Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 03. mája 2016

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 02. máju 2016


2.

Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2015


3.

 Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015


4.

Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015


5.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015


6.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až marec 2016


7.

Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO


8.

Informácia o plnení povinností Sociálnej poisťovne voči samostatne zárobkovo činným osobám o vzniku ich odvodovej povinnosti


9.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


10.

Návrh na odpísanie trvalo nevymožiteľných pohľadávok štátu


11.

Analýza o zvýšení starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku na minimálny dôchodok


12.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „Verejná súťaž“ na predmet zákazky „Nákup osobných motorových vozidiel“


13.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „Verejná súťaž“ na predmet zákazky (práce) „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave“


14.

Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov na zhotovenie stavby „Sociálna poisťovňa, pobočka Košice – rekonštrukcia kanalizačnej prípojky“  


15.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „Verejná súťaž“ na predmet zákazky „Zabezpečenie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle”  


16.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „Verejná súťaž“ na predmet zákazky „Dodávka a inštalácia komponentov na rozšírenie kapacity diskového poľa”


17.

Návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo na „Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb"– výsledok súťažného dialógu


18.

Rôzne


 

Ostatné