Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Príkazy Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne vydané v roku 2004

1/2004
Zásady uplatňovania pružného pracovného času v Sociálnej poisťovni
ruší PR č. 49/2002

2/2004
Zmena príkazu riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 16/2003 Cenníky stravovacích a ubytovacích služieb v Doškoľovacom a rekreačnom zariadení Sociálnej poisťovne, Staré Hory a Pavčina Lehota
mení PR č. 16/2003

3/2004
Vstupná adaptačná príprava zamestnancov Sociálnej poisťovne a zásady odbornej adaptačnej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti a odbornej prípravy na udržanie odbornej spôsobilosti
Príloha č. 1: Plán vstupnej adaptačnej prípravy
Príloha č. 2: Harmonogram adaptačného pobytu
Príloha č. 3: Záznam o vykonaní záverečného pohovoru z ukončenia vstupnej adaptačnej prípravy
Príloha č. 4: Záznam o vykonaní záverečného pohovoru z ukončenia odbornej adaptačnej prípravy
ruší PR č. 39/2002, PR č. 35/2001

4/2004
Odborná adaptačná príprava na získanie odbornej spôsobilosti a odborná príprava na udržanie odbornej spôsobilosti v oblasti dôchodkového poistenia
Príloha: Obsah odbornej adaptačnej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti a odbornej prípravy na udržanie odbornej spôsobilosti v oblasti dôchodkového poistenia
ruší PR č. 26/2000, zmenený a doplnený PRR č. 32/2005

5/2004
Pravidlá tvorby interných aktov organizačných zložiek Sociálnej poisťovne
ruší PR č. 6/2002; zmenený PRR č. 19/2004, zrušený PRR č. 16/2005

6/2004
Používanie dochádzkového systému v Sociálnej poisťovni, ústredie
Príloha: Číselník kódov snímania
ruší PR č. 21/2002

7/2004
Zásady výberu a prijímania zamestnancov SP
Príloha: Rokovací poriadok prijímacej komisie
ruší PR č. 15/2002

8/2004
Zásady na zabezpečenie koordinovaného postupu organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri poskytovaní informácií hromadným oznamovacím prostriedkom
ruší čl. 3 PR 1/2002; zrušený PRR č. 23/2004

9/2004
Zásady konania organizačných zložiek Sociálnej poisťovne o administratívnych preplatkoch na dôchodkovej dávke, na nemocenskej dávke, na úrazovej dávke, na dávke garančného poistenia, na dávke v nezamestnanosti a na inej peňažnej sume vyplatenej v súvislosti s výkonom dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti
ruší PR č. 44/2002;zmenený PRR č. 30/2004 v čl. 17 ods. 6;7;8;

10/2004
Zásady tvorby organizačných štruktúr pobočiek Sociálnej poisťovne a pravidlá zriaďovania a prevádzkovania ich vysunutých pracovísk
ruší PR č. 17/1999 v znení PR č. 39/1999; zmenený PRR č. 27/2004 v čl. 7 ods. 6; zmenený PRR č. 9/2005, zrušený PRR č. 29/2005

11/2004
Zásady prevádzkovania školiacej miestnosti Sociálnej poisťovne
ruší PR 37/2001, 20/2002

12/2004
Knižničný poriadok Sociálnej poisťovne
Príloha: Výpožičný poriadok
ruší PR č. 25/2000, PR č. 18/2002

13/2004
Zriadenie poradných orgánov Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne a poradných orgánov riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne
ruší PR 5/2002, PR 50/2002, PR 22/2003;
zmenený PRR 34/2004 čl. 5 ods. 18 posledná veta; doplnený PRR č. 56/2004; zmenený PRR č. 2/2005, PRR č. 9/2006

14/2004
Organizačné štruktúry pobočiek Sociálnej poisťovne
Príloha 1 – 38: Organizačné štruktúry pobočiek Sociálnej poisťovne
ruší PR č. 48/2001, 9/2002 a 9/2003; zmenená a doplnená príloha č. 7 PRR č. 38/2004; zrušený PRR č. 10/2005

