Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vyrovnávací príplatok

Základné informácie

Od 1. januára 2020 sa právna úprava vyrovnávacieho príplatku vypúšťa.

Podmienky nároku na vyrovnávací príplatok platia len podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa právna úprava vyrovnávacieho príplatku nahrádza novou právnou úpravou osobitného určovania sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku tých poistencov, ktorí ku dňu rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, do 31. decembra 1992, získali československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré je príslušná priznať dôchodok Česká republika (pozri Doby poistenia získané pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky).

Vyrovnávací príplatok bola dôchodková dávka poskytovaná zo starobného poistenia, ktorá bola zavedená od 1. januára 2016.

Účelom vyrovnávacieho príplatku bolo kompenzovať negatívne dôsledky rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) na dôchodky niektorých poistencov.

Vyrovnávací príplatok mal zabezpečiť, aby úhrnná suma slovenského a českého starobného dôchodku dosiahla sumu dôchodku, ktorá by poistencovi patrila, ak by sa aj doby zabezpečenia získané pred 1. januárom 1993 hodnotili na účel slovenského starobného dôchodku, za predpokladu, že splní ostatné zákonom stanovené podmienky.

Právna úprava osobitného určenia sumy dôchodku poistencov od 1. januára 2020, ktorí pred rozdelením ČSFR do 31. decembra 1992 získali československé obdobie dôchodkového poistenia, zohľadňuje doby zabezpečenia a hrubé zárobky získané pred 1. januárom 1993 v spoločnom štáte, pričom dĺžka získaného československého obdobia nie je rozhodujúca.

 

Rozdelenie ČSFR

Slovenská republika a Česká republika po rozdelení ČSFR museli vyriešiť otázku, akým spôsobom si rozdelia príslušnosť na hodnotenie dôb zabezpečenia poistencov získaných pred rozdelením ČSFR. Všetky doby zabezpečenia získané pred rozdelením ČSFR hodnotí na dôchodkové účely iba jeden z nástupníckych štátov v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení (ďalej len „Zmluva“).

Kým pred rozdelením ČSFR platila na území oboch štátov rovnaká právna úprava určenia sumy dôchodku, v súčasnosti sa suma dôchodku v Českej republike určuje inak ako suma dôchodku v Slovenskej republike. Z týchto rozdielov vyplýva, že pre niektorých dôchodcov by bolo výhodnejšie, keby im aj doby zabezpečenia získané pred 1. januárom 1993 hodnotila Sociálna poisťovňa a nie Česká správa sociálneho zabezpečenia.

Keďže Sociálna poisťovňa je povinná rešpektovať Zmluvu, nemôže zhodnotiť doby zabezpečenia, ktoré sú podľa Zmluvy českými dobami. Na druhej strane je však potrebné zamedziť tomu, aby boli poistenci znevýhodnení len z dôvodu, že sa štát, v ktorom žili a pracovali, rozdelil. Na tento účel bol schválený vyrovnávací príplatok.

 

Podmienky nároku

Podmienky nároku na vyrovnávací príplatok platia len podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.

Priznať vyrovnávací príplatok s dátumom priznania po 31. decembri 2019 zákon o sociálnom poistení neumožňuje.

Poistenec má nárok na vyrovnávací príplatok od dátumu, od ktorého žiada priznať vyrovnávací príplatok, najskôr však od 1. januára 2016, ak mu bol priznaný

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok

a ku dňu, od ktorého žiada priznať vyrovnávací príplatok

 • je mu súčasne vyplácaný slovenský starobný dôchodok a český starobný dôchodok (poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, je k 1. januáru 2018 vyplácaný starobný dôchodok, pretože k tomuto dátumu už dovŕšil dôchodkový vek),

 • získal pred 1. januárom 1993 najmenej 25 rokov doby zabezpečenia, za ktoré mu bol po 31. decembri 1992 priznaný český starobný dôchodok,
 • získal od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 aspoň jeden rok doby poistenia v Slovenskej republike,
 • suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu.

Tieto podmienky musia byť splnené súčasne.

Ak poistenec je alebo bol sporiteľom, má nárok na vyrovnávací príplatok, ak splnil všetky vyššie uvedené podmienky a zároveň

 • uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, alebo
 • uzatvoril dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a nemá na osobnom dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov, ktoré nie sú predmetom dohody o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, alebo
 • mu bola vyplatená suma podľa § 45 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z., pretože bola nižšia ako medián najnižších mesačných súm doživotného dôchodku bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov, ktoré má poistiteľ záujem vyplácať.

