Page title

Prihlasovanie do eSlužieb – otázky a odpovede

Text

VIDEO NÁVOD: Prihlásenie mobilom a heslom do eSlužieb Sociálnej poisťovne

Text

Klienti sa do eSlužieb prihlasujú elektronicky. Vyberte si jednu z možností:

  • prihlasovanie pomocou mena, hesla a aplikácie,
  • prihlasovanie pomocou elektronického občianskeho preukazu.

Prihlásenie pomocou mena, hesla a aplikácie je pre klientov komfortné a bezpečné. Profil v eSlužbách si môžete spravovať sami. Jednoducho si môžete zmeniť heslo alebo aktivovať nové v prípade zabudnutia. Nemusíte preto navštevovať pobočku Sociálnej poisťovne. 

Bezpečný prístup a spravovanie svojho profilu v eSlužbách majú k dispozícii aj klienti, ktorí sa prihlasujú pomocou elektronického občianskeho preukazu. 

Sociálna poisťovňa k prechodu na nové prihlasovanie do eSlužieb (v čase ukončenia používania Grid kariet v roku 2022) pripravila pre klientov najčastejšie otázky a odpovede.

 

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Prečo Sociálna poisťovňa prichádza s novým spôsobom prihlásenia do eSlužieb?

Kľúčovým dôvodom je bezpečnosť. Sociálna poisťovňa je povinná zabezpečiť adekvátnu ochranu osobných údajov vás – klientov, ktorá spĺňa súčasné štandardy. A Grid karta už takýmto štandardom nezodpovedá. Sociálna poisťovňa takto vychádza v ústrety aj požiadavkám na širšiu elektronizáciu služieb, ktorá je nevyhnutná a musíme s ňou počítať aj v budúcnosti. Ako klient budete mať naďalej dve možnosti pre prihlásenie do eSlužieb: pomocou mena, hesla a aplikácie alebo pomocou elektronického občianskeho preukazu. Oba tieto spôsoby garantujú, že sa prihlásite bezpečným spôsobom. Sú to zároveň moderné a rýchle spôsoby prihlásenia, ktoré vám po ich aktivovaní uľahčia prístup do eSlužieb a kontrolu nad ním.

2. Ako sa mi zmení elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou cez eSlužby?

Komunikácia so Sociálnou poisťovňou sa vám nijako nezmení. Zmení sa len to, že sa už nebudete prihlasovať pomocou Grid karty. Nemusíte sa už obávať, že ju stratíte alebo že niekto nepovolaný zneužije údaje z nej a získa prístup k vašim klientom, resp. ku klientom Sociálnej poisťovne (ak ste účtovníčka a máte splnomocnenie od zamestnávateľov vykonávať za nich povinnosti voči SP.). Okrem toho po aktivovaní nového prístupu a prihlásení budete môcť jednoducho odosielať dokumenty za všetkých zamestnávateľov, ktorých máte priradených k vášmu účtu, a to bez ďalšieho overovania kódov cez Grid kartu. Čiže táto zmena je zmenou k modernejšiemu, rýchlejšiemu a bezpečnejšiemu prístupu, ale aj lepšej práci s e-Službami.

Nový prístup si aktivujete pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo budete využívať doterajšiu možnosť prihlasovania pomocou elektronického občianskeho preukazu. Po aktivovaní niektorého z týchto prihlásení si klient môže spravovať svoj profil sám. Môže si zmeniť heslo v záujme ochrany pred zneužitím alebo si ho obnoviť, ak ho zabudne.

3. Môžete mi poskytnúť stručné informácie, ako si aktivovať nový prístup s menom, heslom a aplikáciou?

Aktuálne informácie pozri v časti : Ako požiadať o prístup k eSlužbám

4. Ako treba postupovať, ak chceme prejsť z Grid karty na nový spôsob prihlasovania, ak sme účtovná spoločnosť, ktorá plní povinnosti voči SP za 100 firiem?

