Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Príspevok športovému reprezentantovi

Základné informácie

Príspevok športovému reprezentantovi (ďalej len „príspevok“) je štátna sociálna dávka podľa zákona č. 112/2015 Z. z., o ktorej rozhoduje Sociálna poisťovňa po podaní písomnej žiadosti o príspevok.

 

Najčastejšie otázky

Aké sú podmienky nároku na príspevok?

 • získanie akejkoľvek medaily na majstrovstvách sveta alebo získanie zlatej medaily na majstrovstvách Európy ako športový reprezentant Slovenskej republiky, Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
 • štátne občianstvo Slovenskej republiky,
 • trvalý pobyt alebo bydlisko na území Slovenskej republiky alebo bydlisko na území iného členského štátu Európskej únie, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežactva alebo Švajčiarskej konfederácie,
 • nepoberanie obdobného príspevku zo zahraničia,
 • dovŕšenie dôchodkového veku podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a
 • uplatnenie si nároku na dôchodkovú dávku zo Slovenskej republiky zo všeobecného systému dôchodkového poistenia, z výsluhového zabezpečenia alebo zo starobného dôchodkového sporenia (z II. dôchodkového piliera), ak vznikol nárok na takúto dôchodkovú dávku.

Ako sa určí suma príspevku a čo ovplyvní jej výšku?

Suma príspevku sa určí ako rozdiel medzi sumou stanovenou zákonom za získanú medailu a súčtom súm všetkých dôchodkov, ktoré mesačne poberáte.

Stanovená suma je:

 • 750 eur mesačne za zlatú medailu na majstrovstvách sveta
 • 600 eur mesačne za striebornú medailu na majstrovstvách sveta
 • 500 eur mesačne za bronzovú medailu na majstrovstvách sveta a za zlatú medailu na majstrovstvách Európy

Na účely určenia sumy príspevku sa prihliada na dôchodky, ktoré poberáte

 • zo všeobecného systému dôchodkového poistenia,
 • z výsluhového zabezpečenia,
 • z II. dôchodkového piliera a
 • zo zahraničia.

Kedy vznikne nárok na príspevok?

Športovému reprezentantovi, ktorý splnil podmienky nároku na príspevok, nárok vznikne odo dňa doručenia žiadosti Sociálnej poisťovni, najskôr však od 1. januára 2016 (odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 112/2015 Z. z.). Príspevok sa vyplatí za celý kalendárny mesiac, v ktorom bola žiadosť doručená Sociálnej poisťovni.

 

Je žiadosť potrebné podpísať pred notárom?

Pravosť Vášho podpisu je potrebné úradne osvedčiť na okresnom úrade/obci, notárom alebo spôsobom obvyklým v mieste Vášho bydliska. Úradné osvedčenie pravosti podpisu nie je potrebné, ak žiadosť po preukázaní Vašej totožnosti podpíšete pred zamestnancom ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne, ústredia Sociálnej poisťovne alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia v štáte Vášho bydliska.

 

Kam zaslať žiadosť o príspevok?

Žiadosť o príspevok môžete odovzdať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo priamo v ústredí Sociálnej poisťovne alebo môžete zaslať na adresu:

Sociálna poisťovňa, ústredie
Ul. 29. augusta 8 – 10
813 63 Bratislava

 

Ak je priznaný príspevok pred 31. decembrom 2019 za reprezentáciu na olympijských, paralympijských alebo deaflympijských hrách, bude naďalej vyplácaný po 1. januári 2020?

Nárok na príspevok za medailu na olympijských, paralympijských alebo deaflympijských hrách, ktorý vznikol pred 1. januárom 2020, ostáva zachovaný aj po 31. decembri 2019. Ak si však športový reprezentant uplatní nárok na príspevok za zásluhy v oblasti športu vyplácaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (podľa zákona č. 228/2019 Z. z.) za medailu na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách a bude potom poberať tento príspevok, Sociálna poisťovňa príspevok športovému reprezentantovi odníme. Ak športový reprezentant o príspevok za zásluhy v oblasti športu z ministerstva školstva nepožiada alebo mu nebude priznaný, Sociálna poisťovňa mu príspevok bude naďalej vyplácať.

 

(podľa zákona č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.)