Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tehotenské

Definícia/Účel dávky

Tehotenské:

 • iba tehotnej žene, poistenke Sociálnej poisťovne
 • účelom tehotenského je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve
 • tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Na tehotenské má nárok:

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Nárok sa uplatňuje žiadosťou o tehotenské.

Je to tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii:

 • poistenke ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia (gynekológ) na prvej preventívnej prehliadke, na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva, keďže nárok na tehotenské vzniká iba ženám, ktorých tehotenstvo nebolo ukončené k začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu
 • lekár na tlačive potvrdí očakávaný deň pôrodu
 • ak si chce poistenka uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár vystaví a potvrdí osobitne tlačivo pre každé z nich

Pred odoslaním Sociálnej poisťovni je poistenka povinná:

 • vyplniť a podpísať „Vyhlásenie poistenky“ na druhej strane tlačiva

Po skončení tehotenstva vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo lekár (gynekológ poistenke), ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel Potvrdenie o skončení tehotenstva a to v prípade, ak bolo tehotenstvo ukončené inak ako pôrodom alebo tehotenstvo bolo síce ukončené pôrodom, avšak poistenka je cudzinka. Obdobné tlačivo (doklad preukazujúci ukončenie tehotenstva) musí poistenka predložiť aj v prípade, ak bolo tehotenstvo ukončené v cudzine.

 

Na tlačive lekár  

 • potvrdí dátum skončenia tehotenstva (dátum pôrodu, dátum umelého prerušenia tehotenstva, dátum spontánneho potratu)
 • ak si poistenka uplatnila nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár jej vystaví a potvrdí iba jedno potvrdenie o skončení tehotenstva
 • poistenka predloží tlačivo miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej vypláca tehotenské

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

 • poistenka žiadosť doručí do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (zamestnankyňa podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa trvalého pobytu)
 • poistenka, ktorá je zamestnankyňou žiadosť nepredkladá svojmu zamestnávateľovi, keďže zamestnávateľ na žiadosti nepotvrdzuje žiadne údaje
 • žiadosť o tehotenské je najlepšie predložiť ihneď po vystavení žiadosti (pozri Premlčanie).

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Zamestnanec

 • dôvod na poskytnutie tehotenského – deň zodpovedajúci začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (13. týždeň tehotenstva) – musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote alebo počas trvania prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnankyne z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky
 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského
  • započítava sa predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia
  • započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok
  • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem; s výnimkou období, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)
 • nesleduje sa, či poistenka zaplatila poistné na nemocenské poistenie
 • nesleduje sa poberanie iných dávok, ani absencia príjmu

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba

 • dôvod na poskytnutie tehotenského – deň zodpovedajúci začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (13. týždeň tehotenstva) – musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote alebo počas trvania prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO
 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského
  • započítava sa predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia
  • započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok
  • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem; s výnimkou období, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)
 • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, najviac za obdobie posledných piatich rokov, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského (výnimkou je, ak dôvod na poskytnutie tehotenského vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote alebo počas prerušenia povinného poistenia z dôvodu nároku na rodičovský príspevok)
 • nesleduje sa či samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje príjem počas poberania tehotenského
 • nesleduje sa poberanie iných dávok

Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

 

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

 • dôvod na poskytnutie tehotenského – deň zodpovedajúci začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (13. týždeň tehotenstva) – musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote
 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského
  • započítava sa predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia
  • započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok
  • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem; s výnimkou období, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)
 • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, najviac za obdobie posledných piatich rokov, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského (výnimkou je, ak dôvod na poskytnutie tehotenského vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote)

Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

 

Ochranná lehota

Trvanie

 • sedem dní po skončení nemocenského poistenia
 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie
 • osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ak poistenke zaniklo nemocenské poistenie v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom
 • osem mesiacov od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, ak poistenke prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia (t. j. ak poistenka otehotnie do 180 dní od skončenia posledného poistenia); uvedené neplatí, ak jej po zániku nemocenského poistenia vzniklo nové nemocenské poistenie

Plynutie ochrannej lehoty (ak neuplynula skôr) sa skončí dňom, v ktorom

 • vzniklo nemocenské poistenie (nie sociálne zabezpečenie silových zložiek)
 • vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku

Trvanie prerušenia povinného nemocenského poistenia

 • na rozdiel od ostatných nemocenských dávok, nárok na tehotenské má aj tehotná zamestnankyňa, ktorej vznikol dôvod na poskytovanie tehotenského v období prerušeného povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. Ak si uplatní zamestnankyňa nárok na tehotenské v tomto období, prerušenie povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky trvá naďalej.
 • na rozdiel od ostatných nemocenských dávok, nárok na tehotenské má aj tehotná SZČO, ktorej vznikol dôvod na poskytovanie tehotenského v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO. Ak si uplatní SZČO nárok na tehotenské v tomto období, prerušenie povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO trvá naďalej.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky v roku 2022

Tehotenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

 • DVZ = podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia. DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.
  • Obmedzenie DVZ – DVZ nesmie byť vyšší ako DVZ určený z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2022 = 74,4987 eura)
 • PDVZ = jedna tridsatina vymeriavacieho základu (VZ), z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (predpokladaný VZ). PDVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Ak je PDVZ vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ, (t. j. VZ uvedeného v § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z.), ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2022 = 566,50 eura), PDVZ je suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ (od 1. 1. do 31. 12. 2022 = 18,8834 eura).

Výška tehotenského predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo úhrnu DVZ/PDVZ s tým, že výška nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu

V praxi to znamená, že ak maximálny denný vymeriavací základ na rok 2022 je v sume 74,4987 eura, tehotenské v roku 2022 bude nasledovné:

 • minimálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 7,44987000 eura
 • maximálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 11,17480500 eura.

Výnimka PDVZ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období VZ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, poberania materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina predpokladaného VZ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Obmedzenie PDVZ – tak isto ako pri DVZ

 

Prípady, v ktorých sa tehotenské určí z PDVZ (nie z DVZ)

 • ak zamestnankyňa, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemali v rozhodujúcom období VZ
 • ak zamestnankyňa, ktorá v aktuálnom nemocenskom poistení pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky nedosiahla 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie, ani v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nedosiahla 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie u iných zamestnávateľov
 • ak povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v deň vzniku tohto nemocenského poistenia (neprihliada sa na vznik nemocenského poistenia z dôvodu skončenia jeho prerušenia)
 • ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov

Rozhodujúce obdobie

 • ak nemocenské poistenie zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského
 • ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského
 • ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského bolo kratšie ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, v predchádzajúcom kalendárnom roku bolo najmenej 90 dní, okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského (t. j. na vymeriavací základ u toho istého zamestnávateľa sa neprihliada)
 • rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ na určenie výšky tehotenského zamestnankyne, ktorá bola z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, sa zisťuje ku dňu tohto preradenia
 • ak nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniklo
  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského
  • v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského

  • v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského

 • ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo najmenej 26 týždňov a vzniklo

  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského
  • v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského
 • ak nárok na tehotenské vznikol zamestnankyni, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia

 • pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ a na účely vzniku nemocenského poistenia zamestnanca na zistenie 90 dní nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, sa vznik a zánik prerušenia povinného nemocenského poistenia nepovažuje za vznik a zánik nemocenského poistenia (t. j. po skončení prerušenia povinného nemocenského poistenia sa neurčuje nové rozhodujúce obdobie a 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie sa sleduje od vzniku nemocenského poistenia zamestnanca)
 • na účely určenia rozhodujúceho obdobia sa nemocenské poistenie zamestnanca rovnakého typu u jedného zamestnávateľa, ktoré zaniklo a následne vzniklo nasledujúci kalendárny deň, považuje za nepretržité (§ 20 ods. 1 tým nie je dotknutý)
 • z rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia

Sumy tehotenského sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výplata dávky

Spôsob výplaty

 • na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky alebo
 • v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo
 • na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky prostredníctvom Slovenskej pošty, a s., ak príjemca dávky v žiadosti neurčil spôsob výplaty dávky

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky, alebo ste si dávku nevyzdvihli, použite formulár tu: Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.

 

Lehoty na výplatu dávky

 • dávky sa vyplácajú do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tehotenské vypláca.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Obdobie poskytovania dávky

Poskytovanie

 • za kalendárne dni
 • aj za dni, kedy má poistenkyňa príjem alebo poberá iné dávky

Obdobie poskytovania tehotenského

 • Nárok na tehotenské vzniká:
  • odo dňa zodpovedajúceho začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (13. týždeň tehotenstva)  
 • Nárok na tehotenské a jeho výplatu zaniká:
  • dňom skončenia tehotenstva pôrodom
  • dňom skončenia tehotenstva inak ako pôrodom (napr. umelým prerušením tehotenstva, spontánnym potratom)
  • smrťou poistenkyne počas obdobia nároku na tehotenské; nárok zaniká dňom smrti poistenkyne (posledný deň nároku je deň jej smrti)

Ako používať lehotník na výplatu tehotenského a materského

V prípade určenia vzniku nároku na tehotenské, t. j. začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu poistenky sa v stĺpci Lekárom určený deň pôrodu vyhľadá určený dátum;

V danom riadku:

 • vľavo (prvý stĺpec TEHOTENSKÉ) sa nachádza dátum označujúci začiatok nároku na tehotenské (začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu)

Lehotník nezohľadňuje prestupný rok.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Vrátenie dávky/Premlčanie

