Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 18.10.2011

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 18. októbru 2011

 

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až september 2011
Príloha č.1 (ústredie)   Príloha č.2 (pobočky)   Príloha č. 3 (zamestnanci)

 

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

 

Návrh na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne

 

Nakladanie s nepotrebným majetkom

 

Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Sociálnej poisťovne

 

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“
na predmet zákazky „Poistenie majetku Sociálnej poisťovne“

 

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“
na predmet zákazky „Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv,transportných pásov a optických
valcov do kancelárskej a výpočtovej techniky“

 

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“
na predmet zákazky „Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky“

 

Návrh na odvolanie riaditeľky pobočky Sociálnej poisťovne v Michalovciach a vymenovanie riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne v Michalovciach

 

Rôzne:

Informácia o zodpovednosti konkrétnych zamestnancov Sociálnej poisťovne za vzniknutú stratu Sociálnej poisťovne pri kúpe nehnuteľnosti na Zámočníckej ul. 9 v Bratislave

 

Informácia o zmluvných podmienkach prenájmu budovy Sociálnej poisťovne na Záhradníckej ulici č. 153 v Bratislave

 

Elektronizácia úhrady zdravotných výkonov

 

Elektronické služby nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti

 

Podlimitná verejná súťaž „Sociálna poisťovňa, pobočka Košice - vybudovanie expozitúry“

 

Podlimitná verejná súťaž „Poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi“

 

Zápisnica z Dozornej rady z 18.10.2011