Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Rekvalifikácia

Definícia / účel dávky

Rekvalifikácia je vecná dávka poskytovaná z úrazového poistenia, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu.

Rekvalifikácia je definovaná ako zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností, teoretickou alebo praktickou prípravou umožňujúcou jeho pracovné uplatnenie v inej vhodnej činnosti. Iná vhodná činnosť poškodeného je činnosť zamestnanca alebo fyzickej osoby spadajúcej do osobného rozsahu úrazového poistenia (pozri Osoby oprávnené v úrazovom poistení) zodpovedajúca zdravotnej spôsobilosti na prácu s prihliadnutím na jeho vek, pracovné schopnosti a kvalifikáciu.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Rekvalifikácia ako dávka poskytovaná z úrazového poistenia zamestnávateľa môže byť poskytnutá po splnení podmienok ustanovených zákonom (pozri Podmienky nároku) zamestnancovi a fyzickej osobe spadajúcej do osobného rozsahu úrazového poistenia (pozri Osoby oprávnené v úrazovom poistení). Zákon túto osobu definuje ako poškodeného, ak utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Na poskytnutie rekvalifikácie z úrazového poistenia nie je právny nárok. Rekvalifikácia môže byť poskytnutá po posúdení zdravotnej spôsobilosti poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti. Toto posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia najmä s ohľadom na možnosť opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu.

Rekvalifikácia sa neposkytuje, ak je poškodený poberateľom starobného dôchodku.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Posúdenie zdravotného stavu

Zdravotnú spôsobilosť poškodeného absolvovať rekvalifikáciu posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (viac v časti Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia).   

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Dôležité informácie

Rekvalifikáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa vo vzdelávacom zariadení. Na jej zabezpečenie uzatvára Sociálna poisťovňa s týmto zariadením písomnú dohodu, ktorá obsahuje najmä zameranie, rozsah a sumu nákladov spojených s poskytovaním rekvalifikácie. Náklady spojené s rekvalifikáciou uhrádza Sociálna poisťovňa. Ich súčasťou sú aj výdavky na stravovanie, ubytovanie a cestovné výdavky.

S rekvalifikáciou ako vecnou dávkou súvisí aj peňažná dávka – rekvalifikačné, ktoré finančne zabezpečuje poškodeného počas absolvovania rekvalifikácie.

Rekvalifikáciu možno prerušiť z vážnych dôvodov poškodeného na základe jeho písomnej žiadosti.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Upozornenia

Z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania sa rekvalifikácia môže poskytovať v rozsahu najviac šiestich mesiacov. V odôvodnených prípadoch, ak možno predpokladať, že poškodený získa pracovnú schopnosť na výkon jeho doterajšej činnosti alebo inej vhodnej činnosti poškodeného po uplynutí šiestich mesiacov, rekvalifikácia sa môže poskytnúť aj po uplynutí tohto obdobia, najviac v rozsahu ďalších šiestich mesiacov.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

(§ 16, § 17, § 83, § 97 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách)