Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Úrazový príplatok

 

Definícia / účel dávky

Úrazový príplatok je peňažnou dávkou úrazového poistenia. Poskytuje sa zamestnancovi počas dočasnej pracovnej neschopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Účelom tejto dávky je v určitej miere nahradiť rozdiel medzi čistým príjmom, ktorý zamestnanec obvykle dosahoval v čase, keď bol pracovne aktívny pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania, a náhradou príjmu alebo nemocenským, ktoré sa mu poskytujú počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Na úrazový príplatok ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia zamestnávateľa má nárok po splnení podmienok stanovených zákonom (pozri Podmienky nároku) zamestnanec zamestnávateľa a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia (pozri Osoby oprávnené v úrazovom poistení), ktorý sa stal v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania dočasne práceneschopným.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Konanie o úrazovom príplatku sa začne, ak si poškodený uplatní nárok podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne. Podaním žiadosti je v prípade tejto úrazovej dávky predloženie tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti – diel II, ktoré je žiadosťou o úrazový príplatok. Na tento účel je potrebné vyznačiť „x“ do príslušnej predtlačenej kolónky tlačiva.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Nárok na úrazový príplatok vzniká zamestnancovi zamestnávateľa, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a súčasne ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky

Suma úrazového príplatku je

  • 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • 25 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak zamestnávateľ, ktorý má podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázal určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik tohto poškodenia zdravia, znižuje sa suma úrazového príplatku o mieru zavinenia poškodeného tak, aby konečná suma úrazového príplatku zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný zamestnávateľ.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výplata dávky

Úrazový príplatok sa vypláca mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na úrazový príplatok, môže sa vyplácať preddavkovo.  


Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Poskytovanie dávky / kedy sa nevypláca

Úrazový príplatok sa poskytuje za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ak sú splnené podmienky nároku na túto dávku. Poskytuje sa za dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti: za prvých desať dní, pokiaľ je splnená podmienka trvania nároku na náhradu príjmu, a od 11. dňa, ak je splnená podmienka trvania nároku na výplatu nemocenského. Ak zanikne nárok na nemocenské alebo na jeho výplatu, zastaví sa aj výplata úrazového príplatku, keďže už ďalej nie sú splnené zákonné podmienky nároku na túto dávku úrazového poistenia. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

(zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a § 16, § 84, § 85, § 86, § 87, § 111, §116 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)