Ak poistenec získal

 • obdobie výkonu služby policajta (príslušníka Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo colníka),
 • alebo obdobie výkonu služby profesionálneho vojaka

v rozsahu zakladajúcom nárok na dávku výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (15 rokov), má nárok na vyrovnávací príplatok, ak splnil všetky podmienky uvedené v prvom odseku časti „Podmienky nároku“ a zároveň požiadal o dávku výsluhového zabezpečenia.

 

Uplatnenie nároku

Žiadosť sa podáva u platiteľa dôchodku. Ak platiteľom dôchodku je Sociálna poisťovňa, žiadosť sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou, ktoré je uverejnené na jej internetovej stránke. Súčinnosť na vyplnenie tlačiva žiadateľovi poskytnú zamestnanci Sociálnej poisťovne, ústredie alebo pobočky Sociálnej poisťovne, ktorí overia aj totožnosť žiadateľa. Rovnako žiadateľ s bydliskom v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, môže po preukázaní totožnosti žiadosť podpísať pred zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia v štáte bydliska. Namiesto overenia totožnosti možno dať osvedčiť pravosť podpisu žiadateľa, a to na obecnom/okresnom úrade, spôsobom obvyklým v mieste bydliska alebo pred notárom.

Žiadosť sa odovzdáva v pobočke alebo v ústredí Sociálnej poisťovne, možno ju zaslať aj na adresu:
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

 

Vznik nároku

Nárok na vyrovnávací príplatok poistenca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, vzniká odo dňa splnenia zákonom stanovených podmienok, najskôr od 1. januára 2016 a najneskôr s dátumom priznania do 31. decembra 2019.

Nárok na vyrovnávací príplatok poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok vzniká, odo dňa splnenia zákonom stanovených podmienok, najskôr však od 1. januára 2018 a najneskôr s dátumom priznania do 31. decembra 2019.

Priznať vyrovnávací príplatok s dátumom priznania po 31. decembri 2019 zákon o sociálnom poistení neumožňuje.

 

Suma vyrovnávacieho príplatku

Suma vyrovnávacieho príplatku sa určí tak, že od sumy dôchodku, ktorá by poistencovi patrila, ak by dôchodok za doby zabezpečenia získané pred 1. januárom 1993 priznala Sociálna poisťovňa („fiktívna suma starobného dôchodku“), sa odpočíta súčet súm vyplácaných dôchodkov, ktorými môžu byť

 • suma slovenského starobného dôchodku,
 • suma českého starobného dôchodku,
 • suma vyplácaného výsluhového dôchodku,
 • suma starobného dôchodku vyplácaného z II. piliera

Vyrovnávací príplatok = fiktívna suma starobného dôchodku – (suma slovenského starobného dôchodku + suma českého starobného dôchodku),

Vyrovnávací príplatok = fiktívna suma starobného dôchodku – (suma slovenského starobného dôchodku + suma českého starobného dôchodku + suma vyplácaného výsluhového dôchodku),

Vyrovnávací príplatok = fiktívna suma starobného dôchodku – (suma slovenského starobného dôchodku + suma českého starobného dôchodku + suma starobného dôchodku vyplácaného z II. piliera),

Vyrovnávací príplatok = fiktívna suma starobného dôchodku – (suma slovenského starobného dôchodku + suma českého starobného dôchodku + suma vyplácaného výsluhového dôchodku + suma starobného dôchodku vyplácaného z II. piliera).

 

Ak Sociálna poisťovňa vyrovnávací príplatok prizná, každoročne bude automaticky skúmať, či má stále kladnú hodnotu, keďže suma českého aj slovenského dôchodku sa môže zmeniť, prípadne sa môže dôchodok prestať vyplácať.

Sociálna poisťovňa bude sumu vyrovnávacieho príplatku každoročne k 31. januáru novo určovať v závislosti od aktuálnej sumy slovenského starobného dôchodku a českého starobného dôchodku. Na účely určenia novej sumy vyrovnávacieho príplatku sa český starobný dôchodok prepočítava na eurá podľa kurzu eura k českej korune vyhláseného Európskou centrálnou bankou k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa suma vyrovnávacieho príplatku novo určuje.

Suma vyrovnávacieho príplatku sa každoročne nezvyšuje podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

Poukazovanie vyrovnávacieho príplatku

Vyrovnávací príplatok sa podľa § 117 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vypláca spolu so starobným dôchodkom.

 

Nárok na výplatu

Nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku trvá v období, počas ktorého trvá nárok na výplatu slovenského starobného dôchodku a českého starobného dôchodku. Ak novo určená suma vyrovnávacieho príplatku k 31. januáru príslušného kalendárneho roka nemá kladnú hodnotu, nárok na jeho výplatu od výplatného dňa v apríli zaniká do výplatného dňa v marci nasledujúceho roka. 

