Page title

Kedy máte nárok na pandemické ošetrovné (OČR)

Kedy máte nárok na pandemické ošetrovné (OČR)

Text

V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič už nemôže (od septembra 2020) svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, keďže by tým porušil školský zákon. (Režim prerušenia vyučovania v triedach škôl, t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, upravujú rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľov, prípadne riaditeľov zariadení.)

Nárok na pandemické OČR preto majú iba tí poistenci, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých škola alebo trieda bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (minister, zriaďovateľ, riaditeľ školy, hygienik). Ak však poistenec ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, naďalej má nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti je aktuálne aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Podľa zákona o sociálnom poistení má poistenec, ktorý poskytuje starostlivosť dieťaťu nárok na ošetrovné iba v prípade, ak je materská škola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Ošetrovné nie je možné poberať vtedy, ak sa rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy alebo školy iba pre obavy z koronavírusu.