Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Príkazy generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne vydané v roku 2007

1/2007
Zásady poskytovania jednotného pracovného ošatenia vybraným zamestnancom Sociálnej poisťovne
Príloha: Zoznam pracovných činností, na ktoré je poskytované ošatenie vybraným zamestnancom SP
ruší PR č. 19/1999

2/2007
Pracovné porady a ich koordinácia
ruší PRR č. 6/2005

3/2007
Zriadenie poradných orgánov generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a poradných orgánov riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne
ruší PRR č. 13/2004 v znení PRR č. 34/2004, PRR č. 56/2004, PRR č. 2/2005
a PRR č. 9/2006

4/2007
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 7/2004 Zásady výberu a prijímania zamestnancov Sociálnej poisťovne
mení PRR č. 7/2004
5/2007
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 12/2004 Knižničný poriadok Sociálnej poisťovne
mení a dopĺňa PRR č. 12/2004

6/2007
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 17/2004 Zásady organizovania školení, seminárov, pracovných porád a poskytovania rekreačných pobytov v doškoľovacích a rekreačných zariadeniach Sociálnej poisťovne
mení PRR č. 17/2004

7/2007
Sadzobník pokút za porušenie niektorých povinností ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vo vzťahu k výberu poistného
Príloha: Sadzobník pokút
ruší PRR č. 7/2006

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­8/2007
Používanie dochádzkového systému v Sociálnej poisťovni, ústredie
Príloha: Číselník kódov snímania
ruší PRR č. 6/2004

9/2007
Zásady uplatňovania pružného pracovného času v Sociálnej poisťovni
ruší PRR č. 1/2004

10/2007
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní ustanovenia § 52 ods. 1 Zákonníka práce o domáckom zamestnancovi
ruší PRR č. 21/2006, zrušený PGR č. 65/2007

11/2007
Pravidlá nariadeného a dohodnutého výkonu práce nadčas v Sociálnej poisťovni
Príloha č. 1: Nariadenie práce nadčas v Ústredí SP
Príloha č. 2: Dohoda o výkone práce nadčas v Ústredí SP
Príloha č. 3: Nariadenie práce nadčas v pobočke SP
Príloha č. 4: Dohoda o výkone práce nadčas v pobočke SP
ruší PRR č. 14/2006

12/2007
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 29/2005 Zásady tvorby organizačných štruktúr pobočiek Sociálnej poisťovne a pravidlá zriaďovania a prevádzkovania ich vysunutých pracovísk
mení PRR č. 29/2005

13/2007
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 24/2005 Stránkové dni a úradné hodiny organizačných zložiek Sociálnej poisťovne
mení PRR č. 24/2005

14/2007
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 54/2004 Postup Sociálnej poisťovne vo veci náhrady škody spôsobenej pri výkone sociálneho poistenia vydaním nezákonného rozhodnutia alebo nesprávnym úradným postupom podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
mení a dopĺňa PRR č. 54/2004

15/2007
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 8/2005 Zásady na zabezpečenie postupu pri poskytovaní a sprístupňovaní informácií z informačného systému Sociálnej poisťovne a pri zverejňovaní a aktualizácii informácií na internetovej stránke
mení PRR č. 8/2005

16/2007
Ochrana a bezpečnosť osôb, majetku a iných hodnôt v Sociálnej poisťovni
ruší PRR č. 21/2004, doplnený PGR č. 59/2007

17/2007
Používanie a ochrana služobných pečiatok a pečatidiel organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Evidenčný list pečiatky SP
Príloha č. 2: Evidenčný list pečatidla SP
Príloha č. 3: Záznam z poučenia o právach a povinnostiach pri používaní pečiatky
ruší PRR č. 22/2004

18/2007
Zásady organizácie a výkonu strážnej a informačnej služby v podmienkach Sociálnej poisťovne
ruší PRR č. 42/2004

19/2007
Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami v podmienkach Sociálnej poisťovne
ruší PRR č. 19/2005

20/2007
Zvýšenie dôchodkových dávok od 1. júla 2007
Príloha: Harmonogram úloh na zvýšenie dôchodkov od 1.7.2007

