Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Príkazy generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne vydané v roku 2010

1/2010
Dodatok č. 2 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 18/2009 Režimové opatrenia upravujúce vstup a pohyb osôb v objektoch Sociálnej poisťovne, ústredie
Príloha: Vzor – Evidenčný list SKV
mení a dopĺňa PGR č. 18/2009 v znení PGR č. 26/2009 – Dodatok č. 1

2/2010
Registratúrny poriadok Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Registratúrny plán Sociálnej poisťovne
Príloha č. 2: Názvy, sídla a územné obvody štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou a ich pobočky
Príloha č. 3: Referátnik
Príloha č. 4: Vzor prezentačnej pečiatky
Príloha č. 5: Úradný záznam
Príloha č. 6: Zoznam skratiek miestneho názvu ústredia alebo pobočiek Sociálnej poisťovne v ASSR
Príloha č. 7: Reverz
Príloha č. 8: Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie
Príloha č. 9: Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie
Príloha č. 10: Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov
Príloha č. 11:Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov
ruší PRR č. 7/2005 v znení PGR 77/2007 a PGR č 18/20083/2010

3/2010
Príkaz generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 3/2010 k Dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa organizačný poriadok Sociálnej poisťovne
mení a dopĺňa ZVP – Organizačný poriadok SP č. 01-13/2007-2

4/2010
Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 43/2007 Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Sociálnej poisťovne a zoznam funkcií, pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami mení a dopĺňa PGR č. 43/2007

5/2010
Zásady uplatňovania pružného pracovného času v Sociálnej poisťovni
ruší PGR č. 14/2009 v znení Dodatku č. 1 a rozhodnutie GR SP zo dňa 17.12.2009

6/2010
Dodatok č. 2 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 8/2009 Určenie úradných hodín pre klientov v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1
Príloha č. 2
mení a dopĺňa PGR č. 8/2009 v znení PGR č. 32/2009 – Dodatok č. 1

7/2010
Prevádzkový poriadok informačného systému Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Prevádzka APV, údajovej základne, informačnej a komunikačnej infraštruktúry IS SP
Príloha č. 2: Zásady využívania elektronickej pošty
Príloha č. 3: Zásady využívania Internet siete
Príloha č. 4: Podpora používateľov IS a vykonávanie dohľadu nad informačnými službami ...
Príloha č. 5: Prevádzkové a bezpečnostné pravidlá na výkon telepráce
ruší PGR č. 38/2007 v znení PGR č. 73/2007

8/2010
Vlastná ochrana v Sociálnej poisťovni ruší PGR č. 18/2007

9/2010
Dodatok č. 1 k PGR č. 12/2009 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Príloha: Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií
mení a dopĺňa PGR č. 12/2009

10/2010
Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 16/2009
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri prevode vymáhania vybratých pohľadávok na poistnom, príspevkoch, pokutách a na penále inej právnickej osobe podľa § 148 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, u ktorých rozhodnutie, ktorým boli predpísané, nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné najskôr od 1. júla 2005
Príloha: Oznámenie o prevedení vymáhania pohľadávky do mandátnej správy
mení PGR č. 16/2009

11/2010
Príkaz generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 4/2010 k Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa organizačný poriadok Sociálnej poisťovne  mení a dopĺňa ZVP – Organizačný poriadok SP č. 01-13/2007-2

12/2010
Príkaz generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 12/2010 k dodatku č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Kompetenčný poriadok Sociálnej poisťovne mení a dopĺňa ZVP – Kompetenčný poriadok SP č. 01-91/2007

13/2010
Príkaz generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 13/2010 na zlúčenie pobočiek Sociálnej poisťovne Bratislava a Bratislava – okolie do pobočky Sociálnej poisťovne Bratislava so sídlom v Bratislave pre územné obvody okresov Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III., Bratislava IV., Bratislava V., Malacky, Pezinok a Senec

14/2010
Dodatok č. 2 k príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 29/2005 Zásady tvorby organizačných štruktúr pobočiek Sociálnej poisťovne a pravidlá zriaďovania a prevádzkovania ich vysunutých pracovísk
mení a dopĺňa PRR č. 29/2005 v znení PGR č. 12/2007

15/2010
Dodatok č. 8 k príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 30/2005
Organizačné štruktúry pobočiek Sociálnej poisťovne
Prílohy č. 1 - 38
mení PRR č. 30/2005 v znení PRR č. 6/2006, PGR č. 31/2007, č. 75/2007, č. 3/2008, č. 10/2008, č. 20/2008 a č. 31/2008

16/2010
Dodatok č. 2 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 52/2007
Zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok
mení a dopĺňa PGR č. 52/2007 v znení PGR č. 11/2008

