dôchodku, ak sa dôchodok vyplácal na účet v banke

Zmena v spôsobe výplaty dôchodku je vykonaná na základe neformálnej písomnej žiadosti dôchodcu. Touto žiadosťou môže byť aj tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke, ktoré je, okrem iného, aj žiadosťou o ukončenie poukazovania dôchodku na účet v banke. Až do zariadenia pravidelnej výplaty na pošte sa dôchodok poukazuje na účet v banke.

 

Ak by poistenec účet zrušil skôr, ako bude zariadená výplata dôchodku v hotovosti, mohlo by dôjsť k prerušeniu výplaty dôchodku. V záujme toho, aby výplata dôchodku nebola prerušená, dôchodca by mal zrušiť účet v banke až potom, ako mu bol dôchodok prvýkrát vyplatený poštou v hotovosti.