Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sirotský dôchodok

Definícia / účel dávky

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Podmienky nároku

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý

 • ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok alebo
 • ku dňu smrti nepoberal niektorý z týchto dôchodkov, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok, alebo
 • ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od právnej úpravy platnej pred 1. januárom 2004, od 1. januára 2004 môže vzniknúť dieťaťu nárok na sirotský dôchodok po každom z rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa môže mať nárok na dva sirotské dôchodky.

Nárok na sirotský dôchodok vzniká dňom smrti rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa za mŕtveho.

Nárok na sirotský dôchodok nevznikne nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi alebo jeho manželovi.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Uplatnenie nároku

Konanie o priznanie sirotského dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (ďalej len „žiadateľ“), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Dieťa, ktoré dosiahlo 15 rokov veku a je spôsobilé na právne úkony, si uplatňuje nárok na sirotský dôchodok vo vlastnom mene. Za sirotu mladšiu ako 15 rokov, resp. za sirotu, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, nárok na sirotský dôchodok uplatňuje zákonný zástupca.


Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na sirotský dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.


Za deň uplatnenia nároku na sirotský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.


Žiadosť o priznanie sirotského dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.


Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.


Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu.


Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

 

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa a poistenca, po ktorom sa uplatňuje nárok, obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o sirotský dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).


Na spísanie žiadosti o priznanie sirotského dôchodku sú potrebné nasledovné doklady:

 • rodný list siroty

 • úmrtný list rodiča

 • doklad o ukončení vzdelania zomretého rodiča (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou

 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na ktorého základe bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA RODIČOVI)

 • doklad preukazujúci nezaopatrenosť osiroteného dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku a zo zdravotných dôvodov sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť posudok posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky o tom, že dieťa sa pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia pobočky, resp. posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky, že dieťa pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť). 

Ak žiadateľ o sirotský dôchodok študuje na strednej škole alebo vysokej škole v Slovenskej republike, a táto škola poskytuje údaje o študentoch do informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, od 1. septembra 2019 nemusí predkladať potvrdenia o návšteve školy. V žiadosti uvedie len názov a adresu školy, na ktorej študuje. Avšak v záujme čo najrýchlejšieho rozhodnutia o nároku na sirotský dôchodok a jeho výplate odporúčame k žiadosti priložiť potvrdenie o návšteve školy, z ktorého bude zrejmé, že študuje, ako aj predpokladaný dátum ukončenia jeho štúdia.

Ak žiadateľ o sirotský dôchodok študuje v zahraničí, splnenie podmienky sústavnej prípravy na povolanie sa posudzuje na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní. K žiadosti o priznanie sirotského dôchodku je preto potrebné predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní vydaného na základe požiadavky siroty (v prílohe je potrebné zaslať originál potvrdenia o štúdiu a jeho úradný preklad) zaslanej na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní sídli na ulici Dostojevského rad 7 v budove Malej scény, na druhom poschodí (poštová adresa sa odlišuje od adresy sídla).

 

Ak žiadateľ o sirotský dôchodok navštevuje vysokú školu v členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva alebo vo Švajčiarskej konfederácii a ak sa táto vysoká škola nachádza v zozname uznaných vysokých škôl uverejnenom na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (https://www.minedu.sk/posudenie-studia-v-zahranici-pre-zdravotne-poistovne-socialnu-poistovnu-zamestnavatelov-a-i/), nie je potrebné žiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní o posúdenie daného štúdia. Štúdium je možné považovať za rovnocenné štúdiu na vysokej škole v Slovenskej republike.

Bližšie informácie o tom, akým spôsobom požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní o posúdenie štúdia v zahraničí, možno nájsť na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, konkrétne na https://www.minedu.sk/posudenie-studia-v-zahranici-pre-zdravotne-poistovne-socialnu-poistovnu-zamestnavatelov-a-i/.

 

Aby nárok na sirotský dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.


K žiadosti o sirotský dôchodok sú potrebné najmä tieto doklady týkajúce sa zomretého rodiča:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach
  • evidencie v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001
  • poberania podpory v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003
 •  hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie
 •  potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení

Okrem už uvedených dokladov sú potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.


Ak rodič žiadateľa o sirotský dôchodok dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003, k žiadosti o dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roka, v ktorom dôchodkový vek dosiahol.


Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy (z iných príjmov), k žiadosti je potrebné príslušné uznesenie (resp. nariadenie alebo príkaz) a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok.


