Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Príkazy generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne vydané v roku 2011

1/2011

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 23/2010 Registratúrny poriadok Sociálnej poisťovne
mení a dopĺňa PGR č. 23/2010, zmenený a doplnený PGR č. 33/2011 – Dodatok č. 2

 

2/2011

Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach Sociálnej poisťovne
Príloha: Okruh zamestnancov ústredia povinných vykonávať predbežnú finančnú kontrolu
ruší PR č. 11/2005 v znení PRR č. 17/2006 a PGR č. 36/2007, zmenený a doplnený
PGR č. 30/2011 – Dodatok č. 1, PGR č. 12/2012 – Dodatok č. 2
zrušený PGR č. 1/2014

 

3/2011

Zásady tvorby organizačných štruktúr pobočiek Sociálnej poisťovne a pravidlá zriaďovania a prevádzkovania ich vysunutých pracovísk
Prílohy č. 1 – 3
ruší PRR č. 29/2005 v znení PGR č. 12/2007 a č. 14/2010,
zmenený a doplnený PGR č. 17/2011 – Dodatok č. 1, zmenený PGR č. 9/2012 – Dodatok č. 2
zrušený PGR č. 7/2013

 

4/2011

Organizačné štruktúry pobočiek Sociálnej poisťovne
Prílohy č. 1 – 37
ruší PRR č. 30/2005 v znení PRR č. 6/2006 a PGR č. 31/2007, 75/2007, 3/2008, 10/2008,
20/2008, 31/2008, 15/2010 a 22/2010, zmenený PGR č. 18/2011 – Dodatok č. 1,
PGR č. 3/2012 – Dodatok č. 2, PGR č. 10/2012 – Dodatok č. 3
zrušený PGR č. 7/2013

 

5/2011

Zlúčenie pobočiek Sociálnej poisťovne Košice a Košice – okolie do pobočky Sociálnej poisťovne Košice so sídlom v Košiciach pre územné obvody okresov Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV. a Košice – okolie

 

6/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok
Prílohy č. 1 – 11
ruší PRR č. 72/2007 v znení PGR č. 2/2009 a č. 9/2009,
zmenený a doplnený PGR č. 14/2011 – Dodatok č. 1, zmenený PGR č. 34/2011 – Dodatok č. 2, zmenený a doplnený PGR č. 24/2012 – Dodatok č. 3, zmenený a doplnený PGR č. 9/2013 – Dodatok č. 4
zrušený PGR č. 3/2014

 

7/2011

Pracovné porady a ich koordinácia
ruší PGR č. 2/2007 v znení Dodatku č. 1 – PGR č. 24/2009

 

8/2011

Zriadenie poradných orgánov generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
a poradných orgánov riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne
Prílohy č. 1 - 4
ruší PGR č. 33/2009, zmenený PGR č. 28/2011 – Dodatok č. 1, zmenený a doplnený PGR č. 11/2012 – Dodatok č. 2

 

9/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prílohy č. 1 – 4
ruší PGR č. 15/2009, zmenený PGR č. 26/2011 – Dodatok č. 1
zrušené PGR č. 2/2014

 

10/2011

Úradné hodiny pre klientov v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne
ruší PGR č. 8/2009 v znení PGR č. 32/2009 – Dodatok č. 1
a PGR č. 6/2010 – Dodatok č. 2

 

11/2011

Postup pri poskytovaní náhrad výdavkov a iných plnení pri tuzemských pracovných cestách v Sociálnej poisťovni
Prílohy č. 1 – 5
ruší PGR č. 34/2010
zrušené PGR č. 20/2013

 

12/2011

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 34/2009 Pravidlá tvorby vnútorných predpisov Sociálnej poisťovne
mení a dopĺňa PGR č. 34/2009

 

13/2011

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 19/2008 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vo veci uplatňovania náhrady škody, ktorá vznikla pri výkone pracovnej činnosti zamestnanca, na jej vlastnom majetku

mení PGR č. 19/2008

 

14/2011 37290/2011-BA 24. mája 2011 S3

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 6/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok
mení a dopĺňa PGR č. 6/2011, zmenený PGR č. 34/2011 – Dodatok č. 2, zmenený a doplnený PGR č. 24/2012 – Dodatok č. 3, zmenený a doplnený PGR č. 9/2013 – Dodatok č. 4
zrušený PGR č. 3/2014

 

15/2011

Realizácia zahraničných vzťahov Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Vzor - Návrh na zahraničnú cestu
Príloha č. 2: Vzor – Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
ruší PGR č. 30/2007
zrušený PGR č. 22/2013

 

16/2011

Prepočet zrážok z dôchodkových dávok z dôvodu zmeny sumy životného minima od 1. júla 2011
Príloha: Harmonogram úloh na vykonanie prepočtu zrážok ...

