Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 14. októbra 2013

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 14. októbru 2013


2.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január – august 2013


3.

 Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO


4.

 Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


5.

Návrh na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne


6.

Návrh na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne z titulu preplatkov na dôchodkových dávkach


7.

Návrh na odpísanie trvalo nevymožiteľných pohľadávok štátu


8.

Návrh na prerokovanie Dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-133635/2013 uzatvorenej dňa 28. augusta 2013


9.

Informácia o návrhu dodatku k Zmluve o overovaní údajov bankám


10.

 Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava


11.

Informácia o pripravovanej nadlimitnej verejnej súťaži na predmet zákazky „Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu“ s predpokladanou hodnotou zákazky 2 500 000 EUR bez DPH


12.

Informácia o pripravovanej podlimitnej zákazke na predmet zákazky „Projekt informačnej bezpečnosti ako súčasť systému riadenia informačnej bezpečnosti v Sociálnej poisťovni“ s predpokladanou hodnotou zákazky 110 000 EUR bez DPH


13.

Informácia o pripravovanej podlimitnej zákazke na predmet zákazky „Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava – interiérové vybavenie klientskeho centra“ s predpokladanou hodnotou zákazky 25 700 EUR bez DPH


14.

Informácia o nadlimitnej verejnej súťaži na predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie“ s predpokladanou hodnotou zákazky 2 299 000 EUR bez DPH


15.

 Rôzne


   Zápisnica zo zasadnutia
 Pozvánka a program