Page title

Ako požiadať o nemocenské pri karanténe alebo izolácii

Ako požiadať o nemocenské pri karanténe alebo izolácii

Aby poistenec v karanténe získal dávku zo Sociálnej poisťovne, musí postupovať nasledovne (od 1. 12. 2021):

1

Poistenec, na ktorého sa vzťahuje karanténa kontaktuje ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom)

ktorý mu vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie bez fyzického vyšetrenia, čiže „na diaľku“. Lekár zašle potvrdenie Sociálnej poisťovni (rovnaký postup platí pre zamestnanca, SZČO i dobrovoľne poistenú osobu). V prípade, ak tak určí lekár, dostaví sa osobne do jeho ambulancie.

(Ide o poistenca na ktorého sa vzťahuje karanténa v súlade s aktuálnym nariadením Úradu verejného zdravotníctva, resp. regionálneho úradu verejného zdravotníctva.)

2

Poistenec, ktorému lekár vystavil dočasnú pracovná neschopnosť „na diaľku“, vyplní a odošle elektronický formulár

ktorým si uplatní nárok na výplatu nemocenského pre karanténu alebo izoláciu.

3

Na uplatnenie nároku na nemocenské pri karanténnom opatrení/izolácii poistenec postupuje nasledovne:

  • ak poistenec využíva občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na portáli www.slovensko.sk (Žiadosť o nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie),
  • ak poistenec nemá občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na Portáli eFormulárov Sociálnej poisťovne tu: Žiadosť o nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie.

(Pre nevyhnutné prípady zostáva v platnosti aj pdf formulár zverejnený tu: Žiadosť o nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie. Upozorňujeme, že pdf formulár si treba najprv uložiť do svojho PC, vyplniť, po vyplnení uložiť, skontrolovať uložené údaje a následne zaslať ako prílohu emailu miestne príslušnej pobočke: Emailové adresy pobočiek).

Ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca vznikla od 1.12.2021 a neskôr, zamestnanec zasielala Sociálnej poisťovni elektronický formulár v prípade:

  • ak mu dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní (nárok na nemocenské vzniká až od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti),
  • ak mu pracovnoprávny vzťah skončil, počas prvých 10 dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, (nárok na nemocenské vzniká odo dňa nasledujúceho po skončení pracovnoprávneho vzťahu).
4

Zamestnanec by mal bezodkladne kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe alebo v izolácii

Nárok na náhradu príjmu si zamestnanec pri dočasnej pracovnej neschopnosti so vznikom od 1.12.2021 a neskôr uplatní tým, že oznámi zamestnávateľovi, že je dočasne práceneschopný z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie.

5

Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o nemocenské pri karanténe alebo izolácii spáruje žiadosť poistenca s potvrdením lekára

a vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku.

6

Ak je dočasná pracovná neschopnosť uznaná pri osobnej návšteve lekára

(a karanténa/izolácia nesúvisí s covid-19), nárok na nemocenské si poistenec uplatňuje štandardným spôsobom.

Postup nájde tu: Ako požiadať o nemocenské

Text

 

Ak sa zaujímate o štandardné nemocenské, informácie nájdete v časti: Ako požiadať o nemocenské.