 

17/2011

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 3/2011 Zásady tvorby organizačných štruktúr pobočiek Sociálnej poisťovne a pravidlá zriaďovania a prevádzkovania ich vysunutých pracovísk
Príloha: Organizačná štruktúra pobočky Sociálnej poisťovne, Košice
mení a dopĺňa PGR č. 3/2011, zmenený PGR č. 9/2012 – Dodatok č. 2
zrušený PGR č. 7/2013

 

18/2011

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 4/2011 Organizačné štruktúry pobočiek Sociálnej poisťovne
Príloha: Organizačná štruktúra pobočky Sociálnej poisťovne, Košice
mení PGR č. 4/2011, zmenený PGR č. 3/2012 – Dodatok č. 2, PGR č. 10/2012 – Dodatok č. 3
zrušený PGR č. 7/2013

 

19/2011

Dodatok č. 2 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 12/2009 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
mení a dopĺňa PGR č. 12/2009 v znení dodatku č. 1 - PGR č. 9/2010, PGR č. 10/2013 – Dodatok č. 3

 

20/2011

Prevádzkový a ubytovací poriadok pre účelové zariadenie Sociálnej poisťovne – ubytovňa, Nevädzová 8, Bratislava
Prílohy č. 1 – 6
ruší PGR č. 34/2008
zrušený PGR č. 22/2014

 

21/2011

Zverejňovanie informácií vo vnútornom komunikačnom systéme Sociálnej poisťovne
ruší PGR č. 1/2008

 

22/2011

Určenie formy a spôsobu zasielania Registračného listu fyzickej osoby, Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Výkazu poistného a príspevkov zamestnávateľom pobočke Sociálnej poisťovne elektronicky prostredníctvom systému elektronických služieb
Príloha č. 1: Oznámenie o udelení výnimky
Príloha č. 2: Oznámenie o neudelení výnimky
ruší PGR č. 13/2009 v znení PGR č. 22/2009

 

23/2011

Pravidlá predkladania materiálov na poradu vedenia Sociálnej poisťovne a vyhodnocovania plnenia úloh z tejto porady
Príloha č. 1: Obal materiálu
Príloha č. 2: Návrh uznesenia
ruší PGR č. 49/2007

 

24/2011

Výplata vianočného príspevku v roku 2011
Príloha: Harmonogram ...

 

25/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v procese prípravy, realizácie a skončenia mandátnej správy pohľadávok Sociálnej poisťovne
Prílohy č. 1 – 7
ruší PGR č. 16/2009 v znení PGR č. 10/2010 a č. 20/2010
zmenený a doplnený PGR č. 1/2013 – Dodatok č. 1

 

26/2011

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 9/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mení PGR č. 9/2011
zrušené PGR č. 2/2014

 

27/2011

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 7/2010 Prevádzkový poriadok informačného systému Sociálnej poisťovne
mení a dopĺňa PGR č. 7/2010
zrušený PGR č. 2/2013

 

28/2011

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 8/2011 Zriadenie poradných orgánov generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a poradných orgánov riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne
mení PGR č. 8/2011, zmenený a doplnený PGR č. 11/2012 – Dodatok č. 2

 

29/2011

Zvýšenie dôchodkových dávok od 1. januára 2012
Príloha: Harmonogram úloh ...

 

30/2011

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 2/2011
Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach Sociálnej poisťovne
Príloha: Okruh zamestnancov ústredia povinných vykonávať predbežnú finančnú kontrolu
mení a dopĺňa PGR č. 2/2011, dodatok č. 2 – 12/2012
zrušený PGR č. 1/2014

 

31/2011 58331/2011-BA 30. novembra 2011 S3

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2011
Príloha: Postup pri vykonaní inventarizácie ...

 

32/2011

Postup Sociálnej poisťovne vo veci náhrady škody spôsobenej vydaním nezákonného rozhodnutia alebo nesprávnym úradným postupom podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ruší PRR č. 54/2004 v znení PGR č. 14/2007
zmenený a doplnený PGR č. 4/2013 – Dodatok č. 1, zmenený PGR č. 11/2013 – Dodatok č. 2,

 

33/2011

Dodatok č. 2 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 23/2010 Registratúrny poriadok Sociálnej poisťovne
mení a dopĺňa PGR č. 23/2010 v znení PGR č. 1/2011 - Dodatok č. 1

 

34/2011

Dodatok č. 2 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 6/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok
Príloha: Protokol o odovzdaní a prevzatí agendy
mení PGR č. 6/2011 v znení PGR č. 14/2011 - Dodatok č. 1, zmenený a doplnený PGR č. 24/2012 – Dodatok č. 3, zmenený a doplnený PGR č. 9/2013 – Dodatok č. 4
zrušený PGR č. 3/2014

 

35/2011

Zásady na zabezpečenie postupu pri poskytovaní údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne a pri zverejňovaní a aktualizácii informácií na internetovej stránke
ruší PRR č. 8/2005 v znení PGR č. 15/2007,
zmenený a doplnený PGR č. 6/2012 – Dodatok č. 1

 

36/2011

Sadzobník pokút za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vo vzťahu k výberu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie od 1. januára 2012
Príloha: Sadzobník pokút
ruší PGR č. 30/2008, zmenený PGR č. 2/2012 – Dodatok č. 1
zrušený PGR č. 21/2014