Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vzdelávanie zamestnancov Sociálnej poisťovne

Vzdelávanie zamestnancov Sociálnej poisťovne prebieha v súlade s ročnými plánmi vzdelávania na základe Príkazu rady riaditeľov Sociálnej poisťovne vo veci uplatňovania systému vzdelávania zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Každoročne sa pre zamestnancov Sociálnej poisťovne pripravuje na základe požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov Sociálnej poisťovne, ústredie a pobočiek Sociálnej poisťovne plán vzdelávacích podujatí na príslušný kalendárny rok v súlade so vzdelávacími potrebami, najmä za účelom dôslednej realizácie zákona o sociálnom poistení a ďalších právnych predpisov, ktorými je Sociálna poisťovňa povinná sa riadiť.

Osobitne v súlade s príkazom Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne vo veci odbornej adaptačnej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti a odbornej prípravy na udržanie odbornej spôsobilosti v oblasti dôchodkového poistenia sa realizuje príprava novoprijatých zamestnancov na pracovnú pozíciu dávkový referent v sekcii dôchodkového poistenia (referent, ktorý rozhoduje o nároku žiadateľa na dávku dôchodkového poistenia). Odborná príprava, ktorá pozostáva zo štúdia právnych predpisov a ich realizácie v súvislosti s dávkami dôchodkového poistenia je náročná a trvá najmenej dvanásť mesiacov. Obdobie adaptačnej prípravy je ukončené skúškou odbornej spôsobilosti a novoprijatý zamestnanec po jej úspešnom absolvovaní spĺňa odborné predpoklady na pracovné miesto dávkového referenta. Následne je zapojený do ďalšej odbornej prípravy v súlade s plánom vzdelávania.

V roku 2005 vzniklo na podporu odborného vzdelávania vzdelávacie centrum, v ktorom sa priebežne po dobu 1 roka odborne pripravujú zamestnanci na výkon pracovnej pozície dávkový referent. Vzdelávacie centrum vzniklo za aktívnej podpory podpredsedníčky Rady riaditeľov Ing. Márie Šimkovej a v najbližších rokoch bude slúžiť na prípravu odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí budú nahrádzať odchádzajúcich zamestnancov na starobný dôchodok, resp. skončia pracovný pomer z iných dôvodov. Vzhľadom na jedinečnosť tejto agendy je vzdelávacie centrum v priestoroch Sociálnej poisťovne za podpory odborníkov, špecialistov v oblasti dôchodkového poistenia významným krokom k budovaniu základne zamestnancov vykonávajúcich pracovnú pozíciu dávkový referent.

Súčasťou vzdelávania zamestnancov Sociálnej poisťovne je aj príprava v oblasti používania výpočtovej techniky a tréningu mäkkých zručností (komunikácia s klientom).

Pre vedúcich zamestnancov sa realizuje systém vzdelávania v oblasti vedenia ľudí, komunikácie, motivácie, organizácie práce, riadenia času, stresu a výkonnosti.