K žiadosti o sirotský dôchodok po poberateľovi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku je potrebné potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.


Ak rodič žiadateľa získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu, alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby rodič splnil, resp. nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.


Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

 

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a ktorý nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia.

Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.


Upozornenie!


Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. do ôsmich dní Sociálnej poisťovni písomne oznámiť každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok. Uvedené zmeny môže oznámiť aj elektronicky, avšak len s použitím zaručeného elektronického podpisu alebo elektronickej schránky zriadenej podľa zákona o e-Governmente.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Suma dôchodku

Suma sirotského dôchodku je 40 % (uvedená sadzba platí od 1. augusta 2006, v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 to bolo 30 %)

 • starobného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa
 • invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa
 • predčasného starobného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi

Suma sirotského dôchodku po zomretom rodičovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dňa jeho smrti, ak k úmrtiu došlo pred dovŕšením dôchodkového veku, je 40 % predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal zomretý nárok v deň smrti. Suma predčasného starobného dôchodku sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu, sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšenia podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, za ktoré sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku naň, zomrel v deň dovŕšenia dôchodkového veku alebo neskôr, suma sirotského dôchodku je 40 % zo sumy starobného dôchodku, ktorý sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšenia podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (s výnimkou zvýšení za kalendárne roky, v ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal). Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, za ktoré sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Ak k úmrtiu rodiča došlo pred 1. januárom 2013 a zomretý mal priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do dňa jeho smrti, môže sirota požiadať o nový výpočet sirotského dôchodku. Suma sirotského dôchodku bude 40 % zo sumy predčasného starobného dôchodku (resp. starobného dôchodku), ktorá sa určí rovnakým spôsobom ako v prípadoch, ak k úmrtiu rodiča došlo po 31. decembri 2012.

 

Nárok na výplatu sirotského dôchodku v novej sume po rodičovi, ktorý zomrel pred 1. januárom 2013, vzniká odo dňa podania žiadosti o nový výpočet sirotského dôchodku, najskôr však od 1. januára 2013. O novej sume sirotského dôchodku sa rozhodne do 90 dní od začatia konania.

Ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa splnil podmienky nároku na dva dôchodky, sirotský dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poistenec, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zomrel 4. januára 2021. K tomuto dňu získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto jeho synovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, vznikol nárok na sirotský dôchodok od 4. januára 2021.

Ku dňu smrti získal zomretý rodič 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, kedy by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261).

Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eur.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý rodič nárok od 4. januára 2021, sa určí nasledovne: 0,9616 x 41,3261 x 14,2107 = 564,80 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor). Suma sirotského dôchodku predstavuje 40 % tejto sumy: 40 % x 564,80 = 226,00 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Ak po uvedenom poistencovi vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mal nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži. (Pozri časť Ďalšie informácie).

Suma sirotského dôchodku sa následne (podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2021 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy sirotského dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020, to znamená najmenej o 2,80 eur mesačne. Sirotský dôchodok je zvýšený o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo je o 5,90 eur mesačne na 231,90 eur mesačne, pretože táto suma je vyššia ako pevná suma zvýšenia 2,80 eur mesačne.

 

Príklad č. 2

Poistenec zomrel 4. januára 2021. Pretože bol poberateľom predčasného starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol jeho dcére, ktorá je nezaopatreným dieťaťom, nárok na sirotský dôchodok.

Ku dňu smrti poberal zomretý rodič predčasný starobný dôchodok v sume 481,20 eur mesačne.

Suma sirotského dôchodku predstavuje 40 % uvedenej sumy: 40 % x 481,20 = 192,50 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku nezvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia (podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), keďže suma sirotského dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného predčasného starobného dôchodku zomretého poistenca.

Ak po uvedenom poistencovi vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mal nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.  


Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Súbeh nárokov na výplatu

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

 1. Sirota, ktorej sa priznáva sirotský dôchodok, už poberá invalidný dôchodok
  • v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
  • nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy sirotský dôchodok.
 2. Sirota, ktorej sa priznáva sirotský dôchodok, už poberá invalidný dôchodok, vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, prípadne aj ďalší sirotský dôchodok
  • v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok,
  •  ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotské dôchodky.
 3. Sirota, ktorej sa priznáva sirotský dôchodok, už poberá vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, prípadne aj ďalší sirotský dôchodok
  • v plnej sume sa vypláca iba vyšší alebo najvyšší dôchodok,
  • ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca dôchodok, ktorý si sirota zvolí.
 4. Sirota, ktorej sa priznáva sirotský dôchodok, už poberá sirotský dôchodok po druhom rodičovi
  • oba sirotské dôchodky sa vyplácajú v plnej sume.

