Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Príkazy Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne vydané v roku 2006

1/2006
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 31/2004 Realizácia zahraničných vzťahov Sociálnej poisťovne v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 5/2005
Príloha: Návrh na zahraničnú pracovnú cestu
mení a dopĺňa PRR č. 31/2004 v znení PRR č. 5/2005, zmenený a doplnený PRR č. 20/2006

2/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok na poistnom na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a z poistného do rezervného fondu solidarity, na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, pokutách, penále, dávkach garančného poistenia a pri realizácii vymáhania pohľadávok vzniknutých z titulu preplatkov na dávkach sociálneho poistenia, pohľadávok voči zamestnávateľom, ktoré boli prevzaté zo Slovenskej poisťovne, a. s., a ktoré vznikli pri výkone zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a pohľadávok vzniknutých v dôsledku uplatnenia práva voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania, núteným výkonom rozhodnutia, a tiež pri ich uplatňovaní v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní a v likvidácii podľa osobitných predpisov
Príloha: Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií
ruší PRR č. 26/2004 v znení PRR č. 51/2004 a č. 13/2005, zmenený PRR č. 3/2006; zmenený a doplnený PRR č. 18/2006

3/2006
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 2/2006 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok na poistnom na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a z poistného do rezervného fondu solidarity, na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, pokutách, penále, dávkach garančného poistenia a pri realizácii vymáhania pohľadávok vzniknutých z titulu preplatkov na dávkach sociálneho poistenia, pohľadávok voči zamestnávateľom, ktoré boli prevzaté zo Slovenskej poisťovne, a. s., a ktoré vznikli pri výkone zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a pohľadávok vzniknutých v dôsledku uplatnenia práva voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania, núteným výkonom rozhodnutia, a tiež pri ich uplatňovaní v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní a v likvidácii podľa osobitných predpisov
mení PRR č. 2/2006, zmenený a doplnený PRR č. 18/2006

4/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vo verejnom obstarávaní
Príloha č.1: Postup organizačných zložiek poisťovne a rozsah ich pôsobnosti vo verejnom obstarávaní
Príloha č.2: Postupy zadávania podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami v ústredí a v pobočke
Príloha č.3: Dokumentácia z verejného obstarávania v ústredí a v pobočke
Príloha č.4: Zoznam dokladov a dokumentov z realizovaného postupu verejného obstarávania, určených na uchovávanie ruší PRR č. 28/2004 v znení PRR č. 55/2004 a č. 12/2005

5/2006
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 17/2005 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
mení a dopĺňa PRR č. 17/2005

6/2006
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 30/2005 organizačné štruktúry pobočiek Sociálnej poisťovne
Príloha: Organizačná štruktúra pobočky SP, Poprad
mení a dopĺňa PRR č. 30/2005

7/2006
Sadzobník pokút za porušenie niektorých povinností ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vo vzťahu k výberu poistného
Príloha: Sadzobník pokút

8/2006
Zvýšenie dôchodkových dávok od 1. júla 2006
Príloha: Harmonogram ...

9/2006
Zmena príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 13/2004 Zriadenie poradných orgánov Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne a poradných orgánov riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 34/2004, príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 56/2004 a príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 2/2005
mení PRR č. 13/2004 v znení PRR č. 34/2004, PRR č. 56/2004 a PRR č. 2/2005

10/2006
Zmena príkazu riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 36/2003 Pracovné hodnotenie zamestnancov Sociálnej poisťovne v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 45/2004, príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 58/2004 a príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 21/2005
mení PR č. 36/2003 v znení PRR č. 45/2004, PRR č. 58/2004 a PRR č. 21/2005

11/2006
Požiarny štatút Ústredia Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Pokyn na zabezpečenie ochrany pre požiarmi v mimopracovnom čase v Ústredí SP
Príloha č. 2: Povolenie ...
Príloha č. 3: Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ...
ruší Požiarny štatút Ústredia Sociálnej poisťovne zo dňa 21. apríla 2004

12/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní pohľadávok v konkurze a v reštrukturalizácii podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13/2006
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 26/2005 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri prevode vymáhania vybratých pohľadávok na poistnom, príspevkoch, pokutách a na penále inej právnickej osobe podľa § 148 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.
Príloha č. 1 k PRR č. 26/2005: Sumárny zoznam pohľadávok ...
Príloha č. 2 k PRR č. 26/2005: Zoznam pohľadávok ...
Príloha č. 5 k PRR č. 26/2005: Splnomocnenie ...
Príloha č. 5a k PRR č. 26/2005: Splnomocnenie ...
mení a dopĺňa PRR č. 26/2005

14/2006
Pravidlá nariadeného a dohodnutého výkonu práce nadčas
Príloha č. 1: Nariadenie práce nadčas v Ústredí SP
Príloha č. 2: Dohoda o výkone práce nadčas v Ústredí SP
Príloha č. 3: Nariadenie práce nadčas v pobočke SP
Príloha č. 4: Dohoda o výkone práce nadčas v pobočke SPruší PRR č. 37/2004

15/2006
Zvýšenie sirotských dôchodkov od splátky splatnej po 31. júli 2006
Príloha: Harmonogram úloh na zvýšenie sirotských dôchodkov ...

16/2006
Postup Sociálnej poisťovne pri preberaní agendy výplaty plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti štátu za škodu na zdraví, ktorá vznikla pred 1. januárom 2004 vojakom povinnej vojenskej služby pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ich plnením
Príloha: Protokol o odovzdaní a prevzatí spisov ...

17/2006
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 11/2005 Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach Sociálnej poisťovne
mení a dopĺňa PRR č. 11/2005

18/2006
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 2/2006 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok na poistnom na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a z poistného do rezervného fondu solidarity, na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, pokutách, penále, dávkach garančného poistenia a pri realizácii vymáhania pohľadávok vzniknutých z titulu preplatkov na dávkach sociálneho poistenia, pohľadávok voči zamestnávateľom, ktoré boli prevzaté zo Slovenskej poisťovne, a.s., a ktoré vznikli pri výkone zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a pohľadávok vzniknutých v dôsledku uplatnenia práva voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania, núteným výkonom rozhodnutia, a tiež pri ich uplatňovaní v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní a v likvidácii podľa osobitných predpisov v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 3/2006
Príloha č. 2 k PPR č. 2 /2006: Protokol o odovzdaní a prevzatí agendy
mení a dopĺňa PRR č. 2/2006 v znení PRR č. 3/2006

19/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri postúpení pohľadávok podľa § 149 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
Príloha č. 1: Vzor - Zoznam pohľadávok SP vybratých na postúpenie tretej osobe, číslo postúpenia ...
Príloha č. 2: Protokol o odovzdaní a prevzatí právnej dokumentácie

20/2006
Zmena a doplnenie príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 31/2004 Realizácia zahraničných vzťahov Sociálnej poisťovne v znení príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 5/2005 a príkazu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne č. 1/2006
mení a dopĺňa PRR č. 31/2004 v znení PRR č. 5/2005 a PRR č. 1/2006

21/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní ustanovenia § 52 ods. 1 Zákonníka práce o domáckom zamestnancovi