Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Prekladový slovník pojmov slovensko-anglický

A

 

absolvent školy

school leaver, school graduate

administratívne náklady

administrative costs

agentúra domácej ošetrovateľskej starosti

nursing home care agency

agentúra dočasného zamestnávania 

temporary employment agency

akceptovaný (prevzatý) záväzok

acceptance of liability

aktívna politika trhu práce

active labour market policy

aktuálna dôchodková hodnota current pension value

amsterdamská zmluva

Treaty of Amsterdam

B

bezpečnostné predpisy

safety rules

bezúročná pôžička

interest-free loan

bezvládnosť

immobility

bilaterálna zmluva

bilateral agreement

bodovanie

points of the insured; point system

boj proti chudobe

fight against poverty

C

celkový prírastok obyvateľstva

total population growth

cena práce

labour cost

centrálny register poistencov

central registry of insured persons/insurees

Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu

Centre for Psychological Counselling of Individuals, Couples and Families

Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže

Centre of International Legal Protection of Children and Youth

cudzinec

foreigner; alien; foreign national

cyklická nezamestnanosť

cyclical unemployment

Č

čiastočná bezvládnosť

partial immobility

čiastočná invalidita

partial invalidity/disability

čiastkový základ dane

partial tax base

čistá emigrácia

net emigration

čistá imigrácia

net immigration

čistá miera reprodukcie

net reproduction rate

čistý (mesačný) príjem

net (monthly) income

D

daň z majetku

property tax

daň z príjmu (fyzických osôb)

income tax (of physical persons)

daňová úľava

tax benefit

dávka

benefit

dávka v hmotnej núdzi social assistance benefit (in material and social deprivation)

dávka sociálnej pomoci

social assistance benefit

dávkový plán

benefit plan

dávky sociálneho poistenia

social insurance benefits

dávky sociálneho zabezpečenia

social security benefits

dávky v materstve

maternity benefits

denná definovaná dávka

defined daily dose/benefit

denný vymeriavací základ 

daily assessment base 

dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 

llong term unfavourable health condition

dlhodobo nezamestnaný

long-term unemployed person

dlžné poistné

outstanding premium

dĺžka/doba poistenia,zamestnania

period of insurance; lperiod/enght of employment

dĺžka pobytu

period of residence

doba činnej služby

service period

doba osobnej starostliv. o blízku osobu

period of a personal care for a relative

doba platenia poistného

contribution period

doba platnosti

validity period

doba poistenia

period of insurance

doba zamestnania v osobitných prípadoch

assimilated periods of insurance/employment

dobrovoľná nezamestnanosť

voluntary unemployment

dobrovoľne nemocensky poistená osoba 

voluntarily sickness insured person

dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba

voluntarily pension insured person 

dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti 

voluntarily unemployment insured 

dobrovoľný príspevok

voluntary contribution

dôchodca

pension beneficiary; beneficiary of a pension; pension recipient; pensioner

dôchodková hodnota 

pension value

dôchodková správcovská spoločnosť 

pension assessment management company

dôchodkové poistenie

pension insurance

dôchodkové zabezpečenie

pension security

dôchodkový vek

(normal) pension age

dôchodok

pension benefit

dôchodok, ktorý je jediným zdrojom príjmu

pension as the sole source of income

dôchodok manželky

spouse life pension; spousal pension

dôchodok účastníkov odboja

resistance pension

dôchodok za výsluhu rokov

pension for extended employment

dočasná nezamestnanosť

frictional unemployment

dočasná práceneschopnosť

temporary incapacity for work; sick leave

dočasné zamestnanie

temporary employment

dočasné zverenie dieťaťa

temporary consignment of child

domov dôchodcov

old people´s home

domov sociálnych služieb

social services establishment

doplnkové dôchodkové sporenie 

complementary/supplementary pension saving

doplnková dôchodková spoločnosť

complementary pension insurance company

doplnkový invalidný dôchodok

supplementary invalidity pension

doplnkový starobný dôchodok

supplementary old-age pension; pension supplement

dotácia (štátu)

grant

dovolenka

paid leave

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

Social Insurance Agency Supervisory Board

dozor štátu

state supervision

ďalšia materská dovolenka

prolonged maternity leave

E

ekonomicky neaktívne obyvateľstvo

(economically) inactive population

etický kódex sociálnej práce

code of ethics in social work

Európska asociácia posudkových lekárov

European Union of Medicine in Assurance and Social Security; EUMASS

Európska platforma sociálneho poistenia

European Social Insurance Platform; ESIP

Európska sociálna charta

European Social Charter

Európsky zákonník sociálneho zabezpeč.

