Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 18. februára 2014

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 17. februáru 2014


2.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za rok 2013


3.

 Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO


4.

 Návrh pravidiel financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne


5.

Návrh postupu pri vykrývaní deficitu v dôchodkovom poistení v roku 2014


6.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


7.

 Správa o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2013 


8.

 Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k Správe o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2013


9.

Analýza personálneho stavu posudkových lekárov s návrhmi na riešenie


10.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu“


11.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu poisťovňu“


12.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Dodávka a inštalácia produkčných rýchlotlačiarní vrátane poskytovania súvisiacich služieb“


13.

Voľba hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne


14.

Rôzne


   Zápisnica zo zasadnutia
 Pozvánka a program