Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa a II. pilier

Informácia pre fyzické osoby o podmienkach vstupu do II. piliera

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení je dobrovoľná. Do II. dôchodkového piliera môže vstúpiť každá fyzická osoba, ktorej už niekedy vzniklo dôchodkové poistenie (napr. ako zamestnancovi) a nedovŕšila 35 rokov veku. Fyzická osoba, ktorá má záujem, stať sa sporiteľom, uzatvorí s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností (DSS) zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, na základe ktorej jej vznikne účasť na starobnom dôchodkovom sporení. 

 

Sociálna poisťovňa je zriaďovateľom a správcom Centrálneho informačného ponukového systému

 • Informácie pre sporiteľa o Centrálnom informačnom ponukovom systéme a o výplate dôchodkov zo systému starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) sa nachádzajú v časti elektronické služby, pod názvom Centrálny informačný ponukový systém 

Sociálna poisťovňa vedie register zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení:

 • akceptácia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (zmluva)

 • akceptácia prestupovej zmluvy

 • vydávanie akceptačného listu, ktorý je podmienkou pre zápis prestupovej zmluvy do registra zmlúv (ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia a ak odo dňa posledného prestupu do DSS, z ktorej sporiteľ prestupuje, neuplynul najmenej jeden rok, vydá Sociálna poisťovňa akceptačný list za poplatok vo výške 16 eur, v ostatných prípadoch je vydanie akceptačného listu bezplatné),

 • elektronické oznamovanie DSS akceptácie/neakceptácie zmluvy do registra zmlúv, v prípade neakceptácie zmluvy s uvedením dôvodu neakceptácie

 • výmaz zmluvy na základe rozhodnutia súdu

 • výmaz zmluvy z dôvodu neoprávneného akceptovania zmluvy

 • zánik zmluvy na základe úmrtia sporiteľa

 • zánik právneho postavenia sporiteľa, ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie a súhlasí s týmto prevodom

 • elektronické oznamovanie DSS o výmaze, resp. zániku zmluvy

Sociálna poisťovňa vypočítava a postupuje povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (príspevky) na individuálne účty sporiteľov vedené v rámci príslušných fondov v DSS:

 • mesačne z vymeriavacieho základu zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby

 • mesačne z vymeriavacieho základu, z ktorého Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľa úrazovej renty a z ktorého štát platí príspevky za poistenca štátu

 • 5,50 % z vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie – uvedená sadzba je platná do 31. decembra 2022 (v roku 2021 bola 5,25 %, do roku 2024 sa bude sadzba príspevkov postupne zvyšovať o 0,25 % ročne, v roku 2024 a nasledujúcich rokoch bude sadzba príspevkov 6 % z vymeriavacieho základu)

 • do 10 dní od priradenia platby príspevkov sporiteľovi, najneskôr do 60 dní od ich pripísania na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, najskôr však odo dňa splatnosti týchto príspevkov

 • zo základného fondu garančného poistenia za zamestnanca v prípade neuhradenia poistného a príspevkov zamestnávateľom

 • penále v prípade oneskoreného postúpenia príspevku

Sociálna poisťovňa ďalej vykonáva:

 • zúčtovanie príspevkov medzi Sociálnou poisťovňou a DSS (zápočet neoprávnene postúpených príspevkov s príspevkami, ktoré má Sociálna poisťovňa postúpiť)

 • vyžiadanie príspevkov postúpených bez právneho dôvodu od DSS z dôvodu výmazu zmluvy na základe rozhodnutia súdu, neoprávneného akceptovania zmluvy, dovŕšenia 53 rokov veku sporiteľa, úmrtia sporiteľa a zániku právneho postavenia sporiteľa, ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie a súhlasí s týmto prevodom, prešetrenie oprávnenosti postúpenia príspevkov zomretému sporiteľovi za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a zasielanie oznámenia pre DSS (vyžiadanie vrátenia príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, oznámenie o postúpení príspevkov alebo oznámenie o neevidencii príspevkov postúpených bez právneho dôvodu)

 • zasielanie informačných listov prvopoistencom o možnosti uzatvoriť zmluvu

 • spracovanie žiadostí o starobný dôchodok, resp. predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia

 • prostredníctvom automatizovaného systému CIPS spracovanie ponúk starobných dôchodkov od životných poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností prostredníctvom automatizovaného systému CIPS

 • vyhotovenie a zasielanie ponukových listov s ponukami dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia sporiteľom