Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Rozhodnutie č. H1 z 12. júna 2009 o prechode nariadení


Rozhodnutie č. H1 z 12. júna 2009 o rámci pre prechod od nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 (pdf)
na nariadenia Európskeho parlamentu a Rdy (ES) č. 883/2004 a (ES) č.997/2009 a o uplatňovaní rozhodnutí a odporúčaní Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

(Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom)
(2010/C 106/05)