Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Úrazová renta

 

Definícia/Účel dávky

Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Na úrazovú rentu ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má po splnení podmienok ustanovených zákonom (pozri Podmienky nároku) nárok zamestnanec zamestnávateľa a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia (pozri Osoby oprávnené v úrazovom poistení), ktorých zákon definuje pre účely poskytovania úrazových dávok ako poškodených, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u nich zistila choroba z povolania. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

Uplatnenie nároku

Prvým predpokladom začatia konania vo veci nároku na úrazovú rentu je uplatnenie si nároku poškodeným formou podania žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Podmienky nároku

Nárok na úrazovú rentu vzniká poškodenému, ak je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (napr. u zamestnanca pokles schopnosti vykonávať činnosť zamestnanca, ktorú vykonával do vzniku pracovného úrazu alebo počas ktorej naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval za podmienok, z ktorých mu choroba z povolania vznikla) podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia viac ako 40 % a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Ak by bol poškodený po vzniku poistnej udalosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania dočasne práceneschopný a za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti mu vznikne nárok na úrazový príplatok nárok na úrazovú rentu mu vznikne až odo dňa, keď nebude mať v súvislosti s týmto pracovným úrazom alebo chorobou z povolania nárok na úrazový príplatok. Taktiež, ak mu v budúcnosti vznikne nárok na úrazový príplatok, v období dočasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom bude mať nárok na úrazový príplatok, nemá nárok na výplatu úrazovej renty (vylučuje sa súbeh výplaty úrazovej renty s nárokom na úrazový príplatok). Poškodený nemá nárok na výplatu úrazovej renty ani v období, počas ktorého má nárok na rehabilitačné alebo rekvalifikačné. Rovnako poškodený nemá nárok na úrazovú rentu ani v období, počas ktorého sa mu neposkytuje rehabilitačné alebo rekvalifikačné z dôvodu jeho neúčasti na pracovnej rehabilitácii alebo rekvalifikácii bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou alebo v ktorom maril priebeh pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.


Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky

Základná suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Ak sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok z invalidného poistenia (ďalej len „dôchodok“), zníži sa suma úrazovej renty určená podľa predchádzajúceho odseku o sumu vyplácaného dôchodku. Podľa súčasnej právnej úpravy sa suma invalidného dôchodku odpočítava bez ohľadu na skutočnosť, či invalidita vznikla následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo vznikla zo všeobecných príčin, napríklad v dôsledku choroby, ktorou poškodený trpel pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Úrazová renta sa vypláca v zníženej sume aj vtedy, ak zanikol nárok na výplatu dôchodku. Na zníženie sumy úrazovej renty je rozhodujúca suma dôchodku, na ktorú má poškodený nárok ku dňu priznania úrazovej renty. Ak bol dôchodok priznaný po priznaní úrazovej renty, rozhodujúca je suma dôchodku, na ktorú má poškodený nárok ku dňu jeho priznania.

Ak zamestnávateľ alebo právnická osoba (ďalej len „zodpovedný“), ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma úrazovej renty o mieru zavinenia poškodeného tak, aby konečná suma úrazovej renty zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú nesie za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný.

Pri opätovnom vzniku nároku na úrazovú rentu z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania sa suma úrazovej renty určí z denného vymeriavacieho základu, z ktorého bola určená jej suma pri prvom vzniku nároku. Táto suma sa vynásobí koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom znovu vznikol nárok na úrazovú rentu, a všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú rentu prvýkrát.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výplata dávky

Úrazová renta sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dávky určí Sociálna poisťovňa.

Úrazová renta sa vypláca do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskou konfederáciou, pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dávky, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak.

Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na úrazovú rentu, môže sa vyplácať preddavkovo. Napríklad, ak poškodený – žiadateľ o úrazovú rentu, splnil podmienky nároku na úrazovú rentu, ale pred vydaním rozhodnutia je potrebné zistiť ďalšie skutočnosti rozhodujúce pri určení jej sumy (konanie o predbežnej otázke), možno v takom prípade úrazovú rentu vyplácať preddavkovo. Zákon neupravuje, v akom rozsahu z predpokladanej sumy úrazovej dávky, v tomto prípade úrazovej renty, sa preddavok môže vyplácať. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Posúdenie zdravotného stavu

Vznik, resp. trvanie poklesu pracovnej schopnosti poškodeného vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo osoby spadajúcej do osobného rozsahu úrazového poistenia posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia (viac v časti Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia).  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Dôležité informácie

Pokles pracovnej schopnosti pre účely rozhodovania o úrazovej rente sa posudzuje v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedených v § 8 ods. 4 zákona alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods. 2 zákona alebo v priamej súvislosti s nimi. Pokles pracovnej schopnosti sa opätovne posúdi, ak sa predpokladá zmena vo vývoji pracovnej schopnosti. Pri posudzovaní poklesu pracovnej schopnosti sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje vtedy, keď je zdravotný stav poškodeného ustálený, zvyčajne po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla poškodenému následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak sa u poškodeného, ktorému bola priznaná úrazová renta, predpokladá zmena vo vývoji pracovnej schopnosti v dôsledku preukázanej zmeny zdravotného stavu v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania, pokles pracovnej schopnosti poškodeného opätovne posúdi posudkový lekár. Ak na základe nového posudku zistí iný pokles pracovnej schopnosti než ten, na ktorého základe mu bola určená úrazová renta, doterajšia suma úrazovej renty sa upraví vynásobeným koeficientom. Ten vyjadruje pomer novej percentuálnej miery poklesu pracovnej schopnosti k doterajšej percentuálnej miere poklesu pracovnej schopnosti, a to odo dňa zmeny poklesu pracovnej schopnosti.

Ak podľa posudku vystaveného posudkovým lekárom na základe zmien v zdravotnom stave poškodeného zmena poklesu pracovnej schopnosti nedosiahne viac než 40 %, prestane poškodený spĺňať podmienku nároku na úrazovú rentu a od tejto zmeny poklesu pracovnej schopnosti mu nárok na úrazovú rentu zanikne. Ak však zistený pokles pracovnej schopnosti po zmene zdravotného stavu určí posudkový lekár v rozsahu od 10 % do 40 %, bude mať poškodený po zániku nároku na úrazovú rentu nárok na priznanie jednorazového vyrovnania podľa zákona.

Ak by však neskoršie došlo u poškodeného (napr. z dôvodu neskorších komplikácií poškodenia zdravia v dôsledku toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania) k opätovnému zhoršeniu jeho poklesu pracovnej schopnosti, podľa posúdenia posudkovým lekárom by jeho pokles pracovnej schopnosti opäť presiahol hranicu 40 %, vznikne mu opäť nárok na úrazovú rentu, a to v upravenej sume. Suma úrazovej renty sa mu určí podľa nového poklesu pracovnej schopnosti z denného vymeriavacieho základu, z ktorého bola určená jej suma pri prvom vzniku nároku, a vynásobí sa koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ) za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom znovu vznikol nárok na úrazovú rentu, a všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú rentu prvýkrát.

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu viacerých úrazových rent z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, vypláca sa iba jedna úrazová renta, a to tá, ktorej suma je vyššia alebo najvyššia. Pri rovnakej sume úrazových rent sa vypláca renta, ktorú si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty úrazových rent pre súbeh týchto nárokov zaniká nárok na rentu, ktorá sa nevypláca.

Sociálna poisťovňa vypláca od 1. januára 2004 aj také úrazové renty, o ktorých sa nerozhodovalo podľa § 88 zákona vyššie uvedeným postupom, ale ktoré boli určené transformáciou z náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity podľa § 272 ods. 3 zákona (viac v časti Nároky na dávky vzniknuté pred 1. 1. 2004).

 

Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2020 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 sa zvyšuje o 2,5 %.
Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2019 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2019 do 31 decembra 2019 sa zvyšovala o 2,60 %.
Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2018 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2018 do 31 decembra 2018 sa zvyšovala o 2,00 %.
Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2017 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2017 do 31 decembra 2017 sa zvyšovala o 2,00 %.


Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Upozornenia

Postup v rozhodovaní o nároku pri súčasnom splnení podmienok na výplatu viacerých úrazových rent a pri zmene poklesu pracovnej schopnosti

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu viacerých úrazových rent z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, vypláca sa iba jedna úrazová renta, a to tá, ktorej suma je vyššia alebo najvyššia. Pri rovnakej sume úrazových rent sa vypláca renta, ktorú si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty úrazových rent pre súbeh týchto nárokov zaniká nárok na rentu, ktorá sa nevypláca.

Ak sa u poškodeného, ktorému bola priznaná úrazová renta, predpokladá zmena vo vývoji pracovnej schopnosti v dôsledku preukázanej zmeny zdravotného stavu v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania, pokles pracovnej schopnosti poškodeného opätovne posúdi posudkový lekár. Ak na základe nového posudku zistí iný pokles pracovnej schopnosti než ten, na ktorého základe mu bola určená úrazová renta, doterajšia suma úrazovej renty sa upraví vynásobeným koeficientom. Ten vyjadruje pomer novej percentuálnej miery poklesu pracovnej schopnosti k doterajšej percentuálnej miere poklesu pracovnej schopnosti, a to odo dňa zmeny poklesu pracovnej schopnosti.

Ak podľa posudku vystaveného posudkovým lekárom na základe zmien v zdravotnom stave poškodeného zmena poklesu pracovnej schopnosti nedosiahne viac než 40 %, prestane poškodený spĺňať podmienku nároku na úrazovú rentu a od tejto zmeny poklesu pracovnej schopnosti mu nárok na úrazovú rentu zanikne. Ak však zistený pokles pracovnej schopnosti po zmene zdravotného stavu určí posudkový lekár v rozsahu od 10 % do 40 %, bude mať poškodený po zániku nároku na úrazovú rentu nárok na priznanie jednorazového vyrovnania podľa zákona.

Ak by však neskoršie došlo u poškodeného (napr. z dôvodu neskorších komplikácií poškodenia zdravia v dôsledku toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania) k opätovnému zhoršeniu jeho poklesu pracovnej schopnosti, podľa posúdenia posudkovým lekárom by jeho pokles pracovnej schopnosti opäť presiahol hranicu 40 %, vznikne mu opäť nárok na úrazovú rentu, a to v upravenej sume. Suma úrazovej renty sa mu určí podľa nového poklesu pracovnej schopnosti z denného vymeriavacieho základu, z ktorého bola určená jej suma pri prvom vzniku nároku, a vynásobí sa koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ) za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom znovu vznikol nárok na úrazovú rentu, a všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú rentu prvýkrát.  


Vaša otázka Zobraziť formulár

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poškodený, ktorému vznikol od 1. mája 2019 pracovný pomer u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze (ďalej len „zodpovedný zamestnávateľ“), utrpel 20. januára 2020 pracovný úraz. Po posúdení poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty určil posudkový lekár sociálneho poistenia v dôsledku pracovného úrazu 70% pokles pracovnej schopnosti poškodeného od 5. mája 2020.

Keďže poškodený sa stal zamestnancom tohto zamestnávateľa počas kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom utrpel pracovný úraz, a obdobie nemocenského poistenia od vzniku tohto pracovného pomeru, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, trvalo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol pracovný úraz, denný vymeriavací základ (DVZ) na výpočet sumy úrazovej renty bol určený podľa § 84 ods. 1 zákona z rozhodujúceho obdobia zisteného podľa § 54 ods. 2 zákona, t. j. z rozhodujúceho obdobia od 1. mája 2019 do 31. decembra 2019 v sume 41,0959 eura.

Suma invalidného dôchodku, ktorú poškodený poberá ku dňu priznania úrazovej renty, je 330,60 eur. Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za vznik pracovného úrazu je 100 %.

 

Postup pri výpočte úrazovej renty:

1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona

Úrazová renta = [(30,4167 x 0,80 x 41,0959 eur) x 0,70] = 700,00093045 eur, po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor úrazová renta = 700,10 eura
Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok
700,10 eura – 330,60 eura = 369,50 eura

 

2. Zvýšenie úrazovej renty o 2,5 %

369,50 eura + (369,50 eura x 2,5 %) = 369,50 eura + 9,23750000 = 378,73750000 eura, po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor úrazová renta po zvýšení = 378,80 eura
Takto určená mesačná suma úrazovej renty bude poškodenému vyplácaná do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, na jej výplatu a na určenie jej sumy podľa zákona od júna 2020.

 

3. Výpočet pomernej časti mesačnej úrazovej renty za mesiac máj 2020

Mesačná suma úrazovej renty určená podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona po zvýšení v roku 2020 podľa zákona sa vydelí počtom kalendárnych dní v mesiaci máj 2020 a vypočítaná suma úrazovej renty pripadajúca na jeden deň sa vynásobí počtom dní, za ktoré má v mesiaci máj 2020 poškodený nárok na úrazovú rentu odo dňa jej priznania. Uvedeným postupom sa určí pomerná časť mesačnej sumy úrazovej renty od 5. mája 2020 do 31. mája 2020 zodpovedajúca počtu dní od dátumu jej priznania do konca daného kalendárneho mesiaca:
(378,80 eura : 31) x 27 dní = 329,92258041 eura, po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor úrazová renta za mesiac máj 2020 = 330,00 eura

 

Príklad č. 2

Poškodený utrpel 20. januára 2020 pracovný úraz, v dôsledku ktorého bol dočasne práceneschopný do 31. marca 2020. Na základe žiadosti o úrazovú rentu podanej v apríli 2020 bol po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti posúdený posudkovým lekárom, ktorý vo vydanom posudku určil jeho pokles pracovnej schopnosti o 50 % s dátumom vzniku 1. apríla 2020. Súčasne bol poškodenému na základe žiadosti o invalidný dôchodok v dôsledku jeho nepriaznivého zdravotného stavu po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti priznaný od 1. apríla 2020 invalidný dôchodok (ID) v sume 308,50 eura. Zamestnávateľ určil mieru zavinenia poškodeného na vzniku pracovného úrazu 30 %, o ktorú sa znížil rozsah jeho zodpovednosti na 70 %. Denný vymeriavací základ (DVZ) poškodeného bol určený v sume 37,3334 eura podľa § 84 ods. 1 zákona z rozhodujúceho obdobia roku 2019, t. j. od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

 

Postup pri výpočte úrazovej renty:

1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona
Úrazová renta = [(30,4167 x 0,80 x 37,3334 eura) x 0,50] = 454,2235311 eura, po zaokrúhlení na desať centov nahor úrazová renta = 454,30 eura
Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok
454,30 eura – 308,50 eura = 145,80 eura

 

2. Suma úrazovej renty upravená podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa
145,80 eura x 70 % = 102,06 eura, po zaokrúhlení na desať centov nahor úrazová renta = 102,10 eura

 

3. Zvýšenie úrazovej renty v roku 2020 o 2,5 %
102,10 eura + (102,10 eura x 2,5 %) = 102,10 eura + 2,55250000 = 104,65250000 eura, po zaokrúhlení na desať centov nahor úrazová renta po zvýšení = 104,70 eura
Takto určená mesačná suma úrazovej renty bude poškodenému vyplácaná do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, jej výplatu a jej sumu podľa zákona od mesiaca apríl 2020.


Vaša otázka Zobraziť formulár

 

(§16, § 17, § 83, § 84, § 88, § 89, § 89a, § 111, § 116, § 293dx zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)