 

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

Ak poistenec, ktorému sa priznáva starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok už poberá invalidný dôchodok, prípadne starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok

 • vypláca sa mu iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
 • ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

Ak poistenec, ktorému sa priznáva starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok)

 • vypláca sa mu v plnej sume iba vyšší dôchodok,
 • nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
 • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok.

Na účely porovnania súm dôchodkov pri súbehu nárokov na výplatu dôchodkov sa zohľadňuje súčet sumy vyrovnávacieho príplatku a sumy starobného dôchodku, na ktorých výplatu vznikol nárok. Tento súčet sa porovnáva s ďalším vyplácaným dôchodkom.

 

Zánik nároku na vyrovnávací príplatok

Ak nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku zanikol z dôvodu, že novo určená suma vyrovnávacieho príplatku k 31. januáru nemá kladnú hodnotu v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch, nárok na vyrovnávací príplatok zanikne 31. januára posledného z týchto kalendárnych rokov.

Podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2020 zaniká nárok na vyrovnávací príplatok, ak poberateľ vyrovnávacieho príplatku požiadal o nové určenie sumy svojho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a

 • súčet sumy jeho vyplácaného starobného dôchodku a vyrovnávacieho príplatku alebo,
 • súčet sumy jeho vyplácaného predčasného starobného dôchodku a vyrovnávacieho príplatku

je nižší ako nová suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných po 31. decembri 2019. Sociálna poisťovňa určí novú sumu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku na žiadosť poistenca len raz ku dňu prvého nároku na výplatu dôchodku po 31. decembri 2019.

Nárok na vyrovnávací príplatok nezaniká uplynutím času.

Nárok na vyrovnávací príplatok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na vyrovnávací príplatok a podmienky nároku na jeho výplatu.

 

Najčastejšie otázky

1. Čo je vyrovnávací príplatok a čo je jeho účelom?

Vyrovnávací príplatok je osobitná dôchodková dávka, ktorou sa dorovnáva rozdiel medzi vyplácanými českými a slovenskými dôchodkami a dôchodkom, na ktorý by mal poistenec nárok, ak by sa ČSFR nerozdelila.

 

2. Kto má nárok na vyrovnávací príplatok?

Nárok na vyrovnávací príplatok má poberateľ slovenského starobného dôchodku, ktorému sa vypláca aj český starobný dôchodok, ak

 • získal pred 1. januárom 1993 najmenej 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré mu bol po 31. decembri 1992 priznaný český starobný dôchodok,
 • získal od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 najmenej jeden rok obdobia poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
 • uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní starobného/predčasného starobného dôchodku programovým výberom a nemá evidované dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov, ak je sporiteľ,
 • požiadal o výsluhový dôchodok, ak získal aspoň 15 rokov výsluhového zabezpečenia, a
 • suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu.

3. Ako požiadať o vyrovnávací príplatok?

Žiadosť sa podáva u platiteľa dôchodku. Ak dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa, žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré je uverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne, v časti Formuláre tu: Žiadosť o vyrovnávací príplatok. Pomoc pri vyplnení tlačiva žiadateľovi poskytnú zamestnanci Sociálnej poisťovne, ktorí overia aj totožnosť žiadateľa. Namiesto overenia totožnosti možno dať osvedčiť pravosť podpisu žiadateľa, a to na obecnom/okresnom úrade alebo pred notárom.

Žiadosť sa odovzdáva v pobočke alebo v ústredí Sociálnej poisťovne alebo zasiela na adresu:

Sociálna poisťovňa, ústredie
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

 

4. Ako sa určí suma vyrovnávacieho príplatku?

Suma vyrovnávacieho príplatku sa určí tak, že od fiktívnej sumy dôchodku sa odpočíta úhrn sumy slovenského a českého starobného dôchodku. Český starobný dôchodok sa prepočítava na eurá podľa kurzu eura k českej korune vyhláseného Európskou centrálnou bankou, ktorý je platný ku dňu, od ktorého sa vyrovnávací príplatok priznáva (v tomto prípade od 1. januára 2016).

 

Príklad:

Fiktívna suma dôchodku (FS) = 585,50 eur mesačne

Suma slovenského starobného dôchodku (Ssvk)= 250 eur mesačne

Suma českého starobného dôchodku (Scz ) = 200 eur mesačne (po prepočte českej koruny na eurá)

Vyrovnávací príplatok = FS – (Ssvk + Scz)

Vyrovnávací príplatok = 585,50 – (250 + 200)

Vyrovnávací príplatok = 585,50 – 450

Vyrovnávací príplatok = 135,50 eur mesačne

Od 1. januára 2016 vznikol poistencovi nárok na vyrovnávací príplatok v sume 135,50 eur mesačne.

