Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Rozhodnutie č. S5 z 2. októbra 2009 o výklade pojmu vecné dávky


Rozhodnutie č. S5 z 2. októbra 2009 o výklade pojmu „vecné dávky“ (pdf) definovaného v článku 1 písm. va) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 v prípade choroby alebo materstva podľa článkov 17, 19, 20, 22, článku 24 ods. 1, článkov 25, 26, článku 27 ods. 1, 3, 4 a 5, článkov 28, 34 a článku 36 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 a o výpočte súm, ktoré sa majú nahradiť podľa článkov 62, 63 a 64 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009

(Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom)
(2010/C 106/18)