Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Starobný dôchodok

Definícia / účel dávky

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý

 • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
 • dovŕšil dôchodkový vek.

Ak však poistenec dôchodkový vek dosiahol v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, na vznik nároku na starobný dôchodok stačí, ak získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

Ak poistenec dovŕšil dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a do tohto dátumu nezískal potrebnú dobu zamestnania, pozri nižšie.

Vylúčenie nároku na starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok nevznikne, aj keď poistenec dosiahol dôchodkový vek a získal 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ak ide o poistenca, ktorý:

 • síce pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok, ale dovtedy nesplnil podmienky nároku na tento dôchodok (nezískal potrebnú dobu zamestnania alebo nemal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky), ak nejde o nižšie uvedené situácie,
 • poberal predčasný starobný dôchodok (predčasný starobný dôchodok sa po dovŕšení dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok).


Nárok na starobný dôchodok, ak neboli splnené podmienky nároku pred 1. januárom 2004

1. Nesplnenie podmienky potrebnej doby zamestnania

Ak poistenec

 • dovŕšil pred 1. januárom 2004 vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a
 • podmienku potrebnej doby zamestnania splní s pripočítaním obdobia dôchodkového poistenia získaného po 31. decembri 2003 vo veku mladšom ako 62 rokov, vznikne mu nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003. Suma dôchodku sa v takomto prípade taktiež určí podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003.

Ak poistenec

 • dovŕšil pred 1. januárom 2004 vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a podmienku potrebnej doby zamestnania nesplnil do 31. decembra 2007, vznikne mu nárok na starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak
 • získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia a 
 • dovŕšil najmenej vek 62 rokov. Nárok na tento starobný dôchodok však môže vzniknúť najskôr 1. januára 2005. Suma starobného dôchodku sa určí podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Nesplnenie podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky

Ak poistencovi pred 1. januárom 2004 nevznikol nárok na dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, vznikne mu nárok na dôchodok 1. januára 2005. Suma dôchodku sa určí podľa právnych predpisov, podľa ktorých boli splnené ostatné podmienky nároku na dôchodok.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Dôchodkový vek

Nárok na dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku.

 

Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku

Od 1. januára 2017 sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. Dôchodkový vek poistencov narodených po 31. decembri 1954 sa v jednotlivých kalendárnych rokoch predĺži o počet dní, ktorý stanoví každoročne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v závislosti od dynamiky vývinu priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Dôchodkový vek na rok 2017 bol ustanovený opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 269/2016 Z. z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 a je 62 rokov a 76 dní.

Dôchodkový vek na rok 2018 bol ustanovený opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 227/2017 Z. z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 a je 62 rokov a 139 dní.

 

Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka:

 1. poistencov narodených do 31. decembra 1954,

 2. žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí a

 3. poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.

Od 1. januára 2004 do 31. decembra 2016 je dôchodkový vek 62 rokov jednotne u mužov aj žien. Dôchodkový vek 62 rokov sa začal uplatňovať

 • u mužov narodených v období počnúc rokom 1946 a

 • u žien narodených v období počnúc rokom 1953 (u niektorých žien aj neskôr, závisí to od počtu detí, ktoré žena vychovala).

   

Z pôvodného dôchodkového veku určeného zákonom č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, t. j. 60 rokov u mužov a 53 až 57 rokov u žien podľa počtu vychovaných detí, sa pri určení dôchodkového veku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vychádza

 • u mužov narodených v období rokov 1944 a 1945 a

 • u žien narodených v období rokov 1947 až 1961, ak majú znížený dôchodkový vek v závislosti od počtu vychovaných detí.

U uvedených mužov a žien sa však pôvodný dôchodkový vek (60, 57, 56, 55, 54, 53) predlžuje o stanovený počet kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, v ktorom kalendárnom roku dosiahnu pôvodný dôchodkový vek (u žien aj v závislosti od počtu vychovaných detí).

Pozri aj:

pdf TABUĽKA NA URČENIE DÔCHODKOVÉHO VEKU ŽIEN PODĽA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ (522 kB) (pdf)
TABUĽKA NA URČENIE DÔCHODKOVÉHO VEKU MUŽOV PODĽA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ (91 kB) (pdf)

Podľa právneho stavu platného do 31. decembra 2003 mala žena nárok na starobný dôchodok, ak bola zamestnaná najmenej 25 rokov a dosiahla vek aspoň:

a) 53 rokov, ak vychovala päť alebo viac detí,
b) 54 rokov, ak vychovala tri alebo štyri deti,
c) 55 rokov, ak vychovala dve deti,
d) 56 rokov, ak vychovala jedno dieťa, alebo
e) 57 rokov,
ak pre ňu nie sú výhodnejšie ustanovenia týkajúce sa zvýhodnených pracovných kategórií.

Pri posudzovaní výchovy dieťaťa sa prihliada na:

a) vlastné a osvojené dieťa,
b) dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, t. j. dieťa

prevzaté do tejto starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
– ktorého matka zomrela, a
– manžela, ktorému bolo zverené do výchovy rozhodnutím súdu,
– ktoré žena vychovala ako pestúnka v osobitných zariadeniach pestúnskej starostlivosti.

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa žena osobne stará alebo sa starala o dieťa

 • vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň počas desiatich rokov

 • počas piatich rokov, ak sa ujala jeho výchovy po dosiahnutí ôsmeho roku jeho veku 

Podmienka výchovy dieťaťa sa tiež považuje za splnenú, ak sa žena starala o dieťa

 • od jeho narodenia do úmrtia, ak dieťa zomrelo po dosiahnutí šiestich mesiacov veku,
 • aspoň posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Do obdobia starostlivosti sa započíta aj doba, počas ktorej sa žena nemohla o dieťa osobne starať, pretože bola chorá, alebo počas ktorej bolo dieťa zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti.

Okrem vyššie uvedených prípadov sa odlišne dôchodkový vek určuje aj u poistencov, ktorým sa priznávajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie. Dôchodkový vek týchto poistencov sa určuje naďalej podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Ide o vek v rozpätí 55 až 59 rokov v závislosti od toho, koľko rokov doby zamestnania získali výkonom zamestnania v I. pracovnej kategórii, I. kategórii funkcií alebo II. kategórii funkcií.

Dôchodkový vek 55 rokov veku podľa § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. má poistenec, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov, z toho najmenej:

 1. 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach,
 2. 15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach za splnenia podmienky, že bol z tohto zamestnania prevedený alebo uvoľnený v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných a organizačných opatrení, alebo preto, že natrvalo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť ďalej vykonávať doterajšiu prácu alebo ju nesmel vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície,
 3. 20 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach; v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom; v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu; v zamestnaniach členov posádok námorných lodí; v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach; v zamestnaniach kesonárov a potápačov; v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora.

Dôchodkový vek 58 rokov veku podľa § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. má poistenec, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov, z toho najmenej 20 rokov:

 1. v zamestnaniach vykonávaných s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity,
 2. v zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, na rádioaktívne nerasty a na nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec a na kremeň a kremenec na chemickotechnologické spracovanie alebo na spracovanie tavením,
 3. v zamestnaniach v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávaných v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, a v zamestnaniach sklárov dutého skla,
 4. v zamestnaniach v stokovej sieti v podzemných priestoroch.

Dôchodkový vek sa určuje podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov poistencovi, ktorý k 31. decembru 1999 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie a bol zamestnaný najmenej 25 rokov. Dôchodkový vek v týchto situáciách je:

 1. 56 rokov veku, ak bol poistenec zamestnaný

  1. najmenej 14 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, prípadne 9,5 roka v takom zamestnaní v uránových baniach alebo
  2. 19 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach; v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom; v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu; v zamestnaniach členov posádok námorných lodí; v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach; v zamestnaniach kesonárov a potápačov; v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora alebo
  3. 19 rokov v službe I. kategórie funkcií,

 2. 57 rokov veku, ak bol poistenec zamestnaný najmenej

  1. 13 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, prípadne deväť rokov v takom zamestnaní v uránových baniach alebo
  2. 18 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach; v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom; v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu; v zamestnaniach členov posádok námorných lodí; v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach; v zamestnaniach kesonárov a potápačov; v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora alebo
  3. 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,

 3. 58 rokov veku, ak bol poistenec zamestnaný najmenej
  1. 12 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, prípadne osem rokov v takom zamestnaní v uránových baniach alebo
  2. 16 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach; v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom; v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu; v zamestnaniach členov posádok námorných lodí; v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach; v zamestnaniach kesonárov a potápačov; v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora alebo
  3. 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií,

 4. 59 rokov veku, ak bol poistenec zamestnaný najmenej
  1. 11 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, prípadne 7,5 roka v takom zamestnaní v uránových baniach alebo
  2. 15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach; v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom; v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu; v zamestnaniach členov posádok námorných lodí; v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach; v zamestnaniach kesonárov a potápačov; v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora alebo
  3. 15 rokov v zamestnaniach vykonávaných s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity; v zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, na rádioaktívne nerasty a na nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec a na kremeň a kremenec na chemickotechnologické spracovanie alebo na spracovanie tavením; v zamestnaniach v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávaných v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, a v zamestnaniach sklárov dutého skla; v zamestnaniach v stokovej sieti v podzemných priestoroch,
  4. 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.   

Vaša otázka Zobraziť formulár

Uplatnenie nároku

Konanie o priznanie starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.

Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na starobný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na starobný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie starobného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku.

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu.


Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.


Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o starobný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). 

Na spísanie žiadosti o priznanie starobného dôchodku sú potrebné nasledovné doklady:

 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Na účely posúdenia nároku na minimálny dôchodok je potrebné aj:

 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o dobách poistenia získaných v cudzine, ak žiadateľ získal doby poistenia v cudzine.

Aby nárok na starobný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o starobný dôchodok sú potrebné najmä tieto doklady:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan
  • bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  • poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sú k žiadosti potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby žiadateľ o starobný dôchodok, ktorý bude u toho istého zamestnávateľa naďalej zamestnaný aj po dátume, od ktorého žiada starobný dôchodok priznať, mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Ak žiadateľ o starobný dôchodok dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003, k žiadosti o dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dôchodkový vek dosiahol.

Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie o vymeriavacom základe), oznamuje zamestnanec v týchto situáciách zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať starobný dôchodok.

K žiadosti o starobný dôchodok poberateľa výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.

Ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby žiadateľ o starobný dôchodok spĺňa, resp. nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Ak sa žiada priznať starobný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa žiadateľovi vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, k žiadosti o dôchodok odporúčame predložiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vyplácal o vyplatenej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy (z iných príjmov), k žiadosti je potrebné príslušné uznesenie (resp. nariadenie alebo príkaz) a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok.


Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.


Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia.

Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.


Upozornenie !

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Suma dôchodku

Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí ako

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

 • poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že

1. najprv sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku (pozri bod vyššie),

2. k základnej sume sa pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktorá sa vypočíta ako

 OMB x ADH

OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

3. k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia. Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada. Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Suma starobného dôchodku poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, sa určí na žiadosť poistenca znovu a to tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšenia podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (s výnimkou zvýšení za kalendárne roky, v ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal). Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, za ktoré sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Nárok na výplatu starobného dôchodku v znovu určenej sume starobného dôchodku vzniká odo dňa podania žiadosti o znovu určenie sumy starobného dôchodku, najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, dovŕšil dôchodkový vek pred 1. januárom 2013, suma starobného dôchodku sa mu na jeho žiadosť určí rovnakým spôsobom ako poistencovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek po 31. decembri 2012. Nárok na výplatu starobného dôchodku v novej sume vzniká poistencovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred 1. januárom 2013, odo dňa podania žiadosti o nový výpočet starobného dôchodku, najskôr však od 1. januára 2013. O novej sume starobného dôchodku takéhoto poistenca sa rozhodne do 90 dní od začatia konania.

 
Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2018 od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

K 1. januáru 2018 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eur.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2018 sa určí nasledovne:

 • 1,0012 x 43,6768 x 11,9379 = 522,10 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa následne (podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2018 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 0,8 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2017, to znamená najmenej o 8,40 eur mesačne. Starobný dôchodok je zvýšený o 8,40 eur mesačne na 530,50 eur mesačne, pretože táto suma je vyššia ako suma zvýšenia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo predstavuje 4,20 eur mesačne.

 

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2018 od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 2,0781.

K 1. januáru 2018 získal 16 216 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 44,4274 rokov obdobia dôchodkového poistenia (16 216 : 365 = 44,4274).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eur.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2018 sa určí nasledovne:

 • 2,0781 x 44,4274 x 11,9379 = 1102,20 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa následne (podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2018 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 0,8 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2017, to znamená najmenej o 8,40 eur mesačne. Starobný dôchodok je zvýšený o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo je o 8,90 eur mesačne na 1111,10 eur mesačne, pretože táto suma je vyššia ako pevná suma zvýšenia 8,40 eur mesačne.

 

Príklad č. 3

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2018, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bol ďalej zamestnaný až do 31. marca 2018 a o priznanie starobného dôchodku požiadal od 1. apríla 2018.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

K 1. januáru 2018 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eur.

Za obdobie od 1. januára 2018 do 31. marca 2018 mal poistenec osobný vymeriavací základ 2 847,63 eur.

 

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. apríla 2018 sa určí nasledovne:

1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. do 31. decembra 2017:

 • 1,0012 x 43,6768 x 11,9379 = 522,10 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor)

2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

 • určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára 2018 do 31. marca 2018, 2 847,63 : 10 944,00 = 0,2603 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor), (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 10 944,00 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2016, ktorý dva roky predchádza roku 2018)
 • vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,2603 x 11,9379 = 3,10743537 eur mesačne
 • táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok 522,10 + 3,10743537 = 525,30 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor)

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

 • hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5
 • prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 x 0,5 = 1,5 % 525,30 + (1,5 % x 525,30) = 525,30 + 7,8795 = 533,20 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa následne (podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2018 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 0,8 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2017, to znamená najmenej o 8,40 eur mesačne. Starobný dôchodok je zvýšený o 8,40 eur mesačne na 541,60 eur mesačne, pretože táto suma je vyššia ako suma zvýšenia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo predstavuje 4,30 eur mesačne.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zvýšenie dôchodku po jeho priznaní

Zvýšenie sumy dôchodku, ak poberateľ dôchodku po vzniku nároku naň bol ďalej dôchodkovo poistený

Zvýšenie starobného dôchodku po roku 2014
 • bez žiadosti

Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma dôchodku, určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru kalendárneho roka sa pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí ako

∑ OMB

  x  ADH
—————
2

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku počas poberania dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná k 1. januáru kalendárneho roka

O určení sumy starobného dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa bez žiadosti do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma dôchodku.

 • na žiadosť

Ak poberateľovi starobného dôchodku zaniklo dôchodkové poistenie v priebehu kalendárneho roka, suma starobného dôchodku sa určí na jeho žiadosť tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma zvýšenia určená ako  

∑ OMB

  x  ADH
—————
2

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia získané v kalendárnom roku, v ktorom zaniklo dôchodkové poistenie
ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu zvýšenia dôchodku

Ak bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok, pričom v určitom období poberal starobný dôchodok alebo jeho časť a v ďalšom období nepoberal tento dôchodok ani jeho časť, k zvýšeniu určenému podľa predchádzajúcej časti za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku sa pripočíta zvýšenie určené ako 

∑ OMB

  x  ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia získané v kalendárnom roku, v ktorom zaniklo dôchodkové poistenie
ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu zvýšenia dôchodku

Takto určená suma starobného dôchodku sa ešte zvýši o 0,5 % za každých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia získaných bez poberania starobného dôchodku. Do počtu dní obdobia dôchodkového poistenia sa nezapočítavajú dni, za ktoré sa neplatí poistné na dôchodkové poistenie (napríklad poberanie nemocenského).