21/2007
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 43/2004 Zásady ochrany utajovaných skutočností v Sociálnej poisťovni
mení PRR č. 43/2004

22/2007
Zabezpečenie ochrany nefajčiarov v Sociálnej poisťovni
ruší PRR č. 15/2004

23/2007
Požiarny štatút
Príloha č. 1: Pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase v SP, ú.
Príloha č. 2: Povolenie ...
Príloha č. 3: Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ...
ruší PRR č. 11/2006

24/2007
Zásady poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov zamestnancom Sociálnej poisťovne
Príloha: Zoznam pracovných funkcií, na ktoré sú poskytované OOPP
ruší PRR č. 26/2006

25/2007
Cena tovarov určených na predaj v bufetoch doškoľovacích a rekreačných zariadení Sociálnej poisťovne so sídlom v Starých Horách a Pavčinej Lehote
ruší PRR č. 39/2004 v znení PRR č. 48/2004

26/2007
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 16/2005 Pravidlá tvorby vnútorných predpisov Sociálnej poisťovne
mení PRR č. 16/2005, zrušený PGR č. 64/2007

27/2007
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 9/2004 Zásady konania organizačných zložiek Sociálnej poisťovne o administratívnych preplatkoch na dôchodkovej dávke, na nemocenskej dávke, na úrazovej dávke, na dávke garančného poistenia, na dávke v nezamestnanosti a na inej peňažnej sume vyplatenej v súvislosti s výkonom dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti
mení a dopĺňa PRR č. 9/2004 v znení PRR č. 30/2004

28/2007
Uplatňovanie systému vzdelávania zamestnancov Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Uplatnenie identifikovaných potrieb do plánu vzdelávania zamestnancov SP na rok ...
Príloha č. 2: Vyhodnotenie vzdelávacieho podujatia z plánu vzdelávania zamestnancov SP v roku ...
ruší PRR č. 16/2004 v znení PRR č. 31/2005

29/2007
Pracovné hodnotenie zamestnancov Sociálnej poisťovne
ruší PR č. 36/2003 v znení PRR č. 45/2004, PRR č. 58/2004, PRR č. 21/2005
a PRR č. 10/2006

30/2007
Realizácia zahraničných vzťahov Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Návrh na zahraničnú pracovnú cestu
Príloha č. 2: Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
ruší PRR č. 31/2004 v znení PRR č. 5/2005, PRR č. 1/2006 a PRR č. 20/2006

31/2007
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 30/2005 organizačné štruktúry pobočiek Sociálnej poisťovne v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 6/2006
Príloha: Organizačná štruktúra pobočky Sociálnej poisťovne, Bratislava
mení PRR č. 30/2005 v znení PRR č. 6/2006, zmenený PGR č. 75/2007

32/2007
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Príloha: Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií
ruší PRR č. 17/2005 v znení PRR č. 5/2006

33/2007
Prevádzkový a ubytovací poriadok pre účelové zariadenie Sociálnej poisťovne – ubytovňa, Nevädzová 8, Bratislava
Príloha č. 1: Prevádzkový a ubytovací poriadok ubytovne
Príloha č. 2: Zásady a podmienky používania fitnescentra
ruší PRR č. 27/2005

34/2007
Cenníky stravovacích a ubytovacích služieb v doškoľovacích a rekreačných zariadeniach Sociálnej poisťovne Staré Hory a Pavčina Lehota
Príloha č. 1: Cenník stravovacích služieb v DaRZ SP Staré Hory a Pavčina Lehota
Príloha č. 2: Cenník ubytovacích služieb v DaRZ SP Staré Hory a Pavčina Lehota
Príloha č. 3: Cenník poplatkov za používanie úžitkových, športových a kultúrnych potrieb ...
ruší PR č. 16/2003 v znení PRR č. 2/2004, zrušený PGR č. 78/2007