 

5. Nové určenie sumy vyrovnávacieho príplatku

Sociálna poisťovňa bude sumu vyrovnávacieho príplatku každoročne k 31. januáru novo určovať v závislosti od aktuálnej sumy slovenského a českého starobného dôchodku. Český starobný dôchodok sa prepočítava na eurá podľa kurzu eura k českej korune vyhláseného Európskou centrálnou bankou k 1. januáru kalendárneho roka.

 

Príklad:

Vyrovnávací príplatok bol priznaný od 1. januára 2016 v sume 135,50 eur mesačne.

FS k 31. januáru 2017 = 593,70 eur mesačne (585,50 + 8,20 valorizácia 2017)

Suma slovenského starobného dôchodku (Ssvk) k 31. januáru 2017= 258,20 eur mesačne

Suma českého starobného dôchodku (Scz ) k 31. januáru 2017 = 210 eur mesačne (po prepočte českej koruny na eurá kurzom platným k 1. januáru 2017 a valorizácii podľa právnych predpisov Českej republiky)

Nová suma vyrovnávacieho príplatku = FS – (Ssvk + Scz)

Vyrovnávací príplatok = 593,70 - (258,20 + 210)

Vyrovnávací príplatok = 125,50 eur mesačne

Suma vyrovnávacieho príplatku sa zníži od splátky dôchodku v apríli 2017.

 

6. Ako sa vypláca vyrovnávací príplatok?

Vyrovnávací príplatok sa vypláca spolu so starobným dôchodkom.

 

7. Dokedy trvá nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku?

Poberateľ slovenského starobného dôchodku má nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku v období trvania nároku na výplatu slovenského a českého starobného dôchodku, a to dovtedy kým suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu.

 

Príklad:

Vyrovnávací príplatok bol priznaný od 1. januára 2016 v sume 12,80 eur mesačne.

FS k 31. januáru 2017 = 508,20 eur mesačne

Suma slovenského starobného dôchodku (Ssvk) k 31. januáru 2017 = 350 eur mesačne

Suma českého starobného dôchodku (Scz ) k 31. januáru 2017 = 170 eur mesačne (po prepočte českej koruny na eurá kurzom platným k 1. januáru 2017 a valorizácii podľa právnych predpisov Českej republiky)

Nová suma vyrovnávacieho príplatku = FS – (Ssvk + Scz)

Vyrovnávací príplatok = 508,20 - (350 + 170)

Vyrovnávací príplatok = 508,20 – 520,00

Vyrovnávací príplatok = - 11,80

Suma vyrovnávacieho príplatku nemá kladnú hodnotu, výplata vyrovnávacieho príplatku sa preto zastaví od splátky dôchodku v apríli 2017.

 

8. Kedy zanikne nárok na vyrovnávací príplatok?

Ak poistencovi zanikol nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku a opäť nevznikne v období troch kalendárnych rokov, zaniká aj nárok na vyrovnávací príplatok, a to 31. januára tretieho kalendárneho roka.

Ak sa poistencovi určila nová suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa predpisov účinných od 1. januára 2020 a táto novourčená suma dôchodku je vyššia ako

 • súčet sumy starobného dôchodku a vyrovnávacieho príplatku alebo,
 • súčet sumy predčasného starobného dôchodku a vyrovnávacieho príplatku,

vyplácaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, zaniká nárok na vyrovnávací príplatok ku dňu prvého nároku na výplatu dôchodku po 31. decembri 2019.

 

9. Čo robiť, ak sa za obdobia poistenia pred 1. januárom 1993 vypláca slovenský dôchodok?

Poistencovi, ktorý je zároveň aj poberateľom českého starobného dôchodku, odporúčame obrátiť sa so žiadosťou o „dorovnávací přídavek“ na Českú správu sociálneho zabezpečenia: http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/duchodove-pojisteni/dorovnavaci-pridavek-nekterym-pozivatelum-ceskych-a-slovenskych-starobnich-duchodu.htm.

Ktoré doklady potrebujete na spísanie žiadosti o priznanie starobného dôchodku v pobočke Sociálnej poisťovne odporúčame pozrieť si v časti : Aké doklady potrebujete k žiadosti o dôchodok?  

 

Chystáte sa do dôchodku?

Príručka pre všetkých dôchodcov

 

§ 13 ods. 2 písm. a) piaty bod, § 69b až § 69d, § 81 ods. 7 písm. b), § 82 ods. 1 a 8, § 117 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2019.