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Suma starobného dôchodku sa takto zvýši len raz, a to aj vtedy, ak poistencovi v priebehu kalendárneho roka viackrát zaniklo dôchodkové poistenie.

 

Zvýšenie starobného dôchodku v roku 2015 za obdobie dôchodkového poistenia získané do roka 2014
 • bez žiadosti, ak dôchodkové poistenie trvalo k 31. decembru 2014

Ak poberateľ starobného dôchodku bol dôchodkovo poistený 31. decembra 2014 po vzniku nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa od 1. januára 2015 určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru 2015 sa pripočíta suma zvýšenia podľa vzorca určeného v predchádzajúcej časti za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti pred 1. januárom 2015.

O určení sumy starobného dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa bez žiadosti do 31. marca 2015. 

 • na žiadosť, ak dôchodkové poistenie netrvalo k 31. decembru 2014

Ak poberateľovi starobného dôchodku netrvalo dôchodkové poistenie k 31. decembru 2014, suma jeho dôchodku sa mu za obdobie dôchodkového poistenia získané pred rokom 2015 počas poberania starobného dôchodku zvýši podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2014, čo znamená, že k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma zvýšenia podľa vzorca určeného v predchádzajúcej časti za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti.

 

Zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia v roku 2015, ak dôchodkové poistenie netrvalo k 31. decembru 2014

Ak poberateľovi starobného dôchodku, ktorý bol v roku 2015 dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, zaniklo dôchodkové poistenie pred 31. decembrom 2015 a nebol dôchodkovo poistený k 31. decembru 2014, suma starobného dôchodku sa určí na žiadosť tak, že k sume dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma zvýšenia určená podľa vzorca v predchádzajúcej časti za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v roku 2015.

 

Starobný dôchodok bol priznaný v sume určenej podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 (zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané do 31. júla 2006)

Ak bol poistencovi priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 alebo pomerný starobný dôchodok a tento poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia po 31. decembri 2003  do 31. júla 2006 a súčasne poberal tento dôchodok, dôchodok sa zvýši

 • za každých 90 kalendárnych dní o 0,75 % priemerného mesačného zárobku, z ktorého sa mu vymeral dôchodok.

Suma starobného dôchodku sa takto zvýši len raz za kalendárny rok.

Za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 sa aj tento starobný dôchodok zvyšuje rovnakým spôsobom ako starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Vaša otázka  Zobraziť formulár 

 

Príklady výpočtu zvýšenia dôchodku po jeho priznaní

Príklad č. 1

Poistencovi vznikol nárok na starobný dôchodok 1. októbra 2013 a od tohto dňa sa mu aj vypláca. Od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 bol tento poistenec dôchodkovo poistený a po zániku dôchodkového poistenia požiadal od 1. mája 2018 o zvýšenie starobného dôchodku. K 30. aprílu 2018 sa mu dôchodok vyplácal v sume 462,50 eur mesačne. Za obdobie od 1. januára 2018 do 30. apríla 2017 mal osobný vymeriavací základ 3 700,50 eur.

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eur.

Starobný dôchodok sa od 1. mája 2018 zvýši nasledovne:

 • určí sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu: 3 700,50 : 10 944,00 = 0,3382 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor), (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 10 944,00 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2016, ktorý dva roky predchádza roku 2018) 0,3382 : 2 = 0,1691 zvýšenie dôchodku = 0,1691 x 11,9379 = 2,01869889 eur mesačne
 • toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume starobného dôchodku: 462,50 + 2,01869889 = 464,60 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor)

 

Príklad č. 2

Poistencovi vznikol nárok na starobný dôchodok 1. mája 2012 a od tohto dňa sa mu aj vypláca. Od 1. januára 2014 je tento poistenec dôchodkovo poistený a toto poistenie trvá aj po 31. decembri 2014. K 1. januáru 2015 sa mu dôchodok vyplácal v sume 462,50 eur mesačne.