35/2007
Postup pri zabezpečovaní prevádzky služobných motorových vozidiel
a prepravných služieb
Príloha č. 1: Žiadanka na prepravu
Príloha č. 2: Vyúčtovanie spotreby PHM – mesačný výkaz
Príloha č. 3: Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy
Príloha č. 4: Dohoda o zverení služobného motorového vozidla do osobnej starostlivosti
Príloha č. 5: Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Príloha č. 6: Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
Príloha č. 7: Poverenie zamestnanca SP na cestu služobným motorovým vozidlom
Príloha č. 8: Praktické oboznámenie s návodom výrobcu na obsluhu motorového vozidla ...
Príloha č. 9: Celoročné normy spotreby PHM – aktualizované k 01.09.2007
ruší PRR č. 25/2005, zmenený PGR č. 67/2007

36/2007
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 11/2005 vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach Sociálnej poisťovne v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 17/2006
mení PRR č. 11/2005 v znení PRR č. 17/2006

37/2007
Postup organizačných útvarov Sociálnej poisťovne pri poskytovaní informácií masovokomunikačným prostriedkom
ruší PRR č. 23/2004 v znení PRR č. 15/2005

38/2007
Prevádzkový poriadok informačného systému Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Prevádzka APV, údajovej základne, informačnej a komunikačnej infraštruktúry IS SP
Príloha č. 2: Zásady využívania elektronickej pošty
Príloha č. 3: Zásady využívania Internet siete
Príloha č. 4: Podpora používateľov IS a vykonávanie dohľadu nad informačnými službami ...
Príloha č. 5: Bezpečnosť IS SP
ruší PRR č. 28/2005, zmenený a doplnený PGR č. 73/2007

39/2007
Postup pri predkladaní požiadaviek na nákup, prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov, pravidlá ich prevádzkovania a zabezpečenie telefónnej prevádzky v podmienkach Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Žiadosť o pridelenie služobného mobilného telefónu na výkon práce
Príloha č. 2: Dohoda o zrážkach zo mzdy
ruší PRR č. 50/2004

40/2007
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 19/2006 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri postúpení pohľadávok podľa § 149 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
mení a dopĺňa PRR č. 19/2006

41/2007
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 12/2006 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní pohľadávok v konkurze a v reštrukturalizácii podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení a dopĺňa PRR č. 12/2006

42/2007
Pravidlá uzatvárania dohody o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
ruší PRR č. 57/2004

43/2007
Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Sociálnej poisťovne a zoznam funkcií, pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami
Príloha č. 1: Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti sociálnej poisťovne
Príloha č. 2: Zoznam funkcií, pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby Sociálnej poisťovne oboznamovať s utajovanými skutočnosťami

44/2007
Odborná adaptačná príprava na získanie odbornej spôsobilosti a odborná príprava na udržanie odbornej spôsobilosti v sekcii dôchodkového poistenia ústredia Sociálnej poisťovne
ruší PRR č. 4/2004 v znení PRR č. 32/2005
45/2007 01-124/2007 14. mája 2007 S3
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri prevode vymáhania vybratých pohľadávok na poistnom, príspevkoch, pokutách a na penále inej právnickej osobe podľa § 148 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príloha č. 1: Sumárny zoznam pohľadávok vybratých na prevod do mandátnej správy ...
Príloha č. 2: Zoznam pohľadávok č. ... , vybratých na prevod do mandátnej správy ...
Príloha č. 3: Splnomocnenie
Príloha č. 4: Oznámenie o prevedení vymáhania pohľadávky do mandátnej správy
Príloha č. 5: Protokol o odovzdaní a prevzatí právnej dokumentácie ...
Príloha č. 6: Akceptačný protokol prijatých platieb č. ...
Príloha č. 7: Protokol o odovzdaní a prevzatí právnej dokumentácie ... po ukončení vymáhania ...
ruší PRR č. 26/2005 v znení PRR č. 13/2006

46/2007
Zriadenie krízového štábu a odbornej jednotky civilnej ochrany

47/2007
Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie v Sociálnej poisťovni
Príloha: Program realizácie koncepcie BOZP v SP, ústredie