European Social Security Code

evidencia nezamestnaných

register of unemployed jobseekers

evidenčný list dôchodkového poistenia.

Registered certificate of pension insurance

existenčné minimum

existential subsistence level; minimum subsistence level

F

faktické manželstvo

cohabitation; common law marriage; consensual union

fakultatívna dávka

optional benefit

financovanie sociálneho poistenia

financing of social security

G

generácia

generation

generálny riaditeľ general director

geriater

geriatrician; gerontologist

gerontológia

gerontology

H

hmotná núdza z objektívnych dôvodov

material need for objective reasons

hospodárenie Sociálnej poisťovne

Social Insurance Agency economy

hranica chudoby

poverty line

hromadné prepúšťanie

mass dismissal; collective redundancy

hrubá miera úmrtnosti

death rate

hrubá migrácia

gross migration

hrubý príjem

gross income

hrubý zárobok

gross earnings, (remuneration)

humanizácia sociálnej starostlivosti

social care humanisation

hygiena práce

occupational gygiene

hypotekárny úver

home mortgage

CH

charitatívna činnosť

charity activity, philanthropic activity

chirurg

surgeon

choroba

illness; sickness; disease

chronická choroba

chronic disease

choroba podliehajúca povinnému hláseniu

registerable disease

choroba z povolania

occupational disease; industrial disease

I

index ľudského rozvoja

human development index

index dôchodkového zaťaženia

index of pension burden

index rastu životných nákladov 

cost –of- living- growth index

index rastu priemernej mzdy

average wage growth index

index starnutia obyvateľstva

index of population ageing

index životných nákladov

cost-of-living index

indikačné skupiny pre kúpeľnú starostlivosť

indication groups for balneological therapy

individuálne (komerčné) poistenie

private insurance; commercial insurance

invalidita

disability; invalidity

invalidný dôchodok

disability pension; invalidity pension

J

jediný zdroj príjmu

minimumpension

jednorazová dávka

lump-sum benefit

jednorazové vyrovnanie

lump-sum settlement

jednorazový príspevok na úhradu potrieb dieťaťa

lump-sum child-care allowance

K

kapitačná platba

per capita fee

kapitalizačný systém financovania dôchodkového zabezpečenia

funded pension system

klimatická liečba

climatic therapy

klinika pracovného lekárstva

occupational disease clinic

klub dôchodcov

pensioners´ club; senior citizens´ club

kolektívna ochrana

collective protection

kolektívna zmluva

collective agreement

kolektívne vyjednávanie

collective bargaining

kompenzácia

indemnity; compensation

komunitná sociálna práca

community social work

konanie vo veciach sociálneho poistenia proceeding in matters of social insurance

Konfederácia odborových zväzov

Confederation of Trade Unions

kontrolná činnosť

control activity

kontrolné vyšetrenie

follow-up examination

krajská pobočka Sociálnej poisťovne

Regional Social Insurance Agency Branch Office

Krajský úrad práce

Regional Labour Office

krátenie podpornej doby

reduction of support period

kratší pracovný čas

reduced work time; shorter work period

kúpeľná starostlivosť (pre dôchodcov)

balneotherapy; spa treatment

L

laboratórne vyšetrenia

laboratory investigations

lekár - špecialista

specialist; medical specialist

lekárska služba prvej pomoci

emergency medical services

lekársky poukaz

prescription/voucher for health device

liečba

therapy; treatment

liečebné kúpele

balneological institute

liek

drug; medicine; medication

lôžkodeň

bed day price

LSPP

emergency medical services (assistance)

ľudská dôstojnosť

human dignity

M

Maastrichtská zmluva

Treaty of Maastricht

manželstvo

marriage

materská dovolenka

maternity leave; paid maternity leave

materské

maternity benefit

maximálna výška príjmu (vymeriavacieho základu)

income ceiling (for contribution)

Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia; MASZ

International Social Security Association; ISSA

Medzinárodná organizácie práce; MPO

International Labour Organisation; ILO

medzinárodná zmluva o vzájomnom zamestnávaní

international agreement on mutual employment

miera nahradenia príjmu

income replacement rate

miera nezamestnanosti

unemployment rate

mimoriadny starobný dôchodok

early retirement pension

minimálna mzda

minimum salary; minimum wage

minimálna výška príjmu (vymeriavacieho základu)

income floor (for contribution)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministry of Labour, Social Affairs and the Family SR

mzdová regulácia

wage regulation

N

nadácia

foundation

nadúmrtnosť

excess mortality

náhodná udalosť

contingency

náhrada mzdy, náhrada príjmu

income replacement; wage replacement

náhrada škody

compensation for damages

najnižšia výmera starobného dôchodku

minimum old-age pension

najvyššia výmera dávok pri súbehu

highest level of benefits at overlapping;
highest level of cumulative pension benefits

najvyššia výmera dôchodku

maximum old-age pension; old-age pension

nález ústavného súdu

constitutional court finding

Národná rada SR

National Council of the Slovac republic

národnostná menšina

ethnic minority

Národný program podpory zdravia

National Health Promotion Program

Národný úrad práce

National Labour Office

nárok na dávku

benefit entitlement

nárok na dôchodok

pension entitlement

neaktívne obyvateľstvo

non-active population

nelegálna práca

illegal work

nelegálne zamestnávanie

illegal employment

nemocenská dávka

sickness benefit

nemocenské poistenie

sickness insurance

neoprávnenie poskytnutá /prijatá/ dávka

undue benefit

nepríspevková dávka

non-contributory benefit

neštátne zdravotnícke zariadenia

non-public health establishment

neúplná rodina

single-parent family

nezaplatené poistné

unpaid contribution

nezisková organizácia

non-profit organisation

O

obligatórna dávka

statutory benefit

obmedzenie /krátenie/ dávky, dôchodku

limitation of benefit

obyvateľstvo

population

ochrana matky

legal protection of a mother

ochrana zdravia pri práci

occupational safety and health

ochranná doba

protected period

očkovanie

vaccination

odborná úroveň zdravotnej starostlivosti

professional level of health care

odchodné

discharge benefit

odklad platenia (poistného)

delay of (contribution/payment) payment

odňatie dávky

withdrawal of pension

odpočítateľná položka

tax deductible item

odpísanie pohľadávky 

write off of a receivable

odstupné

supplementary pension insurance compensation

odštátnenie sociálneho zabezpečenia

social security denationalisation

odvod poistného

payroll transfer to social-insurance fund

okresný úrad práce

District Labour Office

opakujúca sa dávka

period benefit

opatrovateľská služba

home care service

opatrovník

guardian

odplata pestúna

foster parent remuneration

operácia

operation

opravné prostriedky proti rozhodnutiu o dávke

corrective/remedy means against benefit decision

organizačné zložky Sociálnej poisťovne

organizational components of the Social Insurance Agency

orgány Sociálnej poisťovne

bodies of the Social Insurance Agency

oslobodenie od platenia poistného

exemption from contributions

osoba so zmenenou prac. schopnosťou

handicapped person; invalid; disabled person

osobný mzdový bod

personal wage point

ošetrovné

nursing benefit

ovdovenie

widowhood

ozdravovňa

convalescent home

oznamovacia povinnosť

notification duty

P

penále

daily penalty

peňažná dávka

cash benefit

peňažná pomoc v materstve

maternity financial assistance

peňažný príspevok na kúpu motor.vozidla

cash benefit for car purchase

peňažný príspevok na opravu pomôcky

cash benefit for medical device repair

peňažný príspevok na prepravu

cash benefit for transportation

pestúnska starostlivosť

foster care

platiteľ poistného

contribution/premium payer

predpokladaná dĺžka života

life expectancy

poberateľ dôchodku

pension recipient

pobočka Sociálnej poisťovne

Social Insurance Agency branch office

počítanie času

calculation of time for pension benefit

podmienky na uznanie invalidity

conditions for certifying an invalidity/disability

podmienky nároku

eligibility criteria; qualifying conditions

podmienky priznania dávky

eligibility criteria; conditions of entitlement

podmienky trvania poistenia

condition for retention of insurance

podpora pri ošetrovaní člena rodiny

allowance for care of sick child

podpora v nezamestnanosti

unemployment benefit

podporná doba

support period

pohľadávky na poistnom

receivables

poistenec

insured person; participant in social security

poistiteľ

insurer

poistná povinnosť

insurance obligation

poistné na dôchodkové poistenie

contribution/premium on pension insurance

poistné na nemocenské poistenie

sickness insurance contribution/premium

poistné na úrazové poistenie

accident insurance contribution/premium

poistné na poistenie v nezamestnanosti

unemployment insurance contribution/premium

poistné na garančné poistenie

guarantee insurance contribution/premium

poistné od štátu (na platby do poistných fondov)