Za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 mal osobný vymeriavací základ 9 320,00 eur.

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2015 je 10,6865 eur.

Starobný dôchodok sa od 1. januára 2015 zvýši nasledovne:

 • určí sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu: osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 = 9 320,00 : 9 660,00 = 0,9649 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor), (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 9 660,00 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2012, ktorý dva roky predchádza roku 2014) 0,9649 : 2 = 0,48245 zvýšenie dôchodku = 0,48245 x 10,6865 = 5,15570192 eur mesačne
 • toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume starobného dôchodku: 462,50 + 5,15570192 = 467,70 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor)

Suma dôchodku sa následne od 1. januára 2015 zvýši o 5,20 eur, t. j. o pevnú sumu zvýšenia starobného dôchodku ustanovenú v § 1 písm. a) opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2014 Z. z. na 472,90 eur mesačne.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Nárok na výplatu

Nárok na výplatu starobného dôchodku vzniká splnením podmienok nároku na starobný dôchodok a podaním žiadosti o priznanie starobného dôchodku a zostáva zachovaný aj počas dôchodkového poistenia (napr. výkonu zamestnania) trvajúceho po priznaní dôchodku (neexistuje už podmienka, že pracovný pomer musí byť dohodnutý na maximálne jeden rok). To znamená, že poberateľ starobného dôchodku môže poberať tento dôchodok a súčasne aj pracovať bez obmedzenia.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený, starobný dôchodok sa mu za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok za toto obdobie zvyšuje.

Starobný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom má poistenec nárok na

 • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo

 • nemocenské

ak poistenec žiada priznať starobný dôchodok od dátumu, v ktorom má ešte nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

1. Poistenec, ktorému sa priznáva starobný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok, prípadne starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok

 • vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
 • ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

2. Poistenec, ktorému sa priznáva starobný dôchodok, už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok)

 • v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
 • nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
 • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok. 

  Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Poukazovanie dôchodku

Starobný dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch.

Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa.

Do cudziny, ktorá nie je  štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa starobný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Za istých podmienok možno starobný dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Starobný dôchodok sa môže poukazovať

 • na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
 • v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
 • na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnom dokumente.   

Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Premlčanie nároku na výplatu dôchodku

Ak poistenec žiada starobný dôchodok priznať od spätného dátumu, na jeho nárok sa môže vzťahovať premlčacia lehota.  

Nárok na výplatu starobného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý starobný dôchodok alebo jeho časť patrili.

Uvedená lehota neplynie počas konania o starobný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zánik nároku na dôchodok a jeho výplatu

Nárok na starobný dôchodok nezaniká uplynutím času.

Nárok na starobný dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na starobný dôchodok a podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.    

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Prechod nároku na dôchodok po úmrtí jeho poberateľa

Ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na

 • manžela (manželku)
 • deti a
 • rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol starobný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

 • manželovi (manželke)
 • deťom a
 • rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.   

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zahraničie a EÚ

Ak poistenec dosiahol dôchodkový vek podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ale nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky).

Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak žiadateľ získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.

Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne nárok na starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, dôchodok sa prizná v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Pozrieť aj: Dôchodkové poistenie v zahraničí a EÚ    

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Ďalšie informácie

Informácie o dôchodkoch:
 

Tel. č. 0800 123 123
Formulár pre otázky
osobne na pobočkách SP
www.socpoist.sk

 

Upozornenie

Každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok je potrebné do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni.    

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

 

Chystáte sa do dôchodku?

Príručka pre všetkých dôchodcov

 

(§ 65, § 66, § 69, § 80, § 259 ods.2, § 261, § 262, § 273, § 274, § 293l ods.1, § 293z, § 293aa zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)