Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Rekvalifikačné

Definícia / účel dávky

Rekvalifikačné je peňažná dávka poskytovaná z úrazového poistenia a súvisí s rekvalifikáciou ako vecnou dávkou úrazového poistenia. Úlohou tejto dávky je finančne zabezpečiť poškodeného počas absolvovania rekvalifikácie.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Nárok na rekvalifikačné má poškodený, ktorému sa poskytuje rekvalifikácia.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Nárok na rekvalifikačné a na jeho výplatu vyplýva zo zákona na základe vydania rozhodnutia, ktorým sa priznáva rekvalifikácia, a preto poškodený žiadosť o rekvalifikačné nepodáva.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Podmienkou nároku na rekvalifikačné je poskytovanie rekvalifikácie.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky

Suma rekvalifikačného je 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Ak sa poberateľovi rekvalifikačného súčasne vypláca predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, suma rekvalifikačného sa určí ako rozdiel sumy rekvalifikačného a sumy predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku pripadajúcej na jeden deň.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výplata dávky

Rekvalifikačné sa vypláca mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.
Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na rekvalifikačné, môže sa vyplácať preddavkovo.  


Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Poskytovanie dávky

Rekvalifikačné sa poskytuje za dni trvania rekvalifikácie okrem dní,

  1. v ktorých sa poškodený nezúčastnil na rekvalifikácii bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou alebo v ktorých maril priebeh pracovnej rehabilitácie,

  2. za ktoré mal poškodený nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na nemocenské a úrazový príplatok, alebo

  3. počas ktorých bola rekvalifikácia prerušená.   

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

(§ 98, § 116 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti)