Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Prepočet niektorých starobných dôchodkov

Prepočet niektorých starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018 prepočítava starobné dôchodky tzv. starodôchodcom, čiže dôchodcom, ktorým bol priznaný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

Dôchodcovia nemusia o prepočet žiadať, Sociálna poisťovňa dôchodky prepočíta z úradnej povinnosti, a to na základe zákona č. 184/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Všetci starodôchodcovia, ktorí majú nárok na prepočet dôchodku, dostanú informáciu zo Sociálnej poisťovne (rozhodnutie) o zvýšení alebo aj o nezvýšení dôchodku.

 

Kto má nárok

Nové určenie sumy starobného dôchodku sa nevzťahuje na všetkých poberateľov starobného dôchodku, ktorým bol dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

To, či sa poberateľa starobného dôchodku právna úprava týka, závisí od:

 • právneho predpisu, podľa ktorého bola určená suma starobného dôchodku,
 • dátumu priznania dôchodku a
 • hodnoty priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol dôchodok vypočítaný.

Starobné dôchodky sa novo určia v závislosti od toho, či bol starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných:

 • pred 1. októbrom 1988 alebo
 • od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003 (podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov).

Odkedy vzniká nárok

Starobný dôchodok sa v novej sume vyplatí od 1. januára 2018, nie spätne od roku priznania dôchodku.

Viacerí starodôchodcovia z tých, ktorým Sociálna poisťovňa už prepočítala starobné dôchodky, žiadajú, aby im bol v novo určenej (zvýšenej) sume vyplatený spätne už odo dňa priznania dôchodku (napr. od roku 1992). Zákon však takéto spätné vyplatenie neumožňuje.

Na vyplatenie novo určenej sumy starobného dôchodku za obdobie pred 1. januárom 2018 poberateľ nemá právny nárok a takejto žiadosti nie je možné vyhovieť, preto je aj zbytočné ju Sociálnej poisťovni adresovať.

Sociálna poisťovňa môže zvýšený starobný dôchodok priznať tzv. starodôchodcom len od dátumu 1. január 2018 tak, ako to stanovuje zákon o sociálnom poistení. 

 

a) Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988

Ide najmä o nasledovné predpisy:

 • zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Zvýšenie starobných dôchodkov
Starobné dôchodky sa zvýšia od 1. januára 2018 o pevnú sumu 25,50 eur mesačne, ak sú splnené zákonné podmienky.

Hodnota priemerného mesačného zárobku
Na to, aby sa starobný dôchodok zvýšil, musel byť priznaný z priemerného mesačného zárobku najmenej v hodnote uvedenej v nasledovnej tabuľke, v závislosti od roku priznania dôchodku:

 

Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988

Rok priznania dôchodku

Suma priemerného mesačného zárobku (upraveného), od ktorej vznikne nárok na zvýšenie dôchodku - v Sk (Kčs), uvedená v § 293dt ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 184/2017 Z. z.

pred r. 1965

1 509

1965

1 509

1966

1 536

1967

1 568

1968

1 619

1969

1 698

1970

1 794

1971

1 894

1972

1 998

1973

2 034

1974

2 063

1975

2 088

1976

2 114

1977

2 141

1978

2 166

1979

2 192

1980

2 217

1981

2 242

1982

2 264

1983

2 285

1984

2 304

1985

2 322

1986

2 333

1987

2 333

1988

2 333

 

Poznámka
Starobný dôchodok sa na tieto účely považuje za priznaný v roku 1988 aj vtedy, ak bol priznaný po 31. decembri 1988, ale v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988.

Príklady:

 1. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 1. augusta 1985 priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa zákona č. 121/1975 Zb. v znení neskorších predpisov. Starobný dôchodok bol vypočítaný z upraveného priemerného mesačného zárobku 2 325 Kčs.
  V tomto prípade vznikne nárok na zvýšenie dôchodku o 25,50 eur mesačne.
 2. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 20. júna 1985 priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa zákona č. 121/1975 Zb. v znení neskorších predpisov. Starobný dôchodok bol vypočítaný z upraveného priemerného mesačného zárobku 2 320 Kčs.
  V tomto prípade nevznikne nárok na zvýšenie dôchodku o 25,50 eur mesačne.

 

b) Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Nové určenie sumy (prepočet) starobných dôchodkov
Starobné dôchodky sa znovu vypočítajú z inak upraveného priemerného mesačného zárobku, a to spôsobom uvedeným v zákone.

Ak bude novo určená suma starobného dôchodku vyššia ako vyplácaná suma, starobný dôchodok sa od 1. januára 2018 zvýši. Ak bude novo určená suma starobného dôchodku nižšia ako vyplácaná suma, poberateľovi starobného dôchodku sa bude naďalej vyplácať dôchodok v nezmenenej sume.

Hodnota priemerného mesačného zárobku
Na to, aby sa starobný dôchodok znovu vypočítal, musel byť priznaný z priemerného mesačného zárobku najmenej v hodnote uvedenej v nasledovnej tabuľke, v závislosti od roku priznania dôchodku: 

Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Rok priznania dôchodku

Suma priemerného mesačného zárobku (upraveného), od ktorej vznikne nárok na nové určenie sumy dôchodku - v Sk (Kčs), uvedená v § 293ds ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 184/2017 Z. z.

1988

2 733

1989

2 750

1990

2 767

1991

3 689

1992

2 900

1993

2 934

1994

3 134

1995

3 334

1996

3 667

1997

3 767

1998

3 867

1999

3 967

2000

4 067*

2001

4 167*

2002

4 267*

2003

4 337*

* priemerný mesačný zárobok upravený podľa § 293k zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (podľa novely účinnej od augusta 2006)

 

Poznámka

Starobný dôchodok sa na tieto účely považuje za priznaný v roku 2003 aj vtedy, ak

 • bol priznaný po 31. decembri 2003 a poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok do 31. decembra 2003 a súčasne od vzniku nároku na dôchodok do 31. decembra 2003 nebol nepretržite zamestnaný alebo
 • bol priznaný po 31. decembri 2004 poistencovi, ktorý pred 1. januárom 2004 nespĺňal podmienku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, hoci ostatné podmienky nároku na starobný dôchodok spĺňal.

Príklady:

1. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 15. júla 1994 priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Starobný dôchodok bol vypočítaný z upraveného priemerného mesačného zárobku 3 180 Sk.
vznikne nárok na nové určenie sumy starobného dôchodku spôsobom uvedeným v zákone.

2. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 23. marca 1994 priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Starobný dôchodok bol vypočítaný z upraveného priemerného mesačného zárobku 3 130 Sk.
V tomto prípade nevznikne nárok na nové určenie sumy starobného dôchodku spôsobom uvedeným v zákone.

 

Ako si poberateľ starobného dôchodku môže overiť, či sa naňho právna úprava vzťahuje

Všetky podstatné skutočnosti nájde poberateľ starobného dôchodku v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku, prípadne v niektorých iných rozhodnutiach Sociálnej poisťovne a právnych predchodcoch Sociálnej poisťovne, ktorými sa zmenila suma starobného dôchodku.

V rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku sa uvádza:

 • právny predpis, podľa ktorého bol priznaný dôchodok, a tým aj určená suma dôchodku,
 • dátum, od ktorého sa dôchodok priznáva, ako aj
 • hodnota priemerného mesačného zárobku, z ktorého bola určená suma dôchodku.

Ak poberateľ starobného dôchodku potrebuje pomoc s identifikovaním údajov v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku, môže sa obrátiť na zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne.

 

Postup Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa o novom určení alebo zvýšení starobných dôchodkov, ktorých sa právna úprava týka, rozhodne:

 • od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018, to znamená od účinnosti zákona do zákonom stanoveného termínu,
 • písomným rozhodnutím,
 • z úradnej povinnosti, nie je teda potrebná osobitná žiadosť poberateľa starobného dôchodku.

Rozhodnutia Sociálna poisťovňa vydáva postupne, prednostne v závislosti od dátumu narodenia poberateľa dôchodku (od najstarších dôchodcov).

Ak poberateľovi starobného dôchodku vznikne nárok na zvýšenie starobného dôchodku, doplatí sa mu suma, ktorá mu patrí od 1. januára 2018.

 

Najčastejšie otázky

Prepočítajú sa všetky starobné dôchodky priznané pred 1. januárom 2004?

 • Nie. Sociálna poisťovňa určí novú sumu dôchodku len tým starobným dôchodcom, ktorí spĺňajú zákonné podmienky. Podstatná je najmä podmienka, že starobný dôchodok musel byť priznaný najmenej zo sumy priemerného mesačného zárobku uvedenej v § 293ds a § 293dt zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 184/2017 Z. z.

Musím o nové určenie sumy starobného dôchodku požiadať?

 • Nie. Sociálna poisťovňa určí novú sumu dôchodku z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti.

Kedy mi bude doručené rozhodnutie o novej sume dôchodku?

 • Sociálna poisťovňa rozhodne o novej sume dôchodku do 31. októbra 2018, to znamená do zákonom stanoveného termínu.

Ak budem mať nárok na zvýšenie starobného dôchodku, vyplatí sa mi dôchodok aj spätne odo dňa jeho priznania?

 • Nie. Ak vznikne nárok na zvýšenie starobného dôchodku, Sociálna poisťovňa poberateľovi starobného dôchodku doplatí sumu, ktorá mu patrí od účinnosti zákona, teda od 1. januára 2018. Za obdobie pred 1. januárom 2018 zákon neumožňuje novo vypočítaný dôchodok doplatiť.

V doručenom rozhodnutí sa uvádza iný priemerný mesačný zárobok, ako som mal uvedený v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku. Je to tak správne?

 • Áno. V odôvodnení rozhodnutia Sociálna poisťovňa presne uvádza jednotlivé kroky nového určenia sumy starobného dôchodku. Prvým krokom je, že pôvodný neupravený priemerný mesačný zárobok sa upraví novým spôsobom, ktorý je presne uvedený v § 293ds zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 184/2017 Z. z. Z takto upraveného priemerného mesačného zárobku sa následne podľa percentuálnej výmery určí nová suma starobného dôchodku.

V odôvodnení doručeného rozhodnutia sa uvádzajú zvýšenia (valorizácie) starobného dôchodku, ktoré sú rozdielne oproti sumám, o ktoré mi bol starobný dôchodok v skutočnosti zvyšovaný. Prečo je tomu tak?

 • V odôvodnení rozhodnutia Sociálna poisťovňa presne uvádza, akým spôsobom vypočítala novú sumu starobného dôchodku patriacu od 1. januára 2018. To znamená, že v odôvodnení rozhodnutia je vysvetlená „rekonštrukcia“ výpočtu starobného dôchodku podľa novej právnej úpravy odo dňa jeho priznania až do 1. januára 2018.
 • Prvým krokom je, že pôvodný neupravený priemerný mesačný zárobok sa upraví novým spôsobom uvedeným v § 293ds zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 184/2017 Z. z. Z takto upraveného priemerného mesačného zárobku sa podľa percentuálnej výmery určí nová suma starobného dôchodku. Z tejto sumy sa následne znovu vypočítajú všetky valorizácie od priznania starobného dôchodku až po rok 2018. Jednotlivé sumy zvýšení uvedené v odôvodnení rozhodnutia slúžia iba na určenie novej sumy starobného dôchodku od 1. januára 2018, a nie sú to sumy, o ktoré mal byť dôchodok zvýšený pred 1. januárom 2018.
 • Ak poberateľ starobného dôchodku potrebuje pomoc s identifikovaním údajov v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku alebo s vysvetlením údajov v rozhodnutí o novom určení sumy starobného dôchodku, môže sa obrátiť na zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne.