Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 13. augusta 2013

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 12. augustu 2013


2.

 Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 až 2016


3.

 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a k rozpočtovému výhľadu na roky 2015 až 2016 k častiam týkajúcim sa správneho fondu


4.

  Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtovému výhľadu na roky 2015 až 2016


5.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január – jún 2013


6.

 Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO


7.

 Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


8.

  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne za I. polrok 2013


9.

Informácia o výsledkoch analýzy „Posúdenie správnosti spôsobu účtovania poistného v rokoch 2010 a 2011“ a „Analýzy rizík a dopadov zmien v predpísanom poistnom na finančné transfery zo štátneho rozpočtu“ – doplnenie záverov audítorskej správy


10.

Informácia o objasnení dôvodov vzniknutej situácie, kedy v Sociálnej poisťovni došlo k využívaniu cudzieho majetku (ORACLE, IBM, MICROSOFT) bez finančného vysporiadania


11.

Informácia o návrhu vysporiadania používania / prevádzky licenčných technológií MICROSOFT v informačnom systéme Sociálnej poisťovne vo väzbe na vykonaný audit


12.

Informácia o stave rozpočtu určeného na informačné technológie a prioritách rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne v roku 2013


13.

Návrh na zabezpečenie obnovy kancelárskej a výpočtovej techniky v roku 2014


14.

Návrh dodatku č. 7 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN


15.

Návrh výzvy na účasť na dialógu a informatívneho dokumentu v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „Súťažný dialóg“ na predmet zákazky „Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb“


16.

Návrh oznámenia a výzvy na rokovanie v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom priame rokovacie konanie na predmet zákazky „Poskytovanie služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS, APV OAS, APV CDS a APV ePortal


17.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky „Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle“


18.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky „Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a farbiacich pások do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov“


19.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky „Dodávka a technická podpora licenčného softvérového vybavenia IBM“


20.

 Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa


21.

Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota


22.

Návrh zmluvy o postúpení pohľadávok Sociálnej poisťovne do Slovenskej konsolidačnej, a.s. v konkurze a likvidácii


23.

Rôzne


 

 Zápisnica zo zasadnutia

 Pozvánka a program