contribution of the state (to social insurance funds)

poistné - príspevok zamestnanca

employee contribution

poistné - príspevok zamestnávateľa

employer contribution

politika trhu práce

labour market policy

pomerný starobný dôchodok

proportional old-age pension

pomoc štátu

state aid

poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti

fee for failing to notify

postúpenie pohľadávky

cession of a receivable

Posudková komisia sociálneho zabezpečenia

Commission for the Assessment of Work capacity

posudkový lekár

medical assessor

posudzovanie zdravotného stavu (v sociálnom zabezpečení)

medical examination (in social security)

poškodenie zdravia

health damage

poškodený

damaged person

potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

certificate of temporary incapacity for work; doctor´s certificate; sick note

potvrdenie o ošetrovaní člena rodiny

certificate for family-care leave

potvrdenie o zistení choroby z povolania

certificate of occupational disease

povinné sociálne poistenie

compulsory social insurance

povinné zdravotné poistenie

compulsory health insurance

požívateľ dôchodku

beneficiary of a  pension

práca nadčas

overtime work

pracovná sila

(economically) active population; labour force;

pracovná zmluva

contract of employment

pracovné kategórie

preferential working categories

pracovnoprávny vzťah

labour relations

pracovný posudok

employment review

pracujúci dôchodca

emloyed pensioner

pravdepodobný denný vymeriavací základ

probable daily assessment basis

premlčanie poistného

retrospective forgiveness of unpaid contributions

prerušenie povinného poistenia

interruption of compulsory insurance

preplatok na dávke

overpayment/surplus in benefit

preplatok na poistnom

overpayment on contribution/premium

priemerný osobný mzdový bod 

average personal wage point

prídel do sociálneho fondu (v podniku)

contribution to company social fund

príjem zo závislej činnosti

income from dependent work

príplatok k prídavkom na deti

supplementary child allowance

prírodné liečebné kúpele

spa; thermal baths;spa treatment facility

prirodzený prírastok obyvateľstva

natural population growth

príspevok k dávke v hmotnej núdzi

allowance to social assistance benefit

R

rekondičný pobyt

convalescent stay

rekvalifikácia

retraining

revízny lekár

auditing doctor of an insurance organisation

rezervný fond solidarity

Reserve Fund of Solidarity

riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne

director of the Social Insurance Agency Branch Office

rodičovský príspevok

parental allowance

rozpočet v oblasti sociálnej starostlivosti

social budget

S

samostatne zárobkovo činná osoba

self-employed person

sirotský dôchodok

orphan´s pension

sirotský výsluhový dôchodok (po vojakovi)

benefit for surviving child of soldier

skončenie pracovného pomeru

termination of employment relationship

sociálna núdza

social need

Sociálna poisťovňa

Social Insurance Agency

sociálna politika

social policy

sociálna pomoc

social assistance

sociálne minimum

social minimum

sociálne poistenie

social insurance

sociálne služby

social service

sociálne štipendium

social scholarship

sociálni partneri

social partners

sociálny dôchodok

social pension

sociálny fond (v podniku)

company social fund

sociálny štát

welfare state

splatnosť poistného (príspevku)

contribution deadline

spoločne posudzované osoby

common assessed persons

spôsob výplaty (dávky)

payment system

spôsobilosť v právnych vzťahoch sociálneho poistenia

competence in legal relations of social insurance

správny fond

administrative fund

starnutie obyvateľstva

ageing of the population

starobné dôchodkové sporenie

old-age pension saving

starobný dôchodok

old-age pension

starostlivosť o nezaopatrené dieťa

care for dependent child

stratégia Sociálnej poisťovne

strategy of the Social Insurance Agency

súbeh dôchodkov

overlapping of pensions

súbeh dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti

cumulation of pension benefits and earnings

súbeh poistení

overlapping of insurance

systém sociálneho zabezpečenia

social protection system; social security system

systém priebežného financovania dôchodkového zabezpečenia

pay-as-you-go scheme; PAYG scheme

Š

Štátna pokladnica State Treasury
štátny dozor state supervision, government supervision,
government control

