XML_SCHEMY_OP

Komunikačné rozhranie

Sociálna poisťovňa v rámci elektronických služieb spracováva a prijíma podania vo formáte XML. XSD schéma je nástroj na definíciu štruktúry a obsahu XML dokumentov. Tu si môžete stiahnuť jednotlivé XSD schémy pre danú službu.

Testovanie, validácia xml súborov a príklady hotových xml súborov.

 

PRIPRAVOVANÉ SCHÉMY:

XSD schémy mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV) a výkazu poistného a príspevkov (VP) platných pre obdobie MV a VP >= 032022:

 

PLATNÉ SCHÉMY:

XSD schéma Registračného listu fyzickej osoby vo verzii 2022 platná od 16.11.2021. Aplikuje novelu platnú od 01.01.2022 (KurzArbeit).

XSD schéma Evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP) vo verzii 2015 platná od 04.01.2016 pre odosielanie hromadných ELDP:

 

XSD schémy mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV) a výkazu poistného a príspevkov (VP) platných pre obdobie MV a VP >= 012021:


XSD schémy mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV) a výkazu poistného a príspevkov (VP) platných pre obdobie MV a VP >= 042020:


XSD schémy mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV) a výkazu poistného a príspevkov (VP) platných pre obdobie MV a VP >= 012013 a zároveň <= 032020:

Popis zmien XSD schém vo verzii 2014:Popis zmien XSD schém vo verzii 2013:


XSD schémy mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV) a výkazu poistného a príspevkov (VP) platných pre obdobie MV, VP <= 122012:

 

NEPLATNÉ SCHÉMY:

XSD schéma Registračného listu fyzickej osoby vo verzii 2021_1. Aplikuje novelu platnú od 01.04.2021 (dlhodobé ošetrovné) a od 1.5.2021 (predĺženie podporného obdobia).

 

XSD schéma Registračného listu fyzickej osoby vo verzii 2021. Aplikuje novelu platnú od 01.01.2021.

 

 

XSD schéma Registračného listu fyzickej osoby vo verzii 2019. Aplikuje novelu platnú od 01.04.2020.


XSD schéma Registračného listu fyzickej osoby vo verzii 2018. Aplikuje novelu platnú od 01.07.2018. Zmena spočíva v rozšírení typZEC.


XSD schéma Registračného listu fyzickej osoby vo verzii 2016 platná pre odvodovú úľavu - najmenej rozvinuté okresy. XSD schéma vo verzii 2014 je stále platná, pokiaľ zamestnávateľ nevyužije odvodovú úľavu. Oproti verzii 2014 je doplnený typ zamestnanca (ZECNRO) Zamestnanec - nezamestnaný NRO.

XSD schéma Registračného listu fyzickej osoby vo verzii 2014 platná od 30.12.2013. XSD schéma vo verzii 2014 je stále platná, pokiaľ zamestnávateľ nevyužije odvodovú úľavu - najmenej rozvinuté okresy.

XSD schémy formulárov platných od 31.10.2013 do 29.12.2013. Odosielanie hromadných registračných listov zamestnancov jedného zamestnávateľa (RLZEC) je umožnené len v jednej verzii XSD schém:

XSD schémy formulárov platných od 27.12.2012 do 30.10.2013. Odosielanie hromadných registračných listov zamestnancov jedného zamestnávateľa (RLZEC) je umožnené len v jednej verzii XSD schém:

Popis zmien XSD schém vo verzii 2013 oproti schémam vo verzii 2011:

 

Popis zmien v XSD schéme RLZEC vo verzii 2022

 

Popis zmien v XSD schéme RLZEC vo verzii 2021_1

Číselník pre dovod

Číselník pre ZamestnanecType

 

Popis zmien v XSD schémach vo verzii 2021

Popis zmien v XML schéme pre Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie - verzia 2021

 • z komplexného typu <zecPrihl> bol odstránený vnorený elment <statVykPrace>
 • z komplexného typu <zecPrihl> bol presunutý vnorený element <zecPomer> do komplexného typu <IdentifikaciaFODoplnok>
 • z komplexného typu <zecZmena> bol odstránený vnorený element <statVykPrace>
 • z komplexného typu <zecZmena> bol presunutý vnorený element <zecPomer> do komplexného typu <IdentifikaciaFODoplnokZmena>
 • z komplexného typu <zecPPOdhl> bol odstránený atribút <pracPomer>
 • z komplexného typu <AdresaSKontaktomType> boli presunuté vnorené elementy <tel> a <mail> do komplexného typu <IdentifikaciaFO> a premenované na <telefon> a <email>
 • z komplexného typu <UcetType> bol odstránený vnorený element <nazovSidloBanky>
 • z komplexného typu <FOsobaBaseType> boli odstránené vnorené elementy <priezvisko>, <meno>, <titulPred> a <titulZa>
 • v rámci komplexného typu <IdentifikaciaFO> boli vykonané ďalšie zmeny:
  • pridaný vnorený element <ICPV>
  • odstránený vnorený element <predPriezvisko>
  • odstránený vnorený element <titulPred> a <titulZa>
  • pridaný vnorený element <priznakCudzinec>
  • pridaný vnorený element <datumNarodenia> pôvodne umiestnený v kompexnom type <IdentifikaciaFODoplnok> a <IdentifikaciaFODoplnokZmena> s názvom <datNarodenia>

 • v rámci komplexného typu <IdentifikaciaFODoplnok> boli vykonané ďalšie zmeny:
  • nepovinnými vnorenými elementami sa stali <miestoNarodenia>, <statP>, <pohlavie>
  • odstránený vnorený element <stav>
  • pridaný nepovinný vnorený element <statNarodenia>

 • v rámci komplexného typu <IdentifikaciaFODoplnokZmena> boli vykonané ďalšie zmeny:
  • odstránený vnorený element <stav>
  • pridaný nepoviný vnorený element <statNarodenia>

 • bol odstránený číselník <PracPomerType>

 

Popis zmien v XML schéme pre Mesačný výkaz poistného a príspevkov - verzia 2021

 • doplnený nepovinný element <icpv>, ktorý bude biznis kontrolou vyžadovaný ako povinný
 • odstránený element <nazovSidloBanky>
 • zmena povinnosti atribútu <rozsahSP> z povinného na nepovinný a odstránená hodnota "0", ostávajú "1" a "2". Atribút sa uvádza len v prípade oznámenia situácie vyžadujúcu hodnotu 2 pre fond alebo viaceré fondy a dopĺňa sa hodnotou 1 (napr. 1122111)

 

Popis zmien v XML schéme pre Výkaz poistného a príspevkov - verzia 2021

 • doplnený nepovinný element <icpv>. Povinnosť riadi biznis kontrola (povinný je od riadku prílohy 01/2021 a vyššie)
 • odstránený element <nazovSidloBanky>
 • zmena povinnosti atribútu <rozsahSP> z povinného na nepovinný a odstránené hodnoty "0" a "1". Ostáva "2". Atribút sa uvádza len v prípade neplatne skončeného pracovného pomeru (uvádza sa vždy 2222222)

 

Popis zmien v XSD schémach vo verzii 2019

Popis zmien v XML schéme pre Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie - verzia 2019

 • v elemente <IdentifikaciaFODoplnok> (pre RLFO prihláška) doplnený nepovinný element <obecPolicajt> od riadku č. 879 do 883
 • v elemente <IdentifikaciaFODoplnokZmena> (pre RLFO zmena) doplnený nepovinný element <obecPolicajt> od riadku č. 931 do 935

 

Popis zmien v upravenej XSD schéme vo verzii 2014

Popis zmien v XML schéme pre Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie - verzia 2014

 • schéma vychádza z verzie RLZEC-v2013(upravená)
 • element <icz> bol premenovaný na <variabilnySymbol>
 • element <dic> bol rozšírený o možnosť zadať identifikačný údaj pre zahraničného zamestnávateľa - akýkoľvek identifikačný kód pridelený v zahraničí
 • element <vystavenie> bol doplnený o nové povinné elementy <tel> a <mail>
 • do elementov <identFODopl> a <identFODoplZmena> pribudli nové elementy <zamSUcastou> a <par7ods2>
 • v rámci elementu <ucet> ostala už len jedna možnosť a to zadanie len IBAN-u, nie čísla účtu a kódu banky. Názov banky ostáva.
 • <zecPPOdhl> doplnený atribút typZec

Popis zmien v XSD schéme pre Mesačný výkaz poistného a príspevkov - verzia 2014

 • pribudol povinný element <denVyplaty>, deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov(DD.MM.RRRR)
 • pribudol povinný element <fOsoba> s popisom: FO, ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň). Obsahuje <priezvisko>, <meno>, <tel> a <e-mail>
 • element <icz> bol premenovaný na <variabilnySymbol>
 • element <dic> bol rozšírený o možnosť zadať zahraničný identifikátor (napr. HRA 12345) - maximálny počet znakov je 13. Slovenský identifikátor DIČ sa uvádza naďalej v tvare. čísla, 8 alebo 10 miest
 • pribudli nepovinné elementy <vylucDobyObdobieOd>, <vylucDobyObdobieDo> a <vylucDobyTrva> pre uvádzanie kalendárnych dní vylúčených dôb v špecifických situáciách
 • v rámci elementu <ucet> ostala už len jedna možnosť a to zadanie len IBAN-u, nie čísla účtu a kódu banky. Názov banky ostáva