15/2004
Zabezpečenie ochrany nefajčiarov v Sociálnej poisťovni
ruší PR č. 33/2002

16/2004
Uplatňovanie systému vzdelávania zamestnancov Sociálnej poisťovne
Príloha č.1: Uplatnenie identifikovaných potrieb do plánu vzdelávania zamestnancov Sociálnej poisťovne na rok ....
Príloha č.2: Vyhodnotenie plánu vzdelávania zamestnancov Sociálnej poisťovne za rok ....
ruší PR č. 47/2002, zmenený PRR č. 31/2005

17/2004
Zásady organizovania školení, seminárov, pracovných porád a poskytovania rekreačných pobytov v doškoľovacom a rekreačnom zariadení Sociálnej poisťovne
Príloha: Záväzná prihláška na rekreáciu
ruší PR č. 43/2002 v znení PR č. 28/2003

18/2004
Zásady obsahovej a formálnej techniky tvorby zmluvy alebo dodatku zmluvy v podmienkach Sociálnej poisťovne
ruší PR č. 45/2002, zmenený a doplnený PRR č. 18/2005

19/2004
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 5/2004 Pravidlá tvorby interných aktov organizačných zložiek Sociálnej poisťovne
mení PRR č. 5/2004, zrušený PRR č. 16/2005

20/2004
Platenie príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov SP
ruší PR č. 11/2003

21/2004
Ochrana a bezpečnosť osôb, majetku a iných hodnôt v Sociálnej poisťovni
ruší PR č. 2/2003

22/2004
Používanie a ochrana služobných pečiatok a pečatidiel organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Evidenčný list pečiatky SP
Príloha č. 2: Evidenčný list pečatidla SP
Príloha č. 3: Záznam z poučenia o právach a povinnostiach ...
ruší PR č. 21/2003

23/2004
Zásady na zabezpečenie koordinovaného postupu organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri poskytovaní informácií hromadným oznamovacím prostriedkom
ruší PRR č. 8/2004, zmenený a doplnený PRR č. 15/2005

24/2004
Vykonávanie vnútorného auditu v podmienkach Sociálnej poisťovne
ruší PR č. 37/2002; zrušený PRR č. 11/2005

25/2004
Postup pri poskytovaní cestovných náhrad v Sociálnej poisťovni
Príloha č. 1: „Cestovný príkaz“ nie je v elektronickej verzii
Príloha č. 2: Žiadosť o povolenie na použitie vlastného cestného motorového vozidla pri prac. cestách
Príloha č. 3: Vyúčtovanie náhrady za použitie motorového vozidla
Príloha č. 4: Vyúčtovanie cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy za mesiac ...
ruší PR č. 18/2003; zrušený PRR č. 14/2005

26/2004
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok na poistnom, pokutách, na penále a na dávkach garančného poistenia
Príloha č. 1: Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií
Príloha č. 2: Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií
ruší MP č. 8/2003 v znení MP č. 20/2003, MP č. 19/2000, MP č. 3/2002 v znení čl. 6 MP č. 15/2001 v znení MP č. 18/2003, USM. č. 13/2001, USM. č. 6/2002; zmenený a doplnený PRR č. 51/2004, zmenený PRR č. 13/2005, zrušený PRR č. 2/2006

27/2004
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 10/2004 Zásady tvorby organizačných štruktúr pobočiek Sociálnej poisťovne a pravidlá zriaďovania a prevádzkovania ich vysunutých pracovísk mení PRR č. 10/2004 čl. 7 ods. 6, zmenený PRR č. 9/2005, zrušený PRR č. 29/2005

28/2004
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vo verejnom obstarávaní
Príloha č. 2: Postup pri zjednodušených metódach verejného obstarávania
Príloha č. 3: Finančné limity ...
Príloha č. 4: Zoznam osôb odborne spôsobilých na verejné obstarávanie v ústredí
Príloha č. 5: Poverenie na realizáciu verejného obstarávania
Príloha č. 6: Zoznam podkladov určených na uchovávanie pri nadlimitných a podlimitných metódach ...
Príloha č. 7: Záznam z prieskumu trhu ...
ruší PR č. 3/2003; zmenený PRR č. 55/2004, zmenený a doplnený PRR č. 12/2005, zrušený PRR č. 4/2006