Príjemka dávky je povinná vrátiť tehotenské alebo jeho časť odo dňa, od ktorého jej nepatrilo alebo nepatrilo v poskytovanej sume, ak

 • si nesplnila povinnosť uloženú zákonom (napr. nepreukázala ukončenie tehotenstva)
 • prijímala tehotenské alebo jeho časť, hoci vedela alebo mala z okolností predpokladať, že sa vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako jej patrilo (napr. tehotenské jej pobočka vyplatila z vyššieho denného vymeriavacieho základu, ako bol uvedený v rozhodnutí o priznaní tehotenského) alebo
 • vedome spôsobila, že sa tehotenské alebo jeho časť vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo (napr. neoznámila pobočke, že bola nemocensky poistená aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov EÚ)

Ak fyzická alebo právnická osoba nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho Sociálna poisťovňa poskytla dávku neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila, je táto osoba povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy (napr. zamestnávateľ potvrdil nesprávne, vyššie vymeriavacie základy v rozhodujúcom období alebo nezaslal registračné listy fyzickej osoby preukazujúce vznik a zánik prerušenia povinného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období).

Nárok na výplatu tehotenského alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý tehotenské alebo jeho časť patrili. Premlčacia lehota neplynie v čase konania o tehotenskom a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zahraničie a EÚ

 • Ak tehotná osoba, ktorá je nemocensky poistená podľa právnych predpisov SR a počas tehotenstva je v starostlivosti iného lekára ako lekára na území Slovenskej republiky, t. j. na území iného členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky a Lichtenštajnského kniežatstva (ďalej len „členský štát EÚ“), uplatňuje si nárok na tehotenské v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne:
  • prostredníctvom potvrdenia lekára vystaveného v členskom štáte EÚ – na tlačive musí byť lekárom potvrdený očakávaný deň pôrodu (preklad takto predloženého potvrdenia sa nevyžaduje), alebo
  • ak tehotná osoba je v starostlivosti lekára na území štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, pričom predmetom tejto zmluvy sú i nemocenské dávky (napr. Ukrajina), Sociálna poisťovňa ako príslušná inštitúcia na výplatu nemocenských dávok v SR je v povinná akceptovať potvrdenia a tlačivá vystavené v zmluvnom štáte.
 • Ak tehotná osoba je v starostlivosti lekára na území štátu, s ktorým nemá SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, uplatňuje si nárok na tehotenské prostredníctvom potvrdenia lekára daného štátu, na ktorom musí byť potvrdený očakávaný deň pôrodu. Takéto potvrdenie musí byť zabezpečené úradným prekladom do slovenského jazyka. K potvrdeniu lekára je potrebné priložiť neformálnu žiadosť o výplatu dávky a uviesť spôsob jej výplaty a potrebné výplatné údaje. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Práva a povinnosti

Práva poistenky

 • uplatniť si nárok na tehotenské a nárok na jeho výplatu
 • požiadať o vydanie potvrdenia o nároku na tehotenské, nároku na jeho výplatu a jeho sumu

Povinnosti poistenky/príjemkyne dávky

 • v podaniach uvádzať rodné číslo (identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia)
 • príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na tehotenské, nároku na jeho výplatu a jeho sumu
 • po písomnej výzve od Sociálnej poisťovne preukázať tieto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak neurčila inú lehotu
  • vznik nároku na tehotenské sa preukazuje najmä
   • žiadosťou o tehotenské
  • zánik nároku na tehotenské a jeho sumu sa preukazuje najmä
   • Potvrdením o skončení tehotenstva a to v prípade, ak bolo tehotenstvo ukončené inak ako pôrodom (umelým prerušením tehotenstva, spontánnym potratom) alebo tehotenstvo bolo síce ukončené pôrodom, avšak poistenka je cudzinka. Obdobné potvrdenie je potrebné predložiť aj ak sa dieťa narodilo v cudzine. Deň skončenia tehotenstva môže byť preukázaný aj iným potvrdením, alebo lekárskou správou.
  • príjemkyňa dávky je povinná do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosť ošetrujúceho lekára

 • potvrdzovať očakávaný deň pôrodu a deň skončenia tehotenstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou

Povinnosti Sociálnej poisťovne

 • vykonávať nemocenské poistenie v súlade s platnými právnymi predpismi, koordinačnými predpismi EÚ a medzinárodnými zmluvami
 • rozhodnúť o nároku na nemocenskú dávku do 60 dní od začatia konania (doručenia žiadosti o tehotenské miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne), v mimoriadne zložitých prípadoch predĺžiť lehotu o ďalších 60 dní (povinnosť upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka konania)
 • vyplácať tehotenské v lehotách určených pobočkou
 • vydávať na žiadosť poberateľky tehotenského potvrdenie o nároku na dávku, nároku na jej výplatu a o sume tehotenského

Vaša otázka Zobraziť formulár