Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 10. decembra 2012

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 10. decembru 2012


2.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až august 2012


3.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


4.

Návrh na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne


5.

Návrh na prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-89087/202 uzatvorenej dňa 18. septembra 2012


6.

Návrh systému práce s pohľadávkami Sociálnej poisťovne


7.

Návrh verejného obstarávania na nákup PC staníc

8.

Informácia o elektronických službách Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia

9.

Návrh na realizáciu verejného obstarávania Technická asistencia pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne

10. Dodávka a inštalácia zariadení sieťovej infraštruktúry pre realizáciu sieťových bezpečnostných zón
11. Pozáručný autorizovaný servis sieťových bezpečnostných zariadení na ochranu vonkajšieho perimetra
12.

none Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Martin

13.

none Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota

14.

none Návrh postupu na výpožičku nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina

15.

none Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec

16.

none Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2013

17.

none Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne na rok 2013

18.

none Návrh na ustanovenie tajomníčky a náhradníčky tajomníčky Dozornej rady Sociálnej poisťovne

19.

none Návrh na vymenovanie riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v Košiciach, Považskej Bystrici, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi a Banskej Bystrici 

20.

Informácia o používaní licenčných technológií ORACLE v Sociálnej poisťovni

21.

Návrh súťažných podkladov a oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej zákazky zadávanej postupom „Verejná súťaž“ na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne“

22.

Informácia k účtovnej závierke Sociálnej poisťovni za rok 2012

23. Rôzne

 

 Zápisnica zo zasadnutia