Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Rehabilitačné

Definícia / účel dávky

Rehabilitačné je peňažná dávka poskytovaná z úrazového poistenia zo zákona, ak sa poškodenému poskytuje pracovná rehabilitácia. Účelom tejto dávky je finančne zabezpečiť poškodeného počas absolvovania pracovnej rehabilitácie.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Nárok na rehabilitačné má poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Nárok na rehabilitačné a jeho výplatu vyplýva zo zákona na základe vydania rozhodnutia, ktorým sa priznáva pracovná rehabilitácia, a preto poškodený nepodáva žiadosť o rehabilitačné.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Podmienkou nároku na rehabilitačné je poskytovanie pracovnej rehabilitácie.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky

Rehabilitačné sa poskytuje za kalendárne dni trvania pracovnej rehabilitácie. Suma rehabilitačného je 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Ak sa poberateľovi rehabilitačného súčasne vypláca predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, suma rehabilitačného sa určí ako rozdiel sumy rehabilitačného a sumy predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku pripadajúcej na jeden deň.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výplata dávky

Rehabilitačné sa vypláca mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na rehabilitačné, môže sa vyplácať preddavkovo.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Poskytovanie dávky

Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej rehabilitácie okrem dní,

  1. v ktorých sa poškodený nezúčastnil na pracovnej rehabilitácii bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou alebo v ktorých maril priebeh pracovnej rehabilitácie,

  2. za ktoré mal poškodený nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na nemocenské a úrazový príplatok, alebo

  3. počas ktorých bola pracovná rehabilitácia prerušená.  

Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

(§ 96, § 116 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca)