Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Pozostalostná úrazová renta

 

Definícia / účel dávky

Pozostalostná úrazová renta je pravidelná peňažná dávka úrazového poistenia, ktorá má zabezpečiť osoby, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Na pozostalostnú úrazovú rentu poskytovanú z úrazového poistenia zamestnávateľa má nárok po splnení podmienok ustanovených zákonom (pozri Podmienky nároku) fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, s výnimkou osôb, ktorým z dôvodu smrti poškodeného vznikol nárok na jednorazové odškodnenie, t. j. manžela, manželky a nezaopatrených detí.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Fyzická osoba si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu vzniká len v prípade právoplatného rozhodnutia súdu o vyživovacej povinnosti poškodeného, pričom táto vyživovacia povinnosť musí existovať v čase jeho smrti.

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká, ak poškodený v čase úmrtia dovŕšil dôchodkový vek alebo mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky

Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti.

(Poznámka: Na pozostalostnú úrazovú rentu sa nevzťahuje § 111 ods. 2 zákona.)  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výplata dávky

Pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť určená súdom.

Pozostalostná úrazová renta sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dávky určí Sociálna poisťovňa.

Pozostalostná úrazová renta sa vypláca do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskou konfederáciou, pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dávky, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak.

Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na pozostalostnú úrazovú rentu, môže sa vyplácať preddavkovo.   

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Dôležité informácie

Pozostalostná úrazová renta sa zvyšuje rovnako ako úrazová renta (pozri Dôležité informácie pre úrazová renta). Pozostalostná úrazová renta sa od 1. januára 2021 zvyšuje o 2,30 %.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Upozornenia

Suma pozostalostnej úrazovej renty alebo úhrn súm pozostalostných úrazových rent po tom istom poškodenom nesmie presiahnuť sumu úrazovej renty, na ktorú mal alebo by bol mal poškodený nárok pri stopercentnej strate pracovnej schopnosti. To platí aj vtedy, ak poškodený bol poberateľ úrazovej renty z dôvodu nižšieho percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti.

 

(§ 92, § 93, § 116 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

Vaša otázka Zobraziť formulár