Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 15.12.2009

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 15. decembru 2009 (rtf)


Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v I. až III. štvrťroku 2009 (rtf)

Plnenie rozpočtu, príjmov, výdavkov (nákladov) a tvorba fondov Sociálnej poisťovne k 30.9.2009 (pdf)


Aktuálna informácia o výbere poistného k 31. 10. 2009 (rtf)

Úspešnosť výberu poistného podľa pobočiek Sociálnej poisťovne (pdf)


Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)

Vývoj pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam v tabuľkách a grafoch (pdf)


Analýza štruktúry pohľadávok vzniknutých podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 (rtf)

 

Návrh na prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok č. P-33-3374/2009 uzatvorenej dňa 7. októbra 2009

 

Návrh Dodatku č. 2 k Harmonogramu verejného obstarávania Sociálnej poisťovne na rok 2009

 

Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2010 (rtf)


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2010 (rtf)


Návrh na vymenovanie riaditeľa odboru bezpečnosti v Sociálnej poisťovni, ústredie (rtf)


Informácia o skončení súdneho sporu Ing. Mariána Šulka so Sociálnou poisťovňou o neplatnosť skončenia pracovného pomeru (rtf)


Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Výroba a dodávka tlačív“
 

Návrh na odvolanie riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne v Bratislave a vymenovanie riaditeľky pobočky Sociálnej poisťovne
v Bratislave (rtf)


Návrh na odvolanie riaditeľa sekcie dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni, ústredie a vymenovanie riaditeľa sekcie dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni, ústredie (rtf)


Návrh zmeny Organizačného poriadku Sociálnej poisťovne

 

Rôzne

 

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)