Vami zvolený postup mal nižšiu mieru bezpečnosti a nebol ani v súlade s podmienkami dohody o využívaní elektronických služieb. Aj pri aktivovaní nového prístupu (s menom, heslom a aplikáciou) platí, že každý prístup je viazaný na fyzickú osobu, aby sa zabezpečila ochrana osobných údajov všetkých klientov. To znamená, že aj v prípade vašej firmy je potrebné, aby si účtovníčky, ktoré chcú do eSlužieb vstupovať a pracovať s nimi, vybavili vlastný prístup. Každá z účtovníčok potom môže mať prístup aj pre rovnakých 100 firiem (rozdelenie práce medzi účtovníčkami je vašou internou záležitosťou). Prístup si zriadia jednoducho v pobočke Sociálnej poisťovne. Každá k tomu potrebuje splnomocnenie pre elektronické odosielanie dokumentov do Sociálnej poisťovne od firiem, ktoré im ho vystavia. Predpokladom je, že zamestnávateľ má so Sociálnou poisťovňou uzatvorenú dohodu o používaní elektronických služieb. Ide o podobné podmienky prístupu, aké využívate pri plnení povinností voči finančnej správe.

5. Zostanú mi ako účtovníčke pri prechode z prihlasovania pomocou Grid karty na nový spôsob prihlásenia do eSlužieb prístupy za firmy, zamestnávateľov ako doteraz? Čo ak mi nejaká firma pribudne?

Áno, prístupy za viacerých zamestnávateľov, ktoré ste mali doteraz, vám zostanú. Ako spomíname vyššie, firmy (zamestnávatelia) vás poverujú elektronickým zasielaním dokumentov do Sociálnej poisťovne prostredníctvom splnomocnenia za predpokladu, že zamestnávatelia majú uzavreté dohody so Sociálnou poisťovňou. V prípade, že vás chce poveriť touto činnosťou ďalšia firma, je potrebné, aby s vaším súhlasom doručila splnomocnenie do pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá vám zriadila prístup do eSlužieb. Sociálna poisťovňa priradí firmu (zamestnávateľa) v eSlužbách pod váš prístup (ako fyzickej osoby). Čiže po prihlásení budete ďalej spravovať všetky firmy (zamestnávateľov) ako doteraz.

6. Ako je to so splnomocnením pre elektronické zasielanie dokumentov? Čo má obsahovať a ako ho treba doručiť?

Sociálna poisťovňa akceptuje splnomocnenie od firmy (zamestnávateľa), ktorá poverí ďalšie osoby (účtovníčky, účtovníkov) plnením ich povinností voči Sociálnej poisťovni. Je potrebné, aby splnomocnenie obsahovalo identifikačné údaje:

  • kto splnomocňuje (splnomocniteľ): názov, IČO, variabilný symbol, meno/priezvisko splnomocniteľa,
  • koho splnomocňuje (splnomocnenec): rodné číslo, prihlasovacie meno (SSN),
  • druh služby, ktorej sa splnomocnenie týka (registračné listy, mesačné výkazy, ELDP, SZČO – Saldokonto).

Zamestnávateľ môže žiadať o vybavenie a doručiť splnomocnenie:

  • zaslaním požiadavky elektronickou poštou cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk(nie je potrebné dodatočné overenie podpisu žiadateľa),
  • osobnou návštevou konateľa firmy v pobočke Sociálnej poisťovne (nie je potrebné dodatočné overenie podpisu žiadateľa, pobočka overí údaje na mieste),
  • osobnou návštevou účtovníčky v pobočke (je potrebné, aby sa účtovníčka preukázala splnomocnením s úradne overeným podpisom štatutára zamestnávateľa),
  • písomne poštou (je potrebné zaslať overené splnomocnenie notárom alebo matrikou).

7. Čo ak som ako zamestnávateľ po rôznych zmenách stratil prehľad, ktoré osoby majú právo posielať elektronické dokumenty v mojom mene?

Sociálna poisťovňa na žiadosť zamestnávateľa oznámi informáciu kto a s akým prístupovým právom má aktuálne možnosť prezerať a posielať dokumenty v jeho mene cez eSlužby. Dôležité je, aby ste ako zamestnávateľ vždy požiadali Sociálnu poisťovňu o pridanie alebo odobratie prístupu. Inak Sociálna poisťovňa nemá informáciu o tom, kedy sa spolupráca zamestnávateľa s účtovníčkou začala alebo skončila.