48/2007
Vstupná adaptačná príprava zamestnancov Sociálnej poisťovne a zásady odbornej adaptačnej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti a odbornej prípravy na udržanie odbornej spôsobilosti
Príloha č. 1: Plán adaptačnej prípravy
Príloha č. 2: Harmonogram adaptačného pobytu
Príloha č. 3: Záznam o vykonaní záverečného pohovoru z ukončenia vstupnej adaptačnej prípravy
Príloha č. 4: Záznam o vykonaní záverečného pohovoru z ukončenia odbornej adaptačnej prípravy
ruší PRR č. 3/2004

49/2007
Pravidlá predkladania materiálov na operatívnu poradu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a vyhodnocovania plnenia úloh z tejto porady
Príloha č. 1: Obal materiálu
Príloha č. 2: Návrh uznesenia DR SP
Príloha č. 3: Hlásenie o plnení úloh z operatívnej porady GR SP
ruší PRR č. 3/2005

50/2007
Smernica o spôsobe vyrozumenia Sociálnej poisťovne o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky
Príloha č. 1: Telefónny adresár vyrozumievaných subjektov - aktualizované k 30.11.2007
Príloha č. 2: Grafický plán vyrozumenia a spojenia
Príloha č. 3: Plná moc
Príloha č. 4: Vyhodnotenie previerky spojenia/komplexnej previerky spojenia

51/2007
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 25/2006 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok
mení a dopĺňa PRR č. 25/2006, ruší PRR č. 24/2006, zrušený PGR č. 72/2007

52/2007
Zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok
Príloha: Záznam z vykonania skúšky na požitie alkoholu a inej omamnej látky

53/2007
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 4/2006 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vo verejnom obstarávaní
Príloha č. 5 k PRR č. 4/2006 v znení PGR č. 53/2007: Finančné limity na vykonávanie prieskumu ...
mení a dopĺňa PRR č. 4/2006

54/2007
Určenie formy a spôsobu zasielania registračného listu fyzickej osoby a výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac zamestnávateľom pobočke Sociálnej poisťovne elektronicky
Príloha č. 1: Oznámenie o udelení výnimky
Príloha č. 2: Oznámenie o neudelení výnimky
Príloha č. 3: Informácia pre zamestnávateľa
ruší PRR č. 1/2005 v znení PRR č. 22/2005

55/2007
Zásady obsahovej a formálnej techniky tvorby zmluvy alebo dodatku zmluvy v podmienkach Sociálnej poisťovne
ruší PRR č. 18/2004 v znení PRR č. 18/2005

56/2007
Postup pri poskytovaní cestovných náhrad v Sociálnej poisťovni
Príloha č. 1: Vzor – cestovný príkaz
Príloha č. 2: Žiadosť o povolenie na použitie cestného motorového vozidla nepatriaceho SP ...
Príloha č. 3: Vyúčtovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla nepatriaceho SP
Príloha č. 4: Vyúčtovanie lístkov mestskej hromadnej dopravy za mesiac ...
ruší PRR č. 14/2005

57/2007
Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania sa na pracoviskách Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1 : Osnova vstupného oboznámenia pre novoprijatých zamestnancov
Príloha č. 2 : Osnova pravidelného opakovaného oboznámenia pre zamestnancov
Príloha č. 3 : Osnova pravidelného opakovaného oboznámenia pre vedúcich zamestnancov
Príloha č. 4 : Osnova oboznámenia pre zamestnancov dodávateľských organizácií ...

58/2007
Zabezpečenie civilnej ochrany v podmienkach Sociálnej poisťovne
ruší PR č. 15/2001

59/2007
Doplnenie príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 16/2007
Ochrana a bezpečnosť osôb, majetku a iných hodnôt v Sociálnej poisťovni
dopĺňa PGR č. 16/2007

60/2007
Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
Príloha č. 1: Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, ...
Príloha č. 2: Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom

61/2007
Mimoriadna inventarizácia materiálu civilnej ochrany v Sociálnej poisťovni, ústredie so stavom k 30. septembru 2007
Príloha č. 1: Postup pri vykonaní mimoriadnej inventarizácie majetku CO v SP ...
Príloha č. 2: Vzor zápisu z vykonania mimoriadnej inventarizácie materiálu CO ...