29/2004
Pravidlá predkladania materiálov na zasadnutie Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Vzor obalu materiálu
Príloha č. 2: Návrh uznesenia rady riaditeľov
zrušený PRR č. 3/2005

30/2004
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 9/2004 Zásady konania organizačných zložiek Sociálnej poisťovne o administratívnych preplatkoch na dôchodkovej dávke, na nemocenskej dávke, na úrazovej dávke, na dávke garančného poistenia, na dávke v nezamestnanosti a na inej peňažnej sume vyplatenej v súvislosti s výkonom dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti
mení PRR č. 9/2004 v čl. 17 ods. 6;7;8;

31/2004
Realizácia zahraničných vzťahov Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Návrh na zahraničnú pracovnú cestu
Príloha č. 2: Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
ruší PR č. 47/2001, zmenený a doplnený PRR č. 5/2005, PRR č. 1/2006 a PRR č. 20/2006

32/2004
Zásady na zabezpečenie postupu pri poskytovaní informácií z informačného systému a pri poskytovaní a aktualizácii informácií na internetovej stránke
ruší PR č. 1/2002; zmenený a doplnený PRR č. 46/2004, zrušený PRR č. 8/2005

33/2004
Pracovné porady a ich koordinácia
ruší PR č. 26/2002; zrušený PRR č. 6/2005

34/2004
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 13/2004 Zriadenie poradných orgánov Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne a poradných orgánov riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne
mení PRR č. 13/2004 čl. 5 ods. 18 posledná veta; doplnený PRR č. 56/2004; zmenený PRR č. 2/2005, PRR č. 9/2006

35/2004
Hodnotenie činnosti pobočiek Sociálnej poisťovne
zrušený PRR č. 47/2004

36/2004
Vyplatenie jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004
Príloha: Harmonogram

37/2004
Pravidlá nariaďovania, povoľovania a vykonávania práce nadčas
Príloha č. 1: Nariadenie/povolenie* práce nadčas v Ústredí SP
Príloha č. 2: Nariadenie/povolenie* práce nadčas v pobočkách SP
zrušený PRR č. 14/2006

38/2004
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 14/2004 organizačné štruktúry pobočiek Sociálnej poisťovne
Príloha: Organizačná štruktúra pobočky SP, Trenčín
mení a dopĺňa PRR č. 14/2004 – príloha č. 7; zrušený PRR č. 10/2005

39/2004
Cena tovarov určených na predaj v bufete Doškoľovacieho a rekreačného zariadenia Sociálnej poisťovne so sídlom v Starých Horách a v bufete Doškoľovacieho a rekreačného zariadenia Sociálnej poisťovne so sídlom v Pavčinej Lehote
ruší PR č. 34/1998 v znení PR č. 4/1999 PR č. 17/2003; zmenený PRR č. 48/2004 v čl. 2 ods. 3

40/2004
Cenník ubytovacích služieb poskytovaných v ubytovni Sociálnej poisťovne na Nevädzovej 8, Bratislava
Príloha: Cenník ubytovacích služieb poskytovaných v ubytovni Sociálnej poisťovne na Nevädzovej 8, Bratislava
ruší PR č. 15/2003, zrušený PRR č. 27/2005

41/2004
Postup pri zabezpečovaní prevádzky služobných motorových vozidiel a prepravných služieb
Príloha č. 1: Žiadanka na prepravu (tlačivo Ševt)
Príloha č. 2: Vyúčtovanie spotreby pohonných hmôt (PHM) – mesačný výkaz
Príloha č. 3: Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy (tlačivo Ševt)
Príloha č. 4: Dohoda o zverení služobného motorového vozidla do osobnej starostlivosti
Príloha č. 5: Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Príloha č. 6: Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
Príloha č. 7: Praktické oboznámenie s návodom výrobcu na obsluhu motorového vozidla ...
Príloha č. 8: Celoročné normy spotreby PHM
ruší PR č. 27/2003; zmenený PRR č. 53/2004, zmenený a doplnený PRR č. 59/2004, zmenený PRR č. 20/2005, zrušený PRR č. 25/2005

