Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 15.4.2008

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 15. aprílu 2008 (rtf)

 

Návrh výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2007 (rtf)

Prílohy k návrhu výročnej správy za rok 2007 (pdf)

 

Správa o vývoji dočasnej pracovnej neschopnosti a invalidizácie v roku 2007 (rtf)

 

Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2007 (rtf)

Súvaha (pdf)
Zostatok na bankových účtoch (pdf)
Výkaz ziskov a strát (pdf)
Stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2007 (rtf)

 

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2007 (rtf)

Prílohy k správe o hospodárení (pdf)

 

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)

Tabuľky k vývoju pohľadávok  (pdf)
Informácia o dopade § 293ap zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. (odpustenie povinnosti platiť penále zdravotníckym zariadeniam) (rtf)

 

Správa o vybavovaní sťažností v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne v roku 2007 (rtf)

 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2007 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni (rtf)

Prehľad o finančných kontrolách (pdf)

 

Informácia o zmluvných vzťahoch Sociálnej poisťovne, ktoré zakladajú nároky na čerpanie rozpočtu správneho fondu Sociálnej poisťovne v budúcich rokoch – doplnenie materiálu (rtf)

 

Návrh výzvy na rokovanie o uzavretí zmluvy o dielo na úpravu a doplnenie „Dochádzkového systému Sociálnej poisťovne“

 

Návrh súťažných podkladov a návrhy oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania do publikačného úradu EÚ a do VVO v rámci nadlimitnej užšej súťaže na predmet zákazky – dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie špecializovaných služieb pre informačno – komunikačné technológie

 

Návrh súťažných podkladov a návrh oznámení o vyhlásení verejného obstarávania do publikačného úradu EÚ a do VVO v rámci nadlimitnej verejnej súťaže na predmet zákazky – dodávka osobných motorových vozidiel pre Sociálnu poisťovňu

 

Návrh výzvy na predkladanie ponúk a návrh súťažných podkladov v rámci nadlimitnej zákazky realizovanej postupom zadávania podprahovej zákazky na predmet obstarávania „Stravovanie zamestnancov Sociálnej poisťovne prostredníctvom stravovacích poukážok“ (ústredie a pobočky)

 

Návrh súťažných podkladov a návrhy oznámení o vyhlásení verejného obstarávania do publikačného úradu EU a do VVO v rámci nadlimitnej verejnej súťaže na predmet zákazky „Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác“ (ústredie a pobočky)

 

Návrh na zmeny a doplnenia Organizačného poriadku Sociálnej poisťovne (rtf)

Organizačný poriadok Sociálnej poisťovne (pdf)

 

Návrh na prerokovanie návrhu zmluvy o postúpení pohľadávok medzi Sociálnou poisťovňou a Slovenskou konsolidačnou, a.s.

 

Návrh činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne na funkčné obdobie 2008 – 2011 (rtf)

 

Rôzne

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)