Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 11.12.2008

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne  k 11. decembru 2008 (rtf)


Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2009 (rtf)


Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v I. až III. štvrťroku 2008 (rtf)

Hospodárenie Sociálnej poisťovne v tabuľkách (pdf)


Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)

Stav a vývoj pohľadávok v tabuľkách (pdf)


Návrh mzdového poriadku Sociálnej poisťovne (rtf)

Mzdový poriadok (úplné znenie) (rtf)
Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce (rtf)


Konkrétny návrh na riešenie problematiky vymáhania pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam
 

Informácia o identifikácii nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu (rtf)


Návrh na zmeny a doplnenie pravidiel financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne (rtf)


Návrh výzvy na rokovanie o uzavretí zmluvy na poskytovanie technickej podpory a konzultačných služieb pre APV ŽoD, APV Pisáreň, AIS Systém elektronického spracovania dokumentov, APV OAS a CDS“

 

Informácia o zabezpečení informačných a poradenských služieb pre klientov Sociálnej poisťovne (rtf)


Informácia o zmluvných vzťahoch v oblasti informačných technológií (rtf)

Zapracovanie zmien do prevádzkového programového vybavenia v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení (pdf)


Návrh na zmeny organizačného poriadku Sociálnej poisťovne (rtf)

Organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne, ústredie (pdf)


Správa o výsledku kontroly (rtf)


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne  na rok 2009 (rtf)


Rôzne

 

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)