42/2004
Zásady organizácie a výkonu strážnej a informačnej služby v podmienkach Sociálnej poisťovne
ruší PR č. 5/2003

43/2004
Zásady ochrany utajovaných skutočností v Sociálnej poisťovni
ruší PR č. 20/2003

44/2004
Zásady poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov zamestnancom Sociálnej poisťovne
Príloha: Zoznam pracovných funkcií na ktorých sú poskytované OOPP
ruší PR č. 31/2002, PR č. 31/2003

45/2004
Zmeny príkazu riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 36/2003 Pracovné hodnotenie zamestnancov Sociálnej poisťovne
mení PR č. 36/2003; zmenený PRR č. 58/2004, PRR č. 21/2005, PRR č. 10/2006

46/2004
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 32/2004 Zásady na zabezpečenie postupu pri poskytovaní informácií z informačného systému a pri poskytovaní a aktualizácii informácií na internetovej stránke
mení a dopĺňa PRR č. 32/2004, zrušený PRR č. 8/2005

47/2004
Hodnotenie činnosti pobočiek Sociálnej poisťovne
ruší PRR č. 35/2004, zrušený uznesením RR č. 121/7/05 b)

48/2004
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 39/2004 Cena tovarov určených na predaj v bufete Doškoľovacieho a rekreačného zariadenia Sociálnej poisťovne so sídlom v Starých Horách a v bufete Doškoľovacieho a rekreačného zariadenia Sociálnej poisťovne so sídlom v Pavčinej Lehote
mení čl. 2 ods. 3 PRR č. 39/2004

49/2004
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Ústredia Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2004
Príloha: Postup pri vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku ...

50/2004
Postup pri predkladaní požiadaviek na nákup, prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov, pravidlá ich prevádzkovania a zabezpečenie telefónnej prevádzky v podmienkach Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Žiadosť o pridelenie služobného mobilného telefónu na výkon práce
Príloha č. 2: Dohoda o zrážkach zo mzdy

51/2004
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 26/2004 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok na poistnom, pokutách, na penále a na dávkach garančného poistenia
mení a dopĺňa PRR č. 26/2004, zmenený PRR č. 13/2005, zrušený PRR č. 2/2006

52/2004
Zvýšenie dôchodkových dávok od 1. decembra 2004
Príloha: Harmonogram úloh ...

53/2004
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 41/2004 Postup pri zabezpečovaní prevádzky služobných motorových vozidiel a prepravných služieb
mení PRR č. 41/2004, zmenený a doplnený PRR č. 59/2004, zmenený PRR č. 20/2005, zrušený PRR č. 25/2005

54/2004
Postup Sociálnej poisťovne vo veci náhrady škody spôsobenej pri výkone sociálneho poistenia vydaním nezákonného rozhodnutia alebo nesprávnym úradným postupom podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

55/2004
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 28/2004 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vo verejnom obstarávaní
mení PRR č. 28/2004, zmenený a doplnený PRR č. 12/2005, zrušený PRR č. 4/2006

56/2004
Doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 13/2004 Zriadenie poradných orgánov Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne a poradných orgánov riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 34/2004
dopĺňa PRR č. 13/2004 v znení PRR č. 34/2004; zmenený PRR č. 2/2005, PRR č. 9/2006

57/2004
Pravidlá uzatvárania dohody o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

58/2004
Zmena príkazu riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 36/2003 Pracovné hodnotenie zamestnancov Sociálnej poisťovne v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 45/2004
mení PR č. 36/2003 v znení PRR č. 45/2004, zmenený PRR č. 21/2005, PRR č. 10/2006

59/2004
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 41/2004 Postup pri zabezpečovaní prevádzky služobných motorových vozidiel a prepravných služieb
Príloha č. 1: Celoročné normy spotreby PHM
Príloha č. 2: Poverenie
mení a dopĺňa PRR č. 41/2004, zmenený PRR č. 20/2005, zrušený PRR č. 25/2005