Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 12.4.2011

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 12. aprílu 2011 (rtf)
 

Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2010 (rtf)

Rámcová bilancia a vyjadrenie podielu majetku zdrojov (pdf)
Súvaha k 31. decembru 2010 (pdf)
Výkaz ziskov a strát (pdf)

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k Návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2010 (rtf)

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január a február 2011 (rtf)

Prehľad o počte zamestnancov (pdf)
Plnenie rozpočtu výdavkov (pdf)
Súhrnná bilancia (pdf)

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

 

Návrh na odpísanie trvalo nevymožiteľných pohľadávok štátu – 3.etapa


Návrh na odpísanie pohľadávok na podsúvahu - 4. etapa

 

Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2010 (rtf)


Správa o vývoji dočasnej pracovnej neschopnosti a invalidizácie v roku 2010 (rtf)


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2010 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni (rtf)


Návrh mzdového poriadku Sociálnej poisťovne (rtf)

Mzdový poriadok Sociálnej poisťovne (rtf)
Príloha k mzdovému poriadku č. 1: Tarifná trieda a minimálna mzdová tarifa (rtf)
Príloha k mzdovému poriadku č. 2: Ktalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce (rtf)
Príloha k mzdovému poriadku č. 3: Ktalóg pracovných činností s prevahou fyzickej práce (rtf)


Vymenovanie riaditeľky odboru právnej služby, zahraničných vzťahov a individuálnych účtov (rtf)


Odvolanie riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v Martine a v Trebišove a vymenovanie riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v Martine a v Trebišove (rtf)


Návrh Dodatku č. 7  k Organizačnému poriadku Sociálnej poisťovne (rtf)

Organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne


Návrh na vymenovanie riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne v Prešove (rtf)


Návrh na odvolanie riaditeľa sekcie dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni, ústredie (rtf)


Rôzne
 

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)