Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 20. októbra 2014

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 17. októbru 2014


2.

 Návrh rokovacieho poriadku Dozornej rady Sociálnej poisťovne


3.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za mesiace január až august 2014 


4.  Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO

5.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


6.

Návrh na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne


7.

Návrh na prerokovanie návrhu Dodatku č.1 k zmluve o postúpení pohľadávok Slovenskej konsolidačnej, a.s.


8.

Informácia o dôchodkových nárokoch príslušníkov ozbrojených zložiek


9.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Dodávka aktívnych zariadení sieťovej infraštruktúry LAN“


10.

Návrh Dodatku č. 12 k zmluve o dielo Z0070-SOL-05/06 na úpravu a údržbu Aplikačného programového vybavenia pre Jednotný výber poistného


11.

Rôzne


 

 Zápisnica zo zasadnutia

 Pozvánka a program