Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Rozhodnutie č. A3 zo 17. decembra 2009 o sčítaní neprerušených dôb vyslania

SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU
SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

ROZHODNUTIE č. A3
zo 17. decembra 2009

o sčítaní neprerušených dôb vyslania dosiahnutých podľa nariadení č. 1408/71 a 883/2004
(Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom)

SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA,

so zreteľom na článok 72 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, na základe ktorého je správna komisia zodpovedná za riešenie všetkých správnych otázok alebo otázok výkladu vyplývajúcich z ustanovení nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009,

  • so zreteľom na článok 12 nariadenia (ES) č. 883/2004,
  • so zreteľom na články 5 a 14 až 21 nariadenia (ES) č. 987/2009,

keďže:

(1) Na účely tohto rozhodnutia „vyslanie“ znamená akúkoľvek dobu, ktorú dosiahli zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné osoby a počas ktorej osoba vykonáva svoju činnosť v inom členskom štáte ako v príslušnom členskom štáte v súlade s ustanoveniami článku 14 ods. 1, článku 14a ods. 1, článku 14b ods. 1 alebo článku 14b ods. 2 nariadenia č. 1408/71 a článku 12 ods. 1 alebo článku 12 ods. 2 nariadenia č. 883/2004.

(2) Cieľom ustanovení článku 12 nariadenia (ES) č. 883/2004, v ktorých sa stanovuje výnimka zo všeobecného pravidla stanoveného v článku 11 ods. 3 písm. a) uvedeného nariadenia, je najmä uľahčiť slobodu poskytovania služieb v prospech zamestnávateľov, ktorí vysielajú pracovníkov do iných členských štátov, než v ktorých sú usadení, ako aj voľný pohyb pracovníkov smerom do iných členských štátov. Cieľom týchto ustanovení je aj prekonať prekážky, ktoré by mohli brániť voľnému pohybu pracovníkov, a podporiť vzájomné hospodárske prenikanie, pričom sa predíde administratívnym komplikáciám, najmä pokiaľ ide o pracovníkov a podniky.

(3) Rozhodujúcimi podmienkami pri uplatňovaní článku 12 ods. 1 uvedeného nariadenia sú existencia priameho vzťahu medzi zamestnávateľom a pracovníkom, ktorého zamestnáva, a existencia väzieb medzi zamestnávateľom a členským štátom, v ktorom je usadený. Rozhodujúcou podmienkou pri uplatňovaní článku 12 ods. 2 uvedeného nariadenia je zvyčajné vykonávanie v zásade podobnej činnosti v členskom štáte, v ktorom je osoba usadená.

(4) Podľa nariadenia č. 1408/71 očakávané trvanie vyslania nesmie presiahnuť 12 mesiacov, s predĺžením v prípade nepredvídateľných okolností až o ďalších 12 mesiacov. Podľa nariadenia č. 883/2004 očakávané trvanie vyslania nesmie celkovo presiahnuť 24 mesiacov.

(5) Akékoľvek predĺženie neprerušenej doby vyslania nad rámec maximálneho trvania ustanoveného v nariadeniach si vyžaduje dohodu podľa článku 17 nariadenia č. 1408/71 alebo článku 16 nariadenia č. 883/2004.

(6) Nariadenie č. 883/2004 neobsahuje žiadne explicitné prechodné ustanovenie o sčítaní dôb vyslania dosiahnutých podľa nariadení č. 1408/71 a 883/2004. Úmyslom zákonodarcu bolo predĺžiť maximálne možnú očakávanú dobu vyslania z 12 mesiacov až na 24 mesiacov. Postupy a iné podmienky vyslania sa v podstatnej miere nezmenili.

(7) Vzhľadom na právnu kontinuitu medzi starým a novým nariadením a s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel vyslania počas prechodného obdobia medzi nariadeniami č. 1408/71 a 883/2004,

konajúc v súlade s podmienkami stanovenými v článku 71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004,

ROZHODLA TAKTO:

1. Pri výpočte neprerušenej doby vyslania v rámci uplatňovania nariadenia č. 883/2004 sa berú do úvahy všetky doby vyslania dosiahnuté podľa nariadenia č. 1408/71, takže celková doba neprerušeného vyslania dosiahnutá v rámci uplatňovania oboch nariadení nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

2. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 987/2009.

                                                                                                                                                  predsedníčka správnej komisie
                                                                                                                                                                      Lena MALMBERG