Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 15. apríla 2014

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 14. aprílu 2014


2.

 Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2013

 Príloha k VS
 Obálka


3.

Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2013
 Návrh uznesenia Dozornej rady Sociálnej poisťovne

 Výkaz ziskov a strát

 Účtovná závierka za rok 2013

 Stav a pohyb dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2013

 Súvaha
 Správa o kontrolnej činnosti Dozornej rady Sociálnej poisťovne za rok 2013

 Obálka


4.

 Odborné stanovisko útvaru hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2013


5.

 Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2013

 Návrh uznesenia Dozornej rady Sociálnej poisťovne
 Obálka


6.

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za mesiace január – február 2014


7.

 Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO


8.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


9.

Návrh na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne


10.

Návrh na prerokovanie návrhu zmluvy o postúpení pohľadávok Sociálnej poisťovne


11.

 Inventarizácia exekučných konaní  


12.

Informácia o pohľadávkach miest, obcí a telovýchovných jednôt


13.

Informácia o dôchodkových nárokoch príslušníkov ozbrojených zložiek  


14.

 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2013 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni  


15.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“
na predmet zákazky „Dodávka a inštalácia produkčných rýchlotlačiarní vrátane poskytovania súvisiacich služieb“
  


16.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu poisťovňu“  


17.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu“  


18.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Zabezpečenie technickej správy budov v objektoch Sociálnej poisťovne  


19.

 Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín

 Zmluva o nájme nebytových priestorov

 Príloha  


20.

 Voľba hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne 


21.

 Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota

 Zmluva o nájme nebytových priestorov


22.

Návrh výzvy na predloženie konečnej ponuky v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „súťažný dialóg“ na predmet zákazky „Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb“


23.

Rôzne


   Zápisnica zo zasadnutia
 Pozvánka a program