Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vdovský dôchodok

Definícia / účel dávky

Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Nárok na vdovský dôchodok má vdova po manželovi, ktorý

 • ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok
 • ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
 • ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od právnych predpisov platných pred 1. januárom 2004, od 1. januára 2004 nemôže vzniknúť nárok na vdovský dôchodok rozvedenej žene a od tohto dňa sa neskúma žitie manželov v spoločnej domácnosti, ani skutočnosť, či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie.

Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku na vdovský dôchodok a na jeho výplatu, ak manžel vdovy zomrel pred 1. januárom 2004

Podmienky nároku na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý zomrel pred 1. júlom 2003

(§ 293dm ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016)

Nárok na vdovský dôchodok vdova, ak

 • manžel zomrel pred 1. júlom 2003,
 • nárok na vdovský dôchodok zanikol pred 1. júlom 2003 a
 • spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu podľa právnych predpisov účinných v čase smrti manžela, teda ak spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

  • stala sa invalidnou, 

  • vychovala aspoň tri deti,
  • dosiahla vek 45 rokov a vychovala dve deti alebo
  • dosiahla vek 50 rokov veku.

Nárok na vdovský dôchodok nevzniká

 • vdove, ktorá uzatvorila nové manželstvo (aj keď už toto nové manželstvo zaniklo),
 • vdove, ktorá na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobila smrť manžela úmyselným trestným činom,
 • rozvedenej žene alebo družke (ani tej, ktorej v minulosti zanikol nárok na vdovský dôchodok a jeho výplatu).

Nárok na vdovský dôchodok a jeho výplatu vzniká

 • od 1. januára 2016, ak pred týmto dňom vdova splnila niektorú z vyššie uvedených podmienok nároku na vdovský dôchodok, alebo

 • odo dňa splnenia aspoň jednej z podmienok nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu, ak bola táto podmienka splnená po 31. decembri 2015.

Podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku po manželovi, ktorý zomrel pred 1. januárom 2004 a nárok na výplatu vdovského dôchodku vdove zanikol po 30. júni 2003

(§ 293dm ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016)

Vdova má nárok na uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku, ak

 • manžel zomrel pred 1. januárom 2004,
 • nárok na výplatu vdovského dôchodku zanikol po 30. júni 2003 a
 • spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu podľa právnych predpisov účinných v čase smrti manžela, teda ak spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

  • stala sa invalidnou,
  • vychovala aspoň tri deti,
  • dosiahla vek 45 rokov a vychovala dve deti alebo
  • dosiahla vek 50 rokov veku.

Nárok na výplatu vdovského dôchodku nevzniká

 • vdove, ktorá uzatvorila nové manželstvo (aj keď už toto nové manželstvo zaniklo), 
 • vdove, ktorá na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobila smrť manžela úmyselným trestným činom alebo
 • rozvedenej žene alebo družke (ani tej, ktorej v minulosti zanikol nárok na výplatu vdovského dôchodku).

Nárok na výplatu vdovského dôchodku vzniká

 • od 1. januára 2016, ak pred týmto dňom vdova splnila niektorú z podmienok nároku na výplatu vdovského dôchodku, alebo

 • odo dňa splnenia aspoň jednej z podmienok nároku na výplatu vdovského dôchodku, ak bola táto podmienka splnená po 31. decembri 2015.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Konanie o priznanie vdovského dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľky), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.
Žiadateľka je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na vdovský dôchodok a na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na vdovský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľka prvýkrát požiadala príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Žiadosť o priznanie vdovského dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľky.

Ak sa žiadateľka prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopná podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.
Žiadateľka, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu.

Ak žiadateľka nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.
Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľky a zomretého manžela, po ktorom sa uplatňuje nárok, obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľka na účely spísania žiadosti o vdovský dôchodok je povinná predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie). Žiadateľka pri spisovaní žiadosti preukazuje totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Na spísanie žiadosti o priznanie vdovského dôchodku sú potrebné nasledovné doklady:

 • sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev,

 • úmrtný list manžela,

 • doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,

 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,

 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI MANŽELOVI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA ŽIADATEĽKE). 

Aby nárok na vdovský dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o vdovský dôchodok sú potrebné najmä tieto doklady týkajúce sa zomretého manžela:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých
  • bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  • poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

 

Okrem už uvedených dokladov sú potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide:

 • potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku zomretého manžela do konca kalendárneho roku, v ktorom dôchodkový vek dosiahol (ak zomretý manžel žiadateľky dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003),
 • doklad preukazujúci vznik invalidity žiadateľky o viac ako 70 % a trvanie invalidity po 31. decembri 2015, t. j. posudok posudkového lekára sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (ak žiadateľke nebol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu, že nesplnila podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok),
 • potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku zomretého manžela vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vyplácal (ak bol zomretý manžel poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku),
 • potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o tom, či zomretý manžel splnil, resp. nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok (ak zomretý manžel získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ak vykonával profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách),
 • ak bol žiadateľke nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy (z iných príjmov), k žiadosti je potrebné príslušné uznesenie (resp. nariadenie alebo príkaz) a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok.

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Ak si žiadateľka zvolí vyplácať vdovský dôchodok na účet v banke, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v príslušnej banke. Následne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľke Sociálna poisťovňa už vypláca iný dôchodok na účet a ak nedochádza k zmene čísla účtu) k žiadosti o priznanie vdovského dôchodku pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľkou a potvrdené bankou.

(bližšie informácie v časti Poukazovanie dôchodku)

 

Žiadateľke, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadala o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia.

Žiadateľke, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

Vyššie vedené sa vzťahuje aj na vdovu, ktorá ovdovela pred 1. januárom 2004 a nárok na vdovský dôchodok jej zanikol pred 1. júlom 2003, a žiada o priznanie vdovského dôchodku podľa § 293dm ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016.

Informácie o dokladoch, ktoré sú potrebné na spísanie žiadosti o priznanie vdovského dôchodku podľa § 293dm ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016, nájdete v samostatnom dokumente - Doklady k žiadosti o opätovné priznanie vdovského dôchodku.

O žiadosti o vdovský dôchodok podľa § 293dm ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016 Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov od jej podania.

 

Uplatnenie nároku na uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku

Konanie o nároku na uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku začína na základe písomnej žiadosti žiadateľky. O uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku môže žiadateľka požiadať neformálnou žiadosťou alebo na tlačive vytvorenom Sociálnou poisťovňou „Žiadosť o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku“, ktoré bude k dispozícii aj na pobočkách Sociálnej poisťovne.

Ak má žiadateľka trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, pri spisovaní žiadosti jej môžu poskytnúť súčinnosť zamestnanci príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ak o to prejaví záujem.

Ak žiadateľka nevyužije túto možnosť spísania žiadosti na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, po spísaní neformálnej žiadosti môže po preukázaní totožnosti žiadosť podpísať pred zamestnancom príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne alebo môže dať pravosť podpisu osvedčiť na obecnom/okresnom úrade alebo pred notárom. Žiadosť odovzdá v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo priamo v Sociálnej poisťovni, ústredie, alebo ju zašle na adresu Sociálnej poisťovne, ústredie.

Žiadateľka s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky

 • po preukázaní totožnosti žiadosť podpíše pred zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia v štáte bydliska alebo dá osvedčiť pravosť podpisu spôsobom obvyklým v mieste svojho bydliska alebo pred notárom a žiadosť zašle na adresu Sociálnej poisťovne, ústredie, (žiadateľka žijúca v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, vo Švajčiarskej konfederácii alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení) alebo

 • napísanú žiadosť podpíše a pravosť podpisu úradne osvedčí spôsobom obvyklým v mieste svojho bydliska alebo notárom alebo na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a žiadosť zašle na adresu Sociálnej poisťovne, ústredie (žiadateľka žijúca v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarskej konfederácie alebo v štáte, s ktorým Slovenská republika neuzatvorila medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení). 

Ak žiadosť podáva zákonný zástupca žiadateľky alebo opatrovník, k žiadosti je potrebné priložiť rozhodnutie príslušného orgánu (jeho úradne overenú kópiu) o ustanovení za zákonného zástupcu alebo opatrovníka. V prílohe žiadosti je potrebné uviesť aj adresu, na ktorú sa budú zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi doručovať písomnosti. To neplatí, ak ide o žiadateľku, ktorej Sociálna poisťovňa vypláca iný dôchodok a už má ustanoveného zákonného zástupcu alebo opatrovníka.

Vdovský dôchodok sa poukazuje v hotovosti, na účet alebo hromadným poukazom. Ak si žiadateľka zvolí vyplácať vdovský dôchodok na účet v banke, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v príslušnej banke. Následne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľke Sociálna poisťovňa už vypláca iný dôchodok na účet a ak nedochádza k zmene čísla účtu) k žiadosti o uvoľnenie vdovského dôchodku pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľkou a potvrdené bankou.

(bližšie informácie v časti Poukazovanie dôchodku)

 

Na posúdenie nároku na výplatu vdovského dôchodku je potrebné k žiadosti o uvoľnenie priložiť originály alebo úradne overené kópie nasledovných dokladov:

 • doklad preukazujúci vznik invalidity žiadateľky o viac ako 70 % a trvanie invalidity po 31. decembri 2015, t. j. posudok posudkového lekára sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (ak žiadateľke nebol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu, že nesplnila podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok),

 • rozhodnutie o priznaní/zmene sumy/zvýšení a odňatí vdovského dôchodku, ktorý bol priznaný osobitným orgánom výsluhového zabezpečenia podľa všeobecných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení, ak žiadateľka v žiadosti vyhlási, že jej bol takýto vdovský dôchodok priznaný. Ak žiadateľka uvedený doklad k žiadosti nepriloží, príslušný zamestnanec Sociálnej poisťovne, ústredie, sa za účelom získania dokladov potrebných na posúdenie nároku na vdovský dôchodok obráti na príslušný osobitný orgán výsluhového zabezpečenia.

O nároku na výplatu vdovského dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa do šiestich mesiacov od začatia konania, ktoré sa začína dňom doručenia žiadosti o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku Sociálnej poisťovni.

Upozornenie !
Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Suma dôchodku

Suma vdovského dôchodku je 60 %

 • starobného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti 

 • invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti

 • predčasného starobného dôchodku priznaného zomretému manželovi

Suma vdovského dôchodku po manželovi, ktorý zomrel po 31. decembri 2012 a ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dňa jeho smrti, ak k úmrtiu došlo pred dovŕšením dôchodkového veku, je 60 % predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal zomretý manžel nárok v deň smrti. Suma predčasného starobného dôchodku sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu, sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšenia podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, za ktoré sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Ak zomretý manžel poberal predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku naň, zomrel v deň dovŕšenia dôchodkového veku alebo neskôr, suma vdovského dôchodku je 60 % zo sumy starobného dôchodku, ktorý sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu, sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšenia podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (s výnimkou zvýšení za kalendárne roky, v ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal). Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, za ktoré sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Ak k úmrtiu manžela došlo pred 1. januárom 2013 a zomretý manžel mal priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do dňa jeho smrti, môže vdova požiadať o nový výpočet vdovského dôchodku. Suma vdovského dôchodku bude 60 % zo sumy predčasného starobného dôchodku (resp. starobného dôchodku), ktorá sa určí rovnakým spôsobom ako v prípadoch, ak k úmrtiu manžela došlo po 31. decembri 2012.

Nárok na výplatu vdovského dôchodku v novej sume po manželovi, ktorý zomrel pred 1. januárom 2013, vzniká odo dňa podania žiadosti o nový výpočet vdovského dôchodku, najskôr však od 1. januára 2013. O novej sume vdovského dôchodku sa rozhodne do 90 dní od začatia konania.

Suma vdovského dôchodku podľa § 293dm ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016 sa určí podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 vrátane úpravy a zvýšení podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2016, ktoré by patrili odo dňa splnenia podmienok nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu podľa právnych predpisov účinných v čase smrti manžela.

Suma vdovského dôchodku podľa § 293dm ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016 je 60 %, resp. 70 %, ak manžel zomrel pred 30. júnom 1964, zo sumy starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov, na ktorý mal alebo by mal zomretý manžel nárok ku dňu smrti,

 • ak zomretý manžel v čase smrti poberal čiastočne invalidný dôchodok a nebol zamestnaný, vdovský dôchodok sa určí ako 60 %, resp. 70 % zo sumy invalidného dôchodku, na ktorú by mal zomretý manžel nárok, keby bol v čase smrti invalidný

 • ak zomretý manžel v čase smrti poberal invalidný dôchodok a bol zamestnaný, vdovský dôchodok sa určí ako 60 % zo sumy invalidného dôchodku, na ktorú by mal zomretý manžel nárok pri novom vymeraní invalidného dôchodku. O nové vymeranie invalidného dôchodku musí vdova požiadať

Suma vdovského dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku ďalej zvyšuje podľa príslušných ustanovení o zvýšení vdovského dôchodku.

Suma vdovského dôchodku podľa § 293dm ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016 sa určí tak, že suma vdovského dôchodku, ktorá patrila ku dňu predchádzajúcemu zániku nároku na výplatu vdovského dôchodku, sa zvýši odo dňa splnenia podmienok nároku na výplatu vdovského dôchodku podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2016. Takto určená suma vdovského dôchodku sa odo dňa uvoľnenia výplaty ďalej zvyšuje podľa príslušných ustanovení o zvýšení vdovského dôchodku.

 

Ak sa poberateľke vdovského dôchodku vypláca aj iný dôchodok, pozri Súbeh nárokov na výplatu dôchodku.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Zomretý manžel, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zomrel 10. januára 2019.

K tomuto dňu získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok od 10. januára 2019.

Ku dňu smrti získal 7 988 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, kedy by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 4 635 dní, spolu to je 12 623 dní, to znamená 34,5644 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (12 623 : 365 = 34,5836).

Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,6565.

Aktuálna dôchodková hodnota 2019 je 12,6657 eur.
Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý manžel nárok od 10. januára 2019, sa určí nasledovne: 0,6565 x 34,5836 x 12,6657 = 287,60 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).
Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 287,60 = 172,60 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Ak po uvedenom zomretom manželovi vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mal nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži (pozri: Obmedzenie úhrnnej sumy pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi).

Suma vdovského dôchodku sa následne (podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2019 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy vdovského dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018, to znamená najmenej o 5,60 eur mesačne. Vdovský dôchodok je zvýšený o pevnú sumu zvýšenia, o 5,60 eur mesačne na 178,20 eur mesačne, pretože táto suma je vyššia ako suma zvýšenia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo predstavuje 4,50 eur mesačne.

 

 

Príklad č. 2

Manžel zomrel 10. januára 2019. Pretože bol poberateľom starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdove nárok na vdovský dôchodok.

Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eur mesačne.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku nezvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia (podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), keďže suma vdovského dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretého.


Vaša otázka  Zobraziť formulár

 

Nárok na výplatu

Nárok na výplatu vdovského dôchodku po dobu jedného roka od smrti manžela má každá vdova. Po uplynutí tohto jedného roka zaniká iba nárok na výplatu vdovského dôchodku, samotný nárok na vdovský dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak vdova spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

 • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa (pozri: nezaopatrené dieťa), ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy, osvojené dieťa vdovy alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
 • je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • vychovala aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006)
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006) 
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Za výchovu dieťaťa na tieto účely sa považuje výchova dieťaťa od jeho narodenia až po dosiahnutie plnoletosti (t.j. do dosiahnutia 18 rokov veku, prípadne do dňa uzavretia manželstva, ak dieťa uzavrelo manželstvo skôr).

Ak vdove zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku, pretože prestane spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo prestane byť invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského dôchodku jej vznikne znovu.

Uvedené podmienky sa nevzťahujú na nárok na výplatu vdovského dôchodku priznaného podľa § 293dm ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016, t. j. na vdovu, ktorej manžel zomrel pred 1. januárom 2004.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Posúdenie zdravotného stavu

Vznik, resp. trvanie invalidity posudzuje v rámci dávkového konania posudkový lekár sociálneho poistenia (bližšie lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia)  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

 1. Vdova, ktorej sa priznáva vdovský dôchodok, už poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
  • v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
  • nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy vdovský dôchodok.
 2. Vdova, ktorej sa priznáva vdovský dôchodok, už poberá invalidný dôchodok a sirotský dôchodok, prípadne sirotské dôchodky obojstranne osiroteného dieťaťa
  • v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok,
  • ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vdovský dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky.
 3. Vdova, ktorej sa priznáva vdovský dôchodok, už poberá sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky obojstranne osiroteného dieťaťa
  • v plnej sume sa vypláca iba vyšší alebo najvyšší dôchodok,
  • ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca dôchodok, ktorý si vdova zvolí.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Poukazovanie dôchodku

Vdovský dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch.

Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa.

Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa vdovský dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Za istých podmienok možno vdovský dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak sú splnené podmienky nároku na vdovský dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní vdovského dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Vdovský dôchodok sa môže poukazovať

 • na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
 • v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľka dôchodku umiestnená v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľka dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnom dokumente.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Premlčanie nároku na výplatu

Nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovský dôchodok alebo jeho časť patrili.

Uvedená lehota neplynie počas konania o vdovský dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Ak však ide o vdovský dôchodok podľa § 293dm ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z v znení účinnom od 1. januára 2016, t. j. ak manžel vdovy zomrel pred 1. januárom 2004, vdovský dôchodok možno doplatiť najskôr za obdobie od 1. januára 2016.  

Vaša otázka Zobraziť formulár


 

Zánik nároku na dôchodok a jeho výplatu

Nárok na výplatu vdovského dôchodku zaniká, ak po uplynutí jedného roka od smrti manžela vdova nespĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

 • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa (pozri: nezaopatrené dieťa), ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy, osvojené dieťa vdovy alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
 • je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • vychovala aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006) 
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006), 
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Ak vdove zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku, pretože prestane spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo prestane byť invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského dôchodku jej vznikne znovu.

Uvedené podmienky sa nevzťahujú na nárok na výplatu vdovského dôchodku priznaného podľa § 293dm ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016, t. j. na vdovu, ktorej manžel zomrel pred 1. januárom 2004.

 

Nárok na vdovský dôchodok zaniká

 • uzatvorením manželstva,
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela.

Nárok na vdovský dôchodok nezaniká uplynutím času.

Nárok na vdovský dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na vdovský dôchodok a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Prechod nároku na dôchodok po úmrtí vdovy

Ak vdova splnila podmienky nároku na vdovský dôchodok, uplatnila si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrela, prechádza nárok  na sumy splatné ku dňu jej smrti postupne na

 • deti a
 • rodičov,
a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol vdovský dôchodok pred smrťou vdovy priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

 • deťom a
 • rodičom,
a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zahraničie a EÚ

Ak zomretý manžel žiadateľky o vdovský dôchodok nebol poberateľom niektorého druhu dôchodku, je potrebné skúmať, či mu vznikol nárok na starobný dôchodok alebo či získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok.

Ak zomretý manžel nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky).

Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak zomretý manžel získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Nevzťahuje sa to však na situácie, ak sa podľa právnych predpisov Slovenskej republiky podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia považuje za splnenú alebo ak sa na vznik nároku na dôchodok vyžaduje menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.

Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne zomretému manželovi nárok na invalidný dôchodok alebo starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, jeho dôchodok sa určí v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a z tejto sumy sa potom určí suma vdovského dôchodku.

Pozrieť aj: Dôchodkové poistenie v zahraničí a v EÚ  

Vaša otázka Zobraziť formulár


 

Ďalšie informácie

Obmedzenie úhrnnej sumy pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi

Ak vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi (napríklad vznikne nárok na vdovský dôchodok a viac sirotských dôchodkov), platí, že úhrn súm týchto pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok. Ak ich úhrnná suma presahuje sumu dôchodku zomretého poistenca, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Ak nárok na niektorý z priznaných pozostalostných dôchodkov zanikne alebo opätovne vznikne (teda zmení sa počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi), sumy pozostalostných dôchodkov sa znovu pomerne upravia (z dôvodu zániku niektorého z pozostalostných dôchodkov sa zvýšia, z dôvodu opätovného vzniku nároku na výplatu sirotského dôchodku sa znížia).


Informácie o dôchodkoch:
0800 123 123 
dochodky@socpoist.sk
osobne na pobočkách SP
www.socpoist.sk

 

Upozornenie

Každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok je potrebné do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni.    

Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Chystáte sa do dôchodku?

Príručka pre všetkých dôchodcov

 

(§ 74 a 75, § 293dm zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)