8. Aký bude po novom postup pri registrácii nového zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni? Bude sa so Sociálnou poisťovňou uzatvárať dohoda o používaní elektronických služieb?

Nový zamestnávateľ sa bude do Sociálnej poisťovne registrovať rovnako ako doteraz, nič sa nemení. Ďalej bude uzatvárať aj dohodu o používaní elektronických služieb. Každý zamestnávateľ musí mať uzavretú takúto dohodu. Odporúčame mu, aby sa dobre oboznámil s podmienkami, ktoré sú súčasťou dohody a oboznámil s nimi aj účtovníčky (iné fyzické osoby) oprávnené vstupovať do eSlužieb Sociálnej poisťovne v jeho mene. Pri podpise dohody sa overia viaceré údaje. Až po podpise dohody a splnomocnenia na vstup do eSlužieb v jeho mene sa môže prvý raz prihlásiť do eSlužieb (menom, heslom a aplikáciou alebo elektronických občianskym preukazom – eID). Zamestnávateľ alebo splnomocnená osoba (napríklad účtovníčka) môžu dohodu podpísať osobne v pobočke Sociálnej poisťovne alebo zamestnávateľ zaslať cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) elektronicky.

9. Je potrebné najprv do SP doručiť Registračný list zamestnávateľa (osobne, poštou, resp. cez ústredný portál verejnej správy) a následne sa prostredníctvom aplikácie prihlásiť do eSlužieb?

Nový zamestnávateľ si tieto dve veci vybavuje súčasne – podpíše dohodu o používaní eSlužieb a súčasne vypíše a odovzdá aj registračný list zamestnávateľa. Urobí to priamo v pobočke Sociálnej poisťovne alebo dokumenty zašle cez ústredný portál verejnej správy elektronicky. Elektronickú cestu už využíva väčšina zamestnávateľov, ktorí takto zasielajú naraz oba tieto základné dokumenty. Touto cestou môže zamestnávateľ zároveň splnomocniť ďalšie osoby pre elektronické zasielanie dokumentov do Sociálnej poisťovne v jeho mene.

Ak bol zamestnávateľ už v minulosti v eSlužbách registrovaný a teraz je odhlásený a nepracuje s nimi, má to rovnako jednoduché. Opätovné prihlásenie si aktivuje rovno cez eSlužby (ak mu zostali prístupy a nepožiadal o ich odobratie).

10. Prečo pri novom prístupe do eSlužieb potrebujem ako účtovníčka využívať moju vlastnú e-mailovú adresu?

Klient (napr. účtovníčka, konateľ), ktorému sa zriadi účet a priradí služba (odvádzateľ poistného), predstavuje vás ako fyzickú osobu. Okrem služby odvádzateľ poistného môžete získať aj iné služby, napríklad Elektronický účet poistenca (EUP) a podobne. To už sú služby určené pre vás osobne, nie pre zamestnávateľa. Preto sa účet vytvára pre vás ako osobu a zadávajú sa v ňom vaše osobné údaje (mail a telefón). Nový prístup s menom, heslom, aplikáciou teda predpokladá, že klient využíva jedinečnú, vlastnú e-mailovú adresu, ku ktorej nemá prístup iná osoba (rovnako je to aj pri prihlasovaní s elektronickým občianskym preukazom, kde klient vždy využíva pre prihlásenie len svoj vlastný občiansky preukaz).

Mailová adresa je teda súčasťou overenia osoby pri bezpečnom prihlásení sa do eSlužieb. Nie je možné, aby išlo o spoločnú mailovú adresu, ktorú využívajú viaceré osoby. Rovnako ani svoj mobilný telefón neposkytujeme inej osobe pre prihlasovanie sa do eSlužieb (alebo do internet bankingu banky a pod). Ak tú istú mailovú adresu využíva viacero klientov, upozorní ich na to správa v eSlužbách.

 

Sociálna poisťovňa je pripravená zodpovedať aj ďalšie vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára pre eSlužby alebo telefónnych liniek +421 906 171 737, +421 2 3247 1737. Prístupy do eSlužieb zriaďujú pobočky Sociálnej poisťovne, na ktoré sa môžete obrátiť v praktických otázkach a vyriešiť si vašu konkrétnu situáciu.