Popis zmien v XSD schéme pre Výkaz poistného a príspevkov - verzia 2014

 • pribudol povinný element <fOsoba> s popisom: FO, ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň). Obsahuje <priezvisko>, <meno>, <tel> a <e-mail>
 • element <icz> bol premenovaný na <variabilnySymbol>
 • element <dic> bol rozšírený o možnosť zadať zahraničný identifikátor (napr. HRA 12345) - maximálny počet znakov je 13. Slovenský identifikátor DIČ sa uvádza naďalej v tvare. čísla, 8 alebo 10 miest
 • pribudol nepovinný element <pocDniObdobia> , počet dní obdobia podľa § 26 (uvádza sa pri type zamestnanca 14 - ZECDN)
 • pribudli nepovinné elementy <vylucDobyObdobieOd>, <vylucDobyObdobieDo> a <vylucDobyTrva> pre uvádzanie kalendárnych dní vylúčených dôb v špecifických situáciách
 • v rámci elementu <ucet> ostala už len jedna možnosť a to zadanie len IBAN-u, nie čísla účtu a kódu banky. Názov banky ostáva
 • „čísleník“ ZamestnanecType bol rozšírený o hodnotu „ZECDN“ - Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona v znení účinnom od 01.11. 2013 a „ZECDNSDP“ Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013

 

Popis zmien XSD schém vo verzii 2013 oproti schémam vo verzii 2011

Popis zmien v XSD schéme pre Mesačný výkaz poistného - verzia 2013

 • verzia MVPP-v2013.xsd je vytvorená z verzie MVPP-v2011.xsd
 • v elemente <zamestnavatel> je odstránený element <korAdresa>
 • elementy <tel> a <mail> sú presunuté do elementu <identifikacia>
 • podradené elementy <pocZam...> elementov, ktoré patria pod element <poistenie> sú odstránené
 • elementy <up>, <gp> a <rfs> obsahujú elementy <upZamnec>, <gpZamnec> a <rfsZamnec> ktoré sa zatiaľ využívať nebudú
 • element <poistneZamestnanca> je doplnený o atribúty <vzZecNp>, <vzZecSP>, <vzZecIp>, <vzZecPvn> a atribúty, ktoré sa zatiaľ využívať nebudú <vzZecUp>, <vzZecGp>, <vzZecRfs>, <upZamnec>, <gpZamnec> a <rfsZamnec>
 • v elemente <poistneZamestnanca> pribúda atribút pocDniStrajku
 • atribút typZec je doplnený o povolené hodnoty pre dohodárov. Sú doplnené nové názvy povolených hodnôt (namiesto hodnôt z verzie 2011), ktoré obsahujú „ZEC“, napr. ZEC je Zamestnanec – pravidelný príjem

Popis zmien v XSD schéme pre Výkaz poistného - verzia 2013

 • verzia VPP-v2013.xsd je vytvorená z verzie VPP-v2011.xsd
 • v elemente <zamestnavatel> je odstránený element <korAdresa>
 • elementy <tel> a <mail> sú presunuté do elementu <identifikacia>
 • podradené elementy <pocZam...> elementov, ktoré patria pod element <poistenie> sú odstránené
 • elementy <up>, <gp> a <rfs> obsahujú elementy <upZamnec>, <gpZamnec> a <rfsZamnec> ktoré sa zatiaľ využívať nebudú
 • element <poistneZamestnanca> je doplnený o atribúty <vzZecNp>, <vzZecSP>, <vzZecIp>, <vzZecPvn> a atribúty, ktoré sa zatiaľ využívať nebudú <vzZecUp>, <vzZecGp>, <vzZecRfs>, <upZamnec>, <gpZamnec> a <rfsZamnec>
 • v elemente <poistneZamestnanca> pribúdajú atribúty poSkonceni a pocDniStrajku
 • atribút typZec je doplnený o povolené hodnoty pre dohodárov. Sú doplnené nové názvy povolených hodnôt (namiesto hodnôt z verzie 2011), ktoré obsahujú „ZEC“, napr. ZEC je Zamestnanec – pravidelný príjem, ZECN je Zamestnanec – nepravidelný príjem

Popis zmien v XML schéme pre Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie - verzia 2013 (upravená)

 • ide o upravenú verziu RLZEC-v2013 (nie novú)
 • pribudol element <zecPomer>, ktorý má dve možné hodnoty 1 (štátnozamestnanecký pomer) a 2 (pracovný pomer)
 • atribút minOccurs je 0 - čiže je nepovinný a aplikácia si bude riadiť, pre ktorý typ zamestnanca je povolený a povinný (pre 14, tzn. pre ZECDN je povinný a pre 1, tzn. pre ZEC je nepovinný)
 • element sa nachádza v <prihlaska> <typPoistPrihl> <zecPrihl> a <zmena> <typPoistZmena> <zecZmena> (zoradené podľa hierarchie XSD)
 • pribudli nové typy v číselníku ZamestnanecType (typZec). Uvádzame aj číselný kód, ktorý bude na PDF RLFO:
  • ZECDN Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný UP,GP (14)
  • ZECDNDP Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na DP (15)
  • ZECDNNPDPPVN Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na NP,DP,PvN (16)
  • ZECDNSDP Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný DP,UP,GP (17)

 

Popis zmien XSD schém vo verzii 2013 oproti schémam vo verzii 2011

Popis zmien v XML schéme pre Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie - verzia 2013

 • verzia RLZEC-v2013 je vytvorená z verzie RLZEC-v2011
 • verzia RLZEC-v2013 obsahuje už len elementy pre zamestnanca / zamestnávateľa – sú odstránené elementy pre SZČO, DPO a FO, za ktorú platí štát
 • upravený typ ZamestnanecType – doplnené povolené hodnoty pre dohodárov a nové názvy povolených hodnôt, ktoré obsahujú ZEC, napr. ZEC je Zamestnanec – pravidelný príjem, ZECN je Zamestnanec – nepravidelný príjem
 • z elementu <zamestnavatel> je odstránený element <adresaZel>
 • v elemente <fOsoba> je odstránený element <titul> a pridané dva elementy <titulPred> a <titulZa>
 • v elemente <fOsoba> je premenovaný element <rodneC> na <rc>
 • v elemente <identFO> je odstránený element <icp>
 • v elemente <identFO> je premenovaný element <rodneC> na <rc>
 • v elemente <identFO> je pridaný element <predPriezvisko>
 • v elemente <identFO> je odstránený element <titul> a pridané dva elementy <titulPred> a <titulZa>
 • z elementu <identFO> je presunutý element <pohlavie> do elementu <identFODopl> a <identFODoplZmena> (kde je nepovinný)
 • element <typRegListuZec> je premenovaný na <typRegListuFO>
 • v elemente <typRegListuFO> je atribút typZec presunutý do vnorených elementov pre typy registračného listu a typu zamestnanca
 • v elemente <prihlaska> a <identFODoplZmena> je odstránený element <kodCinnosti>
 • v elmente <korAdresa> je odstránený element <fax>
 • elementy <ucet>, <datVznikPoist> a <statVykPrace> sú presunuté z elementu <prihlaska> do nového elementu <zecPrihl>
 • v elemente <prihlaska> je pridaný element <typPoistPrihl>, ktorý obsahuje nový element <zecPrihl>
 • element <zecPrihl> obsahuje atribút typZec a nové elementy <datVznikPV>, <zanik> (ktorý má atribút datZaniku) spolu s elementmi <ucet>, <datVznikPoist> a <statVykPrace>
 • element <datVznikPV> sa použije len pre typZec ZECDX (všetky nové typy dohodárov)
 • v elemente <zmena> je pridaný nový element <typPoistZmena>
 • element <typPoistZmena> obsahuje element <zecZmena>, ktorý obsahuje atribút typZec
 • v elemente <zmena> je odstránený element <datVznikPoist> a elementy <ucet>, <statVykPrace>, <md> a <rd> sú presunuté do elementu <zecZmena>
 • element <prerusenie> obsahuje len nový element <typPoistPrerus>, ktorý obsahuje element <zecPrerus> s atribútom typZec
 • element <zecPrerus> obsahuje elementy <vznikPrerus>, <zanikPrerus> a <vznik_zanikPrerus> (pôvodne boli v elemente <prerusenie>)
 • v elemente <typRegListuFO> sú odstránené elementy <odhlaskaPP>, <odhlaskaNP> a <odhlaskaD> a je pridaný element <odhlaska>
 • element <odhlaska> obsahuje len element <typPoistOdhl>
 • element <typPoistOdhl> obsahuje elementy <zecPPOdhl>, <zecNPOdhl> a <zecDOdhl>
 • elementy <zecPPOdhl>, <zecNPOdhl> obsahujú element <zanik>
 • element <zecDOdhl> obsahuje element <zanik> a <datVznikPV>
 • element <zanik> v <zecPPOdhl>, <zecNPOdhl> a <zecDOdhl> obsahuje dva atribúty datVzniku a datZaniku
 • element <zecPPOdhl> obsahuje navyše atribút pracPomer
 • element <zruseniePrihl> je premenovaný na <zruseniePrihlasky>
 • element <zruseniePrihlasky> obsahuje len element <typPoistZrus>
 • element <typPoistZrus> obsahuje element <zecZrus> s atribútom typZec
 • element <zecZrus> obsahuje element <poistenie>, ktorý obsahuje elementy <datVznikPoist>, <datZruseniaPoist> a <datVznikPV>. Pôvodne sa <datZruseniaPoist> volal <datZrusPoist>