štátny rozpočet

state budget

štátny zamestnanec

civil servant

štrukturálna nezamestnanosť

structural unemployment

T

transformácia sociálneho zabezpečenia

social security transformation

transformácia sociálnej sféry

social sphere transformation

trh práce

labour market

trvalá práceneschopnosť

permanent incapacity for work

trvalý pobyt

permanent residence

U

úhrn poistného

total contribution

ukazovateľ príjmu

income indicator

úloha neštátnych subjektov v sociálnom zabezpečení

role of non-governmental organisations (in the Slovak social security system)

úmrtnosť

mortality

uplatnenie nároku na dávku

claim benefit

úplatok

under-the-table-payment; unreported payment

úplná bezvládnosť

total immobility

úprava pracovného času

adjustment of work time

úraz

accident

úrazové poistenie

accident insurance

úroveň príjmu

income level/earning base

úspešnosť výberu poistného

contribution collection rate

Ústavný súd Slovenskej republiky

Constitutional Court of the Slovak Republic

Ústredie Sociálnej poisťovne

Head Office of the Social Insurance Agency

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Centre of Labour,Social Affairs and Family

V

valorizácia dôchodkov

indexation of pensions; revalorisation of pensions,
adjustment of pensions

vdovecký dôchodok

widower´s pension

vdovský dôchodok

widow´s pension

vdovský dôchodok účastníčky odboja

resistance participant´s widow´s pension

vecná dávka

benefit in kind

vecná príslušnosť

material scope

vedľajší pracovný pomer

subsidiary employment relations

veková pyramída

population pyramid

veková skladba obyvateľstva

age structure of the population

verejná služba

public service

verejnoprávna inštitúcia

statutory institution

verejnoprospešná práca

socially beneficial job

viaczdrojové financovanie

multi-source financing

vláda Slovenskej republiky

Government of the Slovak Republic

vrátenie poistného

contribution refund

výber poistného

collection of contributions

vymeriavacia sadzba

assessment rate

vymeriavací základ

assessment base

vymeriavací základ poistného

basis for calculation; contribution base

výplata dávky (dôchodku)

benefit payment

výplatné obdobie

payment period

výpočet dôchodku

calculation of pension

výpočet poistného

calculation of contribution

výpoveď

notice

výpovedná doba

term of notice

vyradenie z evidencie nezamestnaných

erasing from the unemployment registry

vyrovnávacia dávka

equalization benefit

vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve

equalisation allowance in pregnancy and maternity

Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny

Research Institute of Labour, Social Affairs and Family

výsluhový dôchodok

pension for years of service

výsluhový invalidný dôchodok

invalidity pension for years of service

výstupná prehliadka

exit examination

výška/sadzba poistného

contribution rate

výška starobného dôchodku

amount of old age pension

výživné (po rozvode)

alimony (after divorce)

vyživovacia povinnosť

maintenance duty

vznik nároku na dávku

inception of benefit entitlement

vznik poistenia occurence of insurance

Z

zachovanie nároku na dávku

retention of entitlement to benefit

záchranná sociálna sieť

social safety net

základná výmera starobného dôchodku

basic old-age pension

základný fond dôchodkového poistenia

Basic Fund of Pension Insurance

základný fond nemocenského poistenia

Basic Fund of Sickness Insurance

základný fond úrazového poistenia

Basic Fund of Accident Insurance

základný fond poistenia v nezamestnanosti

Basic Fund of Unemployment Insurance
základný fond garančného poistenia Basic Fund of Guarantee Insurance

zákonný zástupca

legal representative

zamestnanec

employee; wage-earner

zamestnávateľ

employer

zánik nároku na dávku

cessation of entitlement to benefit

zánik poistenia

cessation of insurance

zaopatrovací príspevok

maintenance benefit for soldier´s family

započítateľná doba služby

credited service

započítateľný zárobok

reckonable earnings

zárobkovo činná vdova

working widow

zastavenie výplaty dávok

suspension of benefit

zdravotné poistenie

health insurance; medical insurance

zlomenina

fracture

zmluvné poistenie

contractual health insurance

zníženie dávky

benefit reduction

zníženie poistného

reduction of contribution

zvýšenie dávky

increase of benefit

zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

immobility allowance; increase of pension in respect of immobility

zvýšenie poistného

increase of contribution

zvýšenie starobného dôchodku

increase of old-age pension

Ž

žiadosť o dôchodok

application for pension; pension claim

žiadosť o príspevok/dávku

application for benefit

životná úroveň

standard of living

životné minimum

subsistence minimum