17/2010
Dodatok č. 2 k príkazu generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne č. 47/2007 koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie v sociálnej poisťovni
Príloha: Program realizácie koncepcie politiky BOZP v SP, ústredie na rok 2010 ...
mení PGR č. 47/2007 v znení PGR č. 5/2008

18/2010
Príkaz generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 18/2010 Politika informačnej bezpečnosti

19/2010
Preprava peňazí, cenností, cenín a listinných cenných papierov v Sociálnej poisťovni

20/2010
Dodatok č. 2 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 16/2009
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri prevode vymáhania vybratých pohľadávok na poistnom, príspevkoch, pokutách a na penále inej právnickej osobe podľa § 148 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, u ktorých rozhodnutie, ktorým boli predpísané, nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné najskôr od 1. júla 2005
mení a dopĺňa PGR č. 16/2009

21/2010
Prepočet zrážok z dôchodkových dávok z dôvodu zmeny sumy životného minima od 1. júla 2010
Príloha: Harmonogram úloh na vykonanie prepočtu zrážok z dôchodkových dávok ...

22/2010
Dodatok č. 9 k príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 30/2005 Organizačné štruktúry pobočiek Sociálnej poisťovne
Príloha: Organizačná štruktúra SP, pobočka Bratislava
mení PRR č. 30/2005 v znení PRR č. 6/2006, PGR č. 31/2007, PGR č. 75/2007,
PGR č. 3/2008, PGR č. 10/2008, PGR č. 20/2008, PGR č. 31/2008,
Dodatok č. 8 (PGR č. 15/2010)

23/2010
Registratúrny poriadok Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Registratúrny plán
Príloha č. 2: Protokol o odovzdaní spisov
Príloha č. 3: Názvy, sídla a územné obvody štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou ...
Príloha č. 4: Vzor odtlačku prezentačnej pečiatky
Príloha č. 5: Úradný záznam z ústne prijatého podania
Príloha č. 6: Štítok s identifikačnými údajmi
Príloha č. 7: Odovzdávací/preberací zoznam
Príloha č. 8: Reverz
Príloha č. 9: Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ ...
Príloha č. 10: Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“ ...
Príloha č. 11: Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov - predloženie
Príloha č. 12: Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov
ruší PGR č. 2/2010

24/2010
Postup pri poskytovaní náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách v Sociálnej poisťovni
Príloha č. 1: Cestovný príkaz
Príloha č. 2: Žiadosť o povolenie na použitie cestného motorového vozidla nepatriaceho SP ...
Príloha č. 3: Vyúčtovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla nepatriaceho SP ...
Príloha č. 4: Vyúčtovanie cestovných lístkov mestskej dopravy za mesiac ...
ruší PGR č. 1/2009

25/2010
Rozhodnutie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne o dočasnej úprave uplatňovania pružného pracovného času v Sociálnej poisťovni

26/2010
Dodatok č. 3 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 18/2009 Režimové opatrenia upravujúce vstup a pohyb osôb v objektoch Sociálnej poisťovne, ústredie v znení Dodatkov č. 1 a 2
mení a dopĺňa PGR č. 18/2009 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

27/2010
Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Sociálnej poisťovne a zoznam funkcií, pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami
Príloha č. 1: Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti SP
Príloha č. 2: Zoznam funkcií, pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby SP oboznamovať ...
ruší PGR č. 43/2007 v znení Dodatku č. 1 – PGR č. 4/2010

28/2010
Spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a posúdenie invalidity zamestnancami pobočiek Sociálnej poisťovne v konaní o priznanie invalidného dôchodku29/2010
Rozhodnutie o dočasnej úprave uplatňovania pružného pracovného času v Sociálnej poisťovni

30/2010
Výplata vianočného príspevku v roku 2010
Príloha: Harmonogram úloh na vykonanie výplaty vianočného príspevku v roku 2010

31/2010
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2010
Príloha: Postup pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ...

32/2010
Zvýšenie dôchodkových dávok od 1. januára 2011
Príloha: Harmonogram úloh na zvýšenie dôchodkových dávok od 1. januára 2011

33/2010
Zásady uplatňovania pružného pracovného času v Sociálnej poisťovni
ruší PGR č. 5/2010, Rozhodnutia GR SP z 20. 07. 2010 a 13. 09. 2010

34/2010
Postup pri poskytovaní náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách v Sociálnej poisťovni
Príloha č. 1: Cestovný príkaz
Príloha č. 2: Žiadosť o povolenie na použitie cestného motorového vozidla nepatriaceho SP ...
Príloha č. 3: Vyúčtovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla nepatriaceho SP
Príloha č. 4: Vyúčtovanie cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy ...
ruší PGR č. 24/2010

35/2010
Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 35/2009 Postup pri predkladaní požiadaviek na nákup, prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a mobilných pripojení k internetu a pravidlá ich prevádzkovania v podmienkach Sociálnej poisťovne mení PGR č. 35/2009