Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 19. 2. 2008

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne (rtf)


Správa o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2007 (rtf)


Návrh postupu Sociálnej poisťovne pri vykrývaní deficitu v dôchodkovom poistení v rokoch 2008 až 2010 (rtf)

Prehľad predpokladaného vývoja príjmov, tvorby a použitia fondov v roku 2008 (pdf)


Informácia o stave plnenia opatrení v oblasti správy a vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne (rtf)

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)

Tabuľky k informácii o vývoji pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam (pdf)


Voľba hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne (rtf)


Návrh na zmeny a doplnenia organizačného poriadku Sociálnej poisťovne (rtf)

Schéma organizačnej štruktúry Sociálnej poisťovne, ústredie (pdf)


Návrh na prerokovanie návrhu na vymenovanie riaditeľa odboru procesov a systémových zmien (rtf)

Informácia o zmluvných vzťahoch Sociálnej poisťovne, ktoré zakladajú nároky na čerpanie rozpočtu správneho fondu Sociálnej poisťovne v budúcich rokoch (rtf)


Informácia o skončení pracovného pomeru Sociálnej poisťovne s Ing. Mariánom Šulkom

 

Vykonanie procesného a personálneho auditu a analýzy technologických procesov výkonu dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne

 

Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k Správe o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2007

 

Rôzne

 

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)