Súbeh nárokov na výplatu sirotského dôchodku a invalidného dôchodku nevznikne, ak je sirota poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Takáto sirota nemá nárok na sirotský dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, pretože sa nepovažuje na účely dôchodkového poistenia za nezaopatrené dieťa.  

Vaša otázka Zobraziť formulár
 

Poukazovanie dôchodku 

Sirotský dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch.

Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa.

Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa sirotský dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Za istých podmienok možno sirotský dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak  sú splnené podmienky nároku na sirotský dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní sirotského dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Sirotský dôchodok sa môže poukazovať

 • na účet príjemcu dôchodkovej dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
 • v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
 • na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnom dokumente.   

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Premlčanie nároku na výplatu

Nárok na výplatu sirotského dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý sirotský dôchodok alebo jeho časť patrili.

Uvedená lehota neplynie počas konania o sirotský dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Posúdenie zdravotného stavu

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa a chorobu a stav nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť na účely sirotského dôchodku, posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia v rámci výkonu lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia.

Vaša otázka Zobraziť formulár

Zánik nároku na dôchodok a jeho výplatu

Nárok na výplatu sirotského dôchodku zanikne, hoci samotný nárok na sirotský dôchodok trvá,

 • dňom, ktorým dieťa mladšie ako 26 ročné prestalo byť nezaopatreným dieťaťom,
 • osvojením nezaopatreného dieťaťa. Zrušením tohto osvojenia vznikne nárok na výplatu dôchodku znovu.

Nárok na výplatu sirotského dôchodku sa obnoví odo dňa, od ktorého dieťa mladšie ako 26 ročné znovu začalo byť nezaopatreným dieťaťom.

Nárok na sirotský dôchodok zaniká

 • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého nezaopatrené dieťa úmyselne spôsobilo smrť rodiča alebo osvojiteľa,
 • dňom, ktorým dieťa dovŕši 26 rokov veku.

Nárok na sirotský dôchodok nezaniká uplynutím času.

Nárok na sirotský dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na sirotský dôchodok a podmienky nároku na výplatu sirotského dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Prechod nároku na dôchodok po úmrtí jeho poberateľa

Ak sirota splnila podmienky nároku na sirotský dôchodok, uplatnila si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrela, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jej smrti postupne na

 • manžela (manželku)
 • deti a
 • rodičov,
a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol sirotský dôchodok pred smrťou siroty priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

 • manželovi (manželke)
 • deťom a
 • rodičom,
a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zahraničie a EÚ

Ak rodič (osvojiteľ) nezaopatreného dieťaťa nebol poberateľom niektorého druhu dôchodku, je potrebné skúmať, či mu vznikol nárok na starobný dôchodok alebo či získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok.

Ak zomretý rodič (osvojiteľ) nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky).

Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak zomretý rodič (osvojiteľ) získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Nevzťahuje sa to však na situácie, ak sa podľa právnych predpisov Slovenskej republiky podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia považuje za splnenú alebo ak sa na vznik nároku na dôchodok vyžaduje menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.

Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne zomretému rodičovi (osvojiteľovi) nárok na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, jeho dôchodok sa určí v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a z tejto sumy sa potom určí suma sirotského dôchodku.

Pozrieť aj: Dôchodkové poistenie v zahraničí a v EÚ  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Ďalšie informácie

Obmedzenie úhrnnej sumy pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi

Ak vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi (napríklad vznikne nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a viac sirotských dôchodkov, alebo vznikne nárok na viac ako dva sirotské dôchodky), platí, že úhrn súm týchto pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok. Ak ich úhrnná suma presahuje sumu dôchodku zomretého poistenca, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Ak nárok na niektorý z priznaných pozostalostných dôchodkov zanikne alebo opätovne vznikne (teda zmení sa počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi), sumy pozostalostných dôchodkov sa znovu pomerne upravia (z dôvodu zániku niektorého z pozostalostných dôchodkov sa zvýšia, z dôvodu opätovného vzniku nároku na výplatu sirotského dôchodku sa znížia).

Informácie o dôchodkoch:
0800 123 123
dochodky@socpoist.sk
osobne na pobočkách SP
www.socpoist.sk

Upozornenie

Každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok je potrebné do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

 

(§ 76 a 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.)