Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

ZAMESTNÁVATELIA: Vyhnite sa chybám v mesačných výkazoch a pri registrácii zamestnancov

V júli 2019 Sociálna poisťovňa zaznamenala najvyšší počet zamestnávateľov v tomto roku, ktorí neodovzdali povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Na nesplnenie tejto povinnosti musela Sociálna poisťovňa upozorniť až 11 044 zamestnávateľov. Po upozorneniach formou SMS a e-mailov 2 425 zamestnávateľov zaslalo mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne dodatočne. Sociálna poisťovňa pravidelne rieši nezrovnalosti a chyby zamestnávateľov – priemerne mesačne sa vyskytujú chyby a neúplné údaje vo viac ako 2 tisíc povinných výkazoch.

Zamestnávatelia sa pri plnení povinností voči Sociálnej poisťovni dopúšťajú rôznych chýb, napr.:

  • pri vlastnej registrácii,

  • pri registrácii zamestnancov a oznamovaní údajov,

  • pri vypĺňaní Registračného listu fyzickej osoby (RLFO),

  • vo vykazovaní poistného a platení poistného,

  • neoznámením, resp. oneskoreným oznámením prerušenie poistenia,

  • nepredložením, resp. oneskoreným predložením výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

  • nezaplatením alebo oneskoreným zaplatením poistného na sociálne poistenie,

  • neuvedením správnych identifikačných údajov a i.

Viac informácií nájdete tu: Chyby zamestnávateľov pri platení poistného.

 

Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2019 pokračovala v intenzívnych kontrolách zamestnávateľov – pobočky po celom Slovensku u nich vykonali celkovo 7 243 kontrol. Takmer 5 tisíc zamestnávateľov (4 957) pritom pri kontrolách predložilo registračné listy za zamestnávateľa a za zamestnancov s chybami. Napriek tomu, že SP zaregistrovala o 159 menej chybujúcich zamestnávateľov ako v tom istom období roku 2018, vzrástol počet chýb v mesačných výkazoch poistného – vlani za 1. polrok zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne opravili vo výkazoch zamestnávateľov 93 498 chýb, za prvý polrok 2019 ich bolo až 129 459, čo je o 35 961 opravených chýb viac.

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Zamestnávateľom okrem toho hrozia sankcie za nesplnenie si zákonných povinností, a preto je v ich záujme, aby dbali na riadne oznamovanie všetkých potrebných údajov a prípadné nejasnosti si prekonzultovali so Sociálnou poisťovňou.

 

Zamestnávatelia oznamujú Sociálnej poisťovni údaje elektronicky, prostredníctvom e-Služieb. Ak sa fyzická alebo právnická osoba stane zamestnávateľom, je jej povinnosťou prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou, a to do ôsmich dní odo dňa, kedy zamestnala prvého zamestnanca. Ak ide o zamestnávateľa, ktorý sa registruje po prvý raz, prihlášku – Registračný list zamestnávateľa – odovzdáva v papierovej podobe v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miestnej príslušnosti. Tá je určená miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd. Ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba, je miestna príslušnosť určená sídlom zamestnávateľa. Ak ide o zahraničného zamestnávateľa , ktorý nemá na Slovensku sídlo, zamestnávateľ sa registruje v tej pobočke Sociálnej poisťovne, kde má trvalý pobyt jeho zamestnanec. Tlačivo Registračný list zamestnávateľa je možné odoslať aj poštou. Výpis z obchodného registra, prípadne živnostenský list alebo iný doklad je potrebné preukazovať iba v prípade, ak ide o zahraničného zamestnávateľa. Tento doklad je následne potrebné preložiť do slovenského jazyka (nevzťahuje sa na zamestnávateľa z Českej republiky).

 

Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, že ak začnú zamestnávať čo len jedného zamestnanca, povinnosti si musia plniť rovnako ako každý iný zamestnávateľ.

Ak zamestnávateľ nezamestnáva už žiadneho zamestnanca, je povinný sa z registra zamestnávateľov odhlásiť, a opätovne sa prihlásiť, ak zamestnancov znovu mať bude.

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, že nových zamestnancov na jednotlivé fondy sociálneho poistenia sú povinní prihlásiť pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu ich činnosti. Sociálna poisťovňa teda netoleruje žiadnu sedemdňovú lehotu na prihlásenie zamestnanca, ako sa mylne niektorí zamestnávatelia domnievajú. Odhlásiť zamestnanca majú povinnosť do ôsmich dní od zániku poistenia.

Podobne, ako je to pri prihlásení zamestnanca, aj samotný zamestnávateľ je povinný prihlásiť sám seba do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Na prihlásenie, resp. odhlásenie zamestnanca môžu zamestnávatelia okrem SMS, faxu a elektronickej pošty využiť tiež mobilnú aplikáciu dostupnú pre najpoužívanejšie operačné systémy mobilných zariadení Android a iOS. Takéto prihlásenie však musia do troch dní potvrdiť zaslaním riadneho Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) cez e-Služby Sociálnej poisťovne. Bez zaslania RLFO je predbežná registrácia neplatná.

V snahe plne informovať zamestnávateľov, aby predchádzali vzniku pokút alebo penále, Sociálna poisťovňa upozorňuje na najčastejšie chyby prostredníctvom svojej webovej stránky i na seminároch, ktoré pravidelne organizuje na jar a na jeseň vo všetkých svojich pobočkách na Slovensku.

 

Nesplnením jednotlivých zákonných povinností, resp. oneskoreným splnením týchto povinností sa zamestnávateľ vystavuje riziku, že mu Sociálna poisťovňa uloží pokutu až do výšky 16 596,96 eur. Sociálna poisťovňa je okrem toho zo zákona povinná zamestnávateľovi, ktorý nezaplatil poistné na sociálne poistenie včas alebo ho zaplatil v nižšej sume, predpísať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného na sociálne poistenie do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná Sociálnej poisťovni.