62/2007
Postup zamestnancov pri oznamovaní vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, choroby z povolania v podmienkach Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Oznámenie poistnej udalosti
Príloha č. 2: Vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

63/2007
Ochrana zdravia pred záťažou teplom pri práci
Príloha: Previerka pracoviska

64/2007
Pravidlá tvorby vnútorných predpisov Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Vzor – úvodná veta príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
Príloha č. 2: Vzor – úvodná veta metodického usmernenia Sociálnej poisťovne
Príloha č. 3: Vzor - úvodná veta príkazu riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne
ruší PRR č. 16/2005 v znení PGR č. 26/2007

65/2007
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní ustanovenia § 52 Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci
ruší PGR č. 10/2007

66/2007
Postup pri manipulácii s podozrivými zásielkami

67/2007
Zmena príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 35/2007 Postup
pri zabezpečovaní prevádzky služobných motorových vozidiel a prepravných služieb
mení PGR č. 35/2007

68/2007
Výplata vianočného príspevku v roku 2007
Príloha: Harmonogram úloh na výplatu vianočného príspevku v roku 2007

69/2007
Postup v prípade poškodenia zdravia a poskytnutie prvej pomoci

70/2007
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Sociálnej poisťovne, ústredie k 31. decembru 2007
Príloha: Postup pri vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ...

71/2007
Zmena príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 44/2007 Odborná adaptačná príprava na získanie odbornej spôsobilosti a odborná príprava na udržanie odbornej spôsobilosti v sekcii dôchodkového poistenia ústredia Sociálnej poisťovne
mení PGR č. 44/2007

72/2007
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok
Príloha č. 1: Súhrnný protokol o odovzdaní a prevzatí agendy
Príloha č. 2: Protokol o odovzdaní a prevzatí agendy
Príloha č. 3: Protokol o odovzdaní a prevzatí agendy
Príloha č. 4: Protokol o odovzdaní a prevzatí agendy
Príloha č. 5: Návrh postupu organizačnej zložky pri schválení výnimky zo zabezpečenia pohľadávky...
Príloha č. 6: Návrh na vykonanie exekúcie za ústredie
Príloha č. 7: Návrh na vykonanie exekúcie za pobočku
Príloha č. 8: Návrh ďalšieho postupu pri uplatňovaní pohľadávky v exekučnom konaní podľa...
Príloha č. 9: Návrh ďalšieho postupu pri uplatňovaní pohľadávky
Príloha č.10: Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií
ruší PRR č. 25/2006 v znení PGR č. 51/2007

73/2007
Zmena a doplnenie príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 38/2007 Prevádzkový poriadok informačného systému Sociálnej poisťovne
mení a dopĺňa PGR č. 38/2007

74/2007
Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracoviská Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: pre pracoviská uvedené do prevádzky po 30. júni 2006
Príloha č. 2: pre pracoviská uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2006

75/2007
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 30/2005 organizačné štruktúry pobočiek Sociálnej poisťovne v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 6/2006 a príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 31/2007
Príloha: OŠ pobočky SP, Prešov
mení PRR č. 30/2005 v znení PRR č. 6/2006 a PGR č. 31/2007

76/2007
Zmena príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 55/2007 Zásady obsahovej a formálnej techniky tvorby zmluvy alebo dodatku zmluvy v podmienkach Sociálnej poisťovne

77/2007
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 7/2005 Registratúrny poriadok Sociálnej poisťovne v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 33/2005

78/2007
Cenníky stravovacích a ubytovacích služieb v doškoľovacích a rekreačných zariadeniach Sociálnej poisťovne Staré Hory a Pavčina Lehota
Príloha č. 1: Cenník stravovacích služieb v DaRZ SP Staré Hory a Pavčina Lehota
Príloha č. 2: Cenník ubytovacích služieb v DaRZ SP Staré Hory a Pavčina Lehota
Príloha č. 3: Cenník poplatkov za používanie úžitkových, športových a kultúrnych potrieb v DaRZ SP ..
ruší PGR č. 34/2007

79/2007
Pravidlá na hodnotenie odbornej praxe pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru v Sociálnej poisťovni
Príloha: Prehľad doby zamestnania