Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21. apríla 2015

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 21. aprílu 2015


2.

Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2014


3.

 Aktualizácia strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2015 – 2016


4.

 Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014


5.

Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014


6.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2014 


7.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za mesiace január – február 2015


8.

 Návrh Dodatku č. 1 k pravidlám financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne


9.

Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO


10.

Návrh na prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-63538/2014 uzatvorenej dňa 10. februára 2015


11.

Návrh na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne


12.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


13.

Informácia o dôchodkových nárokoch príslušníkov ozbrojených zložiek


14.

Návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM


15

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Technická podpora pre licenčné softvérové produkty SAP“


16

Návrh oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti, oznámenia a výzvy na rokovanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom „priame rokovacie konanie“ na predmet zákazky „Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti, technickej podpory, údržby a rozvoja informačného systému finančného riadenia a technickej podpory pre licenčné softvérové produkty Syrius“


17

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky“


18

Návrh na zabezpečenie dodávky diskového poľa na základe generálnej dohody uzatvorenej na Ministerstve vnútra SR 


19

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet“


20

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Nákup osobných motorových vozidiel“


21

Informácia o ďalšom postupe pri modernizácii areálu Sociálnej poisťovne na Nevädzovej ul. v Bratislave


22

 Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni pobočka Rimavská